Nevrotikeren gjør opprør
 
Menneskesynet 2 Selvbevisstheten 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Selvbevisstheten 2

 Image0001
                                     Selvbevisstheten
 
 Selvbevisstheten utgjør grunnlaget for sjelslivet. Alt står og faller med hva vi gjør
 med den. Vi kan flykte fra den, eller ta konsekvensene av den.
 
 Når noen velger å flykte fra selvbevisstheten er det for å skaffe seg nødløsninger
 som erstatning for virkelige løsninger. Selvbevisstheten er en nyvinning som
 enda ikke er trygt konsolidert.
 
 Mennesker som flykter fra selvbevisstheten blir avhengige av å bygge på det
 totalitære menneskesynet og på troen på moral/etikk-forestillingen.
 
 1) Flukten fra selvbevisstheten innebærer at de tilpasser seg som deler av
 førbevisste enheter i stedet for å fungere ut fra eget, indre liv som frie og helhetlige
 enkeltindivider. Hvis det å tilpasse seg som en del av en større enhet skal være
 mulig, er det nødvendig å tro at mennesket i utgangspunktet er et tomt råstoff
 med en fullkommen vilje. Bare et tomt råstoff kan fritt formes etter enhetens
 behov, og bare hvis viljen er fullkommen finnes det ingen unnskyldning for avvik
 fra enhetens mønster.
 
 2) Moral/etikk-forestillingen er helt nødvendig for å få slike enheter til å fungere.
 Den har tre funksjoner.
 * Den må konstruere det ytre mønsteret som råstoffet skal formes etter.
 * Den må appellere til viljen for å få mennesker til å presse råstoffet ned i mønsteret.
 * Den må stille med sanksjonsmiddel. Mønsterlikhet roses og avvik fordømmes.
 
 Mennesker som forsøker å oppnå sjelelige nødløsninger ved å flykte fra
 selvbevisstheten skader både seg selv og andre.
 
 1) Når den iboende egenarten og egne drivkrefter erstattes av enhetens ytre
 mønster, blir mennesker fremmede for sitt eget, indre liv. De har ikke lenger noe
 ekte og levende å knytte selvbevisstheten til.
 Nødløsningen blir å skaffe seg en form for selvbevissthet og selvfølelse gjennom
 illusjonen om at viljen til å selge eget, indre liv og erstatte det med enhetens
 mønster fortjener å roses som moral og etikk.
 Prosessen er selvforsterkende. Bruken av nødløsningen skaper behov for enda
 sterkere nødløsninger:
 Jo mer de selger sitt eget, indre liv og flytter utforming og kontroll over til
 enheten, jo svakere og mer destruktive blir de i seg selv av den indre mishandlingen.
 Jo svakre og mer destruktive de blir, jo mer avhengige blir de av de nødløsningene
 de oppnår ved å innordne seg i enheten. Til slutt risikerer de helt å miste seg selv.
 
 Nødløsningene gjør dem også til sine egne fiender. Forventningene om at de
 gjennom viljen skulle omskape seg etter enhetens mønster, forutsatte at de
 hadde en slik mulighet. Alle de indre skadene etter depersonifiseringen, svakheten
 og destruksjonen kan derfor bare forklares som et resultat av dårlig bruk av
 viljen, som mangel på moral og etikk.
 
 2) Flukten fra selvbevisstheten skader også andre.
 
 * Oppdragere som flykter fra selg selv mister evnen til å knyttes sammen med
 barnet ut fra seg selv. Barnet kan derfor ikke lære hvem det er i seg selv som
 person, og at det i seg selv har alt som skal til for å tilfredsstille sine sjelelige
 behov på en ekte måte. Også det blir avhengig av å ty til nødløsninger ved å
 flykte fra seg selv.
 
 * Mennesker som nedkjemper sitt eget, indre liv og lar seg formes og styres
 utenfra søker selvsagt sitt eget beste i alle ting som alle andre. De forventer
 derfor full erstatning for de enorme ofrene tilpasningsformen innebærer. Resultatet
 er at de ødelegger andres frihet, og driver dem ned i en fryktelig, ubetalelig
 takknemlighetsgjeld. Bitterheten over "utakknemligheten" og destruksjonen
 etter de indre skadene krever utløsning. Moral/etikk-forestillingen er en egnet
 pisk til å tyne andre i den gode saks navn.
 
 * Mennesker som flykter fra seg selv, blir ikke bare fremmede for sitt eget, indre
 liv, men også for livet rundt seg. I stedet for å føle ansvar for livet selv, hater
 de det i bitterhet over at det har sviktet dem. De ofrer derfor med glede livskreftene
 på de store drømmers alter, drømmen om helt å bli kvitt den besværlige
 selvbevisstheten og forsvinne i den store enheten. Resultatene kan bli katastrofale.
 
 
 Det er ikke lett å forandre tilpasningsform og begynne å fungere ut fra eget,
 indre liv som et fritt og helhetlig enkeltindivid i stedet for å tilpasse seg som
 en del av en større, førbevisst enhet.
 
 * Slike mennesker har aldri erfart at de har mulighet til å tilfredsstille sine sjelelige
 behov på en ekte måte ved å fungere ut fra eget, indre liv. De må derforgi avkall
 på alle nødløsningene før de vet om det finnes noe alternativ, og gamble med hele
 sin eksistens.
 
 * De har gjort erfaringer med egen svakhet og egnesterke, destruktive drivkrefter,
 og de blir derfor lett mistenksomme overfor andre.
 
 * Det er fryktelig bittert å måtte erkjenne at de enorme ofrene og lidelsene den
 nåværende tilpasningsformen innebærer ikke er verdt noe som helst, og aldri vil
 gi noen form for erstatning.
 
 
 Hvis de likevel skifter tilpasningsform, går alt videre på skinner helt av seg selv.
 
 * Friheten gir dem mulighet til å gjøre erfaringer med det de er i seg selv og av
 natur ut fra egne drivkrefter. Disse erfaringene gir dem ekte selvbevissthet dvs.
 bevissthet om selvet. Erfaringene er bygningselementer, og til slutt har de bygd
 opp en trygg plattform i seg selv.
 
 * Fordi de slipper å mishandle sitt indre liv for å kunne selge makten over seg selv,
 vil de destruktive drivkreften gradvis erstattes av konstruktilve og livsbejaende
 drivkrefter.
 
 
 Den sunne tilpasningsformen bygger på et individualistisk menneskesyn, og
 moral/etikk - forestillingen blir helt overflødig.
 
 Det individualistiske menneskesynet innebærer troen på at mennesket fungerer
 etter de samme grunnprinsipper som alle andre livsformer. Dette burde
 egentlig være en selvfølge.
 
 Ut fra det individualistiske menneskesynet blir moral/etikk-forestillingen overflødig.
 
 * Den trenges ikke til å konstruere et ytre mønster, for alle livsformer har sitt
 eget mønster i sin iboende egenart.
 
 * Den trenges heller ikke til å appellere til viljen om å følge det indre mønsteret,
 for alle livsformer har egne drivkrefter mot å ta i bruk sin iboende egenart.
 
 
 Det eneste som trenges er ytre rammer i kompromissene mellom motstridende
 interesser skapt av det demokratiske samfunnets lover. Mennesker blir aldri
 i stand til å identifisere seg med andre i en slik grad at de opplever deres behov
 som like viktige som sine egne.