Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Sunn/nevrotisk tilpasningsform

 Image0283
                             Sunn og nevrotisk tilpasningsform
 
    Det som skiller menneskene fra dyrene, er at menneskene har nådd frem til bevissthet
 om seg selv. Det er denne bevisstheten som utgjør grunnlaget for sjelslivet. Den er en
 evolusjonsmessig nyvinning som vi ikke helt har lært oss å leve med. Hvis vi tar konse-
 kvensene av den, ender vi i den sunne tilpasningsformen. Hvis vi forsøker å løse problemer
 med den ved å flykte fra den, blir resultatet den nevrotiske tilpasningsformen.
 
     På det sjelelige området har mennesker tre grunnleggende behov, behovet for
 selvbevissthet/selvfølelse, behovet for fellesskap/kjærlighet og behovet for livsinnhold/ 
 mening. Hvis mennesker tar konsekvensene av selvbevisstheten, blir de istand til å
 tilfredsstille disse behovene på en ekte måte. Hvis de flykter fra den, oppnår de en form
 for tilfredsstillelse gjennom nødløsninger.
 
                       Behovet for selvfølelse/selvbevissthet
 
 Den sunne tilpasningsformen:
   All bevissthet er avhengig av erfaringer. Selvbevissthet/selvfølelse er derfor avhengig
 av erfaringer med selvet. Når mennesker har indre frihet og kan fungere ut fra drivkreftene
 i seg selv og i sin natur i samspill med livet rundt seg, får de gjøre de erfaringene som en
 ekte selvbevissthet er avhengig av. De får etterhvert samlet de erfaringene som trenges
 for å bygge opp en sterk og trygg bevissthetsplattform i seg selv.
   At bevissthet er avhengig av erfaringer,ser vi også i andre sammenhenger. Den som er
 født blind og aldri har gjort erfaringer med farger, har ingen bevissthet om hvordan farger
 er. Den som fratas sanseerfaringer ved å senkes ned i kroppsvarmt vann i et mørkt rom,
 blir desorientert og viser tegn på sinnslidelse.
 
 Den nevrotiske tilpasningsformen:
  Når mennesker forsøker å løse problemer med selvbevisstheten ved å flykte fra den,
 ender de opp i vegeterende enheter. Der må de tilpasse seg rollene som hode og legeme.
 Hodet og legemet må la seg formes etter enhetens behov, og legemet må la seg styres
 utenfra av hodet hvis enheten skal kunne fungere. Når makten flyttes fra menneskers
 eget indre liv over til en ytre maktinstans, kan de ikke lenger gjøre de erfaringene med
 egne, indre drivkrefter som selvbevisstheten er avhengig av. De blir fremmede for seg selv.
   Men en form for selvfølese/selvbevissthet må mennesker ha. I stedet for ekte selvfølelse
 skapt av erfaringer med selvet, skaffer de seg en form for selvfølelse gjennom sin vilje.
 De tror av viljen til å la seg formes og styres etter enhetens behov, fortjener ros som
 moral og etikk.
 
                   Behovet for felleskap/kjærlighet
 
 Den sunne tilpasningsformen:
   Selvbevisstheten skiller mennesker ut som enkeltindivider. Dette skaper en dyp
 ensomhetsfølelse og behov for gjenforening med helheten. I den sunne tilpasningsformen
 skjer denne gjenforeningen ved at mennesker knyttes sammen ut fra bevisstheten om
 seg selv. Denne gjenforeningen skaper takknemlighet og ansvarsfølelse - takknemlighet
 fordi den andre tilfredsstiller et grunnleggende behov, og ansvarsfølelse fordi den andre
 i samspillet blir en del av egen virkelighet.
 
 Den nevrotiske tilpasningsformen:
  Når mennesker flykter fra seg selv,kan de ikke lenger oppnå fellesskap ved å knyttes
 sammen med andre ut fra seg selv. I stedet oppnår de en form for fellesskap ved å
 tilhøre den samme vegeterende enheten, være hverandres lemmer. Men lemmer uten
 eget,indre liv har ikke egenverdi i kraft av seg selv. De kan bare ha bruksverdi i kraft av
 å tjene helheten. De står derfor i fare for å amputeres hvis de ikke innordner seg slik
 det forventes.
  Absolutt fellesskap ved full innsmeltning kan de bare oppnå ved å gi avkall på alt i seg selv.
 Men da ville de samtidig miste seg selv. Det er derfor nødvendig å jukse litt. Bak barriærene
 av selvbeskyttelse holder de fast på litt av seg selv.
 
                     Behovet for livsinnhold/mening
 
 Den sunne tilpasningsformen:
 Når mennesker har indre frihet til å fungere i samspill mellom eget,indre liv og livet rundt
 seg, blir livet selv livets mening. Livet rundt dem blir en del av deres egen virkelighet, og
 derfor noe de føler ansvar for.
 
 Den nevrotiske tilpasningformen:
   Når mennesker må bekjempe drivkreftene i seg selv og i sin natur for å kunne flytte
 makten over til den vegeterende enhetns hode, blir de fremmede for seg selv. De blir også
 fremmede for livet rundt seg, for de har ikke noe trygt selv å sanse det gjennom. Ingen
 kan føle ansvar for noe de ikke vet hva er eller føler at de har del i. Tvert imot hater de
 livet selv i bitterhet over å være sviktet av det.
   I stedet skaffer de seg en form for mening og livsinnhold i arbeidet for at enheten skal
 bli stor og mektig, og i troen på at alle ofrene med å innordne seg i enheten en gang
 rikelig vil belønnes. De oppfatter denne viljen som uselvisk kjærlighet - kjærlighet uten
 et eget selv, og som et uttrykk for høy moral og etikk.