Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Selvforsterking

 Image0283
                                        Selvforsterking
 
    Den nevrotiske tilpasningsformen--detå tilpasse seg som deler av førbevisste enheter i
 stedet for å fungere ut fra eget bevissthetsliv og natur som frie og helhetlige enkeltindivider, 
 er meget krevende og livsødeleggende. Når mennesker likevel velger denne tilpasnings-
 formen,er det fordi de aldri har erfart at det finnes noe alternativ, og fordi den gir
 nødløsninger.
   Tilpasningsformen gir nødløsninger fordi de tror viljen til å gi avkall på seg selv og sin natur
 og innordne seg som en del av enheten,er et uttrykk for moral og etikk. Da gir viljen til å
 la seg formes og styres utenfra en form for selvfølelse, håp om å bli verdige til fellesskap, og
 store drømmer om erstatninger for ofrene en gang i fremtiden.
  
   Men det å søke nødløsninger gjennom den nevrotiske tilpasningsformen, gjør situasjonen
 stadig vanskeligere. Det er som å drikke saltvann mot tørste, det gjør godt i første omgang,
 men tørsten blir enda verre. Det er som å ha havnet i kvikksand,jo mer de kanver for å
 komme opp,jo dypere graver de seg ned.
 
   Jo mer de strever med å oppnå en form for selvfølelse ved å gi avkall på seg selv og sin
 natru og innordne seg i enheten, jo mer fremmede blir de for seg selv. Til slutt er det nesten
 ikke mer ekte og levende igjen å knytte selvbevisstheten til, og de må slåss en fryktelig
 kamp på liv og død for ikke å miste seg selv.
 
  Jo mer de bekjemper alt i sitt eget,indre liv for å gjøre seg verdig til fellesskap og kjærlighet
 i enheten, jo mer fremmede blir de for det selvet som sammenknytningen med andre skulle
 skje ut fra.
 
   Jo mer de forsøker å skaffe seg et livsinnhold og mening med tilværelsen ved å arbeide
 for enheten og drømme om den erstatning de engang skal få for innsatsen, jo mer fremmede 
 blir de for sitt eget,indre liv og for livet rundt seg. De er ørkenvandrere som aldri finner
 kildene, som føler den dypeste av alle former for bitterhet-- bitterheten over at livet selv
 har sviktet dem.
 
   Situasjonen blir enda verre fordi tilpasningsformen skaper dypt selvhat, og dyp frykt.
 
   Den nevrotiske tilpasningsformen bygger på det totalitære menneskesynet og på troen på
 moral/etikk-forestillingen:
   Når mennesker skal tilpasses som deler av førbevisste enheter, er det nødvendig å tro at
 de i utgangspunktet bare er et råstoff, tom leire. Bare da finnes det ingen egenart som kan
 ødelegges under utformingen og ingen egne behov som kan hindres i å tilfredsstilles.
   Det er også nødvendig å tro på den fullkomne vilje, for bare da finnes det ingen unnskyldning
 for avvik fra enhetens mønster. Alle avvik må skyldes dårlig bruk av viljen, mangel på 
 moral og etikk.
 
   Resultatet blir dermed at de skadede bebreider seg selv for sine egne ødeleggelser og
 ender opp i dyp selvforrakt. De har ikke brukt sin vilje riktig. De forstår ikke at når språket
 snakker om sjelslivet, så er det fordi mennesker har et indre liv som følger alle andre
 livsformers grunnprinsipper. Slik det oppstår destruktive krefter i kroppen når den utsettes
 for mishandling og ikke får tilfredsstilt grunnleggende behov, slik oppstår det også
 destruktive krefter i sjelslivet av samme årsak.
 
   Resultatet av det totalitære menneskesynet og troen på moral/etikk-forestillingen, er også
 dyp frykt. Et tomt råstoff kan ikke ha egenverdi i kraft av sin egenart. Det kan bare ha
 bruksverdi ved å la seg formes utenfra etter andres mønster og ved å la seg styres etter
 andres behov. Men denne bruksverdien er også i ferd med å bryte sammen. De indre
 ødeleggelsene skaper forråtnelse, det har gått kolbrann i en av organismens lemmer. Den
 bør egentlig amputeres. Ødeleggelsene blir dermed en farlig hemmelighet som de etter
 beste evne må skjule. Blir de avslørt og støtes ut av enheten,har de ikke mer igjen å håpe
 på. Da står de bare tilbake med det mennesket de har lært å hate og forrakte,seg selv.
 
    Psykologien bygger på det sammen primitive menneskesynet som den nevrotiske
 tilpasningsformen. Det ser vi av at psykologene føler seg kvalifiserte til å sette i gang
 behandling på bakgrunn av kunnskaper om virkninger. Dette er like absurd som om en lege
 følte seg ferdig med behandlingen av et benbrudd når han hadde bevisstgjort pasienten om
 skadene. "Se her på røntegenbilledet, så kan du se alle detaljene om hvordan det står til.
 Nå er det opp til din egen vilje å fjerne skadene".
   Fremgangsmåten er ikke bare absurd,men brutal. De skadede fortrenger egenskapene
 fordi de har lært at det ikke er snakk om virkelige skader, men om dårlig bruk av viljen - om
 noe de fortjener bebreidelse for. Siden de aldri har lært å kjenne sin egenverdi som personer,
 men er avhengige at troen på sin bruksverdi gjennom å ha bra egenskaper, vil derfor det å
 se disse egenskapene i øynene føre dem under nullpunktet i livsregnskapet. Det kan
 ingen tåle.
   Hvis de skadede oppdaget at de har verdi i kraft av seg selv, og ikke er avhengige av troen
 på sine egenskaper, ville de lett kunne se egenskapene i øynene. Alt strevet psykologene
 har med å bevisstgjøre dem, ville være bortkastet. Men det har ingen hensikt å bry seg med
 disse egenskapene, for de er resultat av virkelige skader, og virkelige skader er det bare
 livskreftene som kan gjøre noe med. Det eneste som er av interesse, er å finne ut hva det
 er som skal til for å forløse livskreftene.