Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Strategien

 Image0283
                               Strategien
 
     Grunnlaget for sjelslivet er menneskers bevissthet om seg selv. Denne
 selvbevisstheten er alvorlig truet hos mennesker som har hatt oppdragere
 som forsøker å løse egne sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv. Slike
 oppdragere har ingen evne til å stå i et ekte samspill med barnet ut fra seg
 selv, slik at det kunne oppdage seg selv som person, og erfare at dette selvet
 må være noe positivt siden det gir andre utbytte. Tvert imot har barnet erfart
 at oppdragerne ønsket å bryte ned alt det er i seg selv og av natur. Deler av
 en større enhet må være tom leire. Bare tom leire kan formes til utenfra
 etter enhetens behov og styres av enhetens hode. Bare tom leire har intet
 i seg selv som kan skades gjennom denne prosessen.
 
      Det å bygge opp en sterk selvbeskyttelse mot slike holdninger er en
 livsnødvendighet, men det er samtidig livsødeleggende. Bak selvbeskyttelsen
 kan ikke de skadede gjøre de erfaringene en ekte selvbevissthet er avhengig
 av. De kan ikke stå i et ekte samspill mellom eget,indre liv og livet rundt dem.
 
    Den virkelige løsningen for å oppnå en ekte selvbevissthet/selvfølelse
 har de aldri gjort noen erfaring med. De vet ikke at de har en slik mulighet.
 De vet ikke at de i seg selv har alt som skal til for å fungere ut fra sitt eget,
 indre liv som frie og helhetlige enkeltindivider, og at de på denne måten kan
 gjøre ekte,bevissthetsskapende erfaringer.
 
   Fordi de ikke kjenner noen virkelig løsning, må de ty til nødløsninger. Da
 finnes det to muligheter. De kan oppnå en form for selvfølelse/selvbevissthet
 ved å spille på oppdragernes premisser, og de kan knytte en form for
 selvfølelse til ytre egenskaper.
 
    Når det å spille på oppdragernes premisser gir en form for selvfølelse, er
 det fordi de tror det er uttrykk for høy moral og etikk. Det oppdragerne
 ønsket,må være bra. De har ingen forutsetning for å stille seg kritiske til
 oppdragernes forventninger. Riktig nok måtte de slåss mot dem hele tiden,
 men det var fordi de selv var onde og utakknemlige. Resultatet blir at den
 onde sirkelen har tatt en ny omdreining. Den er overført til neste generasjon.
 
     Det å skaffe seg selvfølelse/selvbevissthet ved å spille på oppdragernes
 premisser, gir lettelser i første omgang, men forverrer samtidig livssitua-
 sjonen. Jo mer de kaver for å komme seg opp, jo dypere graver de seg
 ned.
 
     De har lært seg at alt av eget,indre liv er noe ondt. Lemmer på en
 organisme må formes og styres utenfra, og kan ikke ha noe eget, indre
 maktsenter. Viljen til å bekjempe selvet og naturen betraktes derfor som et
 uttrykk for høy moral og etikk, som noe de har grunn til å rose seg av. Andre
 mennesker gir etter for sine "naturlige lyster", mens de påtar seg ofrene med
 å bevege seg oppover mot de høye mål.
    Men ingen kan vente at selvet og naturen skal oppføre seg på sitt beste
 når de behandles på denne måten, når de låses fast som to straffanger og
 settes ut av spill. Sjelslivet er en form for liv, og fungerer etter de samme
 grunnprinsipper som alle andre livsformer. Den indre mishandlingen skaper
 derfor destruktive drivkrefter. Det å rose seg av å bekjempe selvet og
 naturen blir derfor stadig vanskeligere etterhvert som den indre destruk-
 sjonsprosessen går sin gang. Siden det er snakk om virkelige ødeleggelser,
 kan de ikke fjerne de destruktive drivkretene med viljen. Den eneste mulige
 løsningen er å skjule dem for seg selv og for andre. Noen kaller dette for
 fortregning.
 
     De tror også at viljen til å tilpasse seg etter enhetens behov og underkaste
 seg enhetens hode, fortjener å roses som moral og etikk. Men den formen
 for selvfølelse som de oppnår her, er også vanskelig å holde fast på. Alt det
 de presterer gjennom viljen,blir falskt. De kan bruke viljen til å vise lydighet,
 men den fungerer ikke når det gjelder å skape drivkrefter bak lydigheten.
 Avstanden mellom ytre handlinger og egne drivkrefter blir stadig større.
 
      Forsøkene på å skaffe seg en form for selvfølelse/selvbevissthet ved å
 spille på oppdragernes premisser, skaper en motsetningsfylt personlighet.
      På den ene siden blir de uselviske og selvutslettende. Selvet er den store
 stygge ulven som må settes bak lås og slå. På den andre siden blir de
 selvhevdende og selvgode. Det svake selvet må blåses opp etter beste evne
 slik at de ikke skal gå til grunne i seg selv.
     På den ene siden vil de være selvfordømmende og skyldbetynget. De
 mislykkes helt med å leve opp til oppdragernes tilsynelatende rimelige
 forventninger, og det å la seg smeltes inn som en del av enheten mislykkes
 også. På en andre siden blir de egenrettferdige og retthaverske. De må nekte
 å se sin egen situasjon i øynene, for ellers er spillet tapt.
     På den ene siden viser de "godhet" og offervilje. Det å tro at de er gode
 mennesker, gir en viktig styrking av selvfølelsen. På den andre siden er de
 brutale og hensynsløse. Alt skjer i den gode saks navn, for da får de
 dobbel gevinst. De får utløsning for sprengkraften i den indre destruksjonen,
 og de får ytterligere styrket en form for selvfølelse.
 
     En annen måte å oppnå en form for selvbevissthet/selvfølelse på, er å
 knytte den til ytre egenskaper. De kan f.eks. rose seg av sin dyktighet, sin
 eiendom og sin makt. Men siden alt bare er surrogater, så når de aldri frem
 til drømmemålet. De blir aldri mette, men oppblåste og utilfredse.
    Det å knytte selvbevisstheten/selvfølelsen til ytre egenskaper, gir heller
 ingen trygghet. Alt kan ramle sammen, og de har ikke noe igjen i seg selv
 å falle tilbake på. Andre tiltrekkes av dem og de oppnår en form for
 fellesskap, men tiltrekninskraften ligger i å kunne sole seg i deres glans,
 ikke i dem selv som personer.