Nevrotikeren gjør opprør
 
Selvbevisstheten Psykologien er farlig Makt eller frihet Legedom Fundamentalisme
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Selvbevisstheten

 Image0001
                                     Selvbevisstheten
 
 Selvbevisstheten utgjør grunnlaget for sjelslivet. Alt som har med sjelslivet å gjøre,
 handler derfor til syvende og sist om selvbevisstheten.
 
 Det finnes to alternativer når det gjelder selvbevisstheten. Mennesker kan ta
 konsekvensene av den, eller de kan flykte fra den.
 
 Hvis de tar konsekvensene av selvbevisstheten blir de sjelelig sunne. Da fungerer
 de ut fra det de er i seg selv og av natur som helhetlige enkeltindivider, og de får
 gjøre de erfaringene med seg selv som en ekte selvbevissthet er avhengig av.
 
 Hvis mennesker flykter fra selvbevisstheten ender de som nevrotikere. I stedet
 for å fungere ut fra sitt eget, indre liv, tilpasser de seg som deler av førbevisste,
 vegeterende enheter. Slike enheter fungerer som andre organismer. De har et
 hode som skal ha kontrollen og ta ansvar for legemets fysiske behov, og et legeme
 som skal underkaste seg kontrollen utenfra.
 
 Hvis mennesker skal kunne fungere i slike førbevisste enheter må de
 depersonifiseres. Mennesker kan ikke styres innenfra og utenfra samtidig. Alt i
 dem selv og i deres natur må knuses til tomt råstoff. Dette råstoffet kan så fritt
 formes og kontrolleres etter enhetens behov.
 Depersonifisering fører til mishandling av det indre liv, og resultatet er destruktive
 drivkrefter. Den hindrer også de erfaringene med egne drivkrefter som en ekte
 selvbevissthet er avhengig av.
 
 Når mennesker likevel velger å flykte fra selvbevisstheten, er det fordi de aldri
 har gjort erfaringer med noe alternativ. De vet ikke at de har evne til å tilfredsstille
 sine sjelelige behov på en ekte måte. Den førbevisste enheten tilbyr dem
 nødløsninger.
 Årsaken til at enheten gir nødløsinger er at viljen til å la seg depersonifiseres roses
 som moral og etikk. Mennesker fremstilles om moralske og etiske når de bekjemper
 alt i seg selv og i sin natur og lar seg formes og styres etter enhetens behov. Da
 gir salget av makten en form for selvbevissthet/selvfølelse, håp om å bli verdige
 til fullt fellesskap i enheten, og store drømmer om de erstatninger de skal få for
 ofrene en gang i fremtiden.
 
 Årsaken til at noen aldri får erfare at de har evne til å tilfredsstille sine sjelelige
 behov på en ekte måte, er at de har oppdragere som forsøker å løse sine egne,
 sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv. Slike oppdragere hadde derfor ingen
 evne til å knyttes sammen med barnet ut fra seg selv. Barnet kunne derfor ikke
 oppdage hvem det var i seg selv som person, og at det hadde egenverdi i kraft
 av seg selv. Et menneske må fødes på to måter, fysisk og sjelelig.
 
 Grunnlaget for ny sunnhet er derfor en revolusjonerende oppdagelse. Mennesker
 må oppdage at de har evne til å tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte
 ved å fungere ut fra sitt indre liv som frie og helhetlige enkeltindivider. En slik
 maktforflytning forløser livskreftene. De får gjøre de erfaringen med seg selv og
 sine drivkrefter som en ekte selvbevissthet er avhengig av, og de slipper å
 mishandle seg selv for å kunne kjøpe seg nødløsninger.
 
 Hvis de skal kunne gjøre en slik sunnhetsskapende oppdagelse, må nødløsningene
 fjernes. De kan jo ikke selge sitt indre liv for å kjøpe seg nødløsninger samtidig
 som de gjør ekte erfaringer med det de er i seg selv. Nødløsningene kan fjernes
 ved at de gjennomskues eller ved at de overflødiggjøres.
 
 1) Det å gjennomskue nødløsningene vil i praksis si å gjennomskue moral/etikk-
 forestillingen. Hvis det å nedkjempe eget, indre liv og la seg formes og styres
 etter enhetens behov ikke roses som moral og etikk, gir det ikke lenger
 nødølsninger. Salget av makt gir ikke lenger noen form for selvbevissthet/selvfølelse
 og ingen håp om erstatning for ofrene. Uten troen på moral/etikk- forestillingen
 vil derfor alle førbevisste enheter gå i oppløsning. De kan ikke lenger tilby
 nødløsnigner, og har ikke noe å lokke med.
 
 Når ofrene ved innordningen ikke gir erstatning, vil mennesker velge friheten.
 Friheten gir dem ekte, bevissthetsskapende erfaringer med eget, indre liv, og
 fordi de kan tilfredsstille sine behov på en ekte måte slipper de å mishandle seg
 selv for å oppnå nødløsninger.
 
 Moral/etikk-forestillingen tåler ikke nærmere ettersyn. Den kan bare appellere til
 viljen, og det eneste det er mulighet til å oppnå gjennom viljen er lydighet. Viljen
 kan ikke skape konstruktive drivkrefter eller fjerne destruktive drivkrefter.
 Mennesker som er ute etter andres lydighet er bare interssert i deres bruksverdi,
 ikke i deres egenverdi som personer. Da ville de i stedet ha forsøkt å gi dem
 frihet slik at de kunne gi uttrykk for sin iboende egenart.
 
 Menneske som hevder at noe er moralsk eller etisk, tror om seg selv at de er
 småguder. Hvordan skulle de kunne kjenne de universelle lover for hva som er
 bra hvis de ikke er allvise og allgode?
 
 Når mennesker tar konsekvensene av selvbevisstheten i stedet for å flykte fra
 den, blir moral/etikk-forestillingen overflødig.
 - Den indre friheten gir dem mulighet til å tilfredsstille de sjelelige behov på en ekte
   måte, og nødløsningene blir overflødige. Nødløsningene var verst for dem selv,
   men de var også til plage for andre.
 - Fordi de ikke lenger mishandler seg selv, erstattes de destruktive drivkreftene
   gradvis av konstruktive.
 - Friheten til å leve i harmoni med sitt eget, indre liv, får dem til å oppleve livet
   rundt seg som en del av egen virkelighet. Dette skaper en livsbejaende ansvarlighet.
 - Mennesker har behov for å finne mening i tilværelsen. Når meningen ikke ligger
    i å ofre seg for en førbevisst enhets store drømmer, kan den bare bestå i å
    støtte opp under livskreftene.
 - Mennesker har sosiale behov. Oppfører de seg hensynsløst risikerer de å støtes
   ut i isolasjonens mørke.
 - Hvis alle disse naturlige reguleringene ikke er nok, trer samfunnets lovverk inn.
 
 2) Den beste veien ut av den nevrotiske tilpasningsformen er at de får gjøre de
 erfaringene med et annet menneske som oppdragerne ikke kunne gi dem. Slike
 hjelper må se godt. De må se gjennom de enorme forsvarsverkene som barnet
 måtte bygge opp for å beskytte seg selv mot oppdragernes selvknusende holdniger,
 og de må se gjennom svakheten og destruksjonen frem til det lille den andre har
 klart å redde av seg selv.
 I et slikt ekte møte vil nevrotikere gjøre revolusjonerende nye erfaringer.
 - De vil speile seg i et annet menneskes sinn og oppdage sitt eget, billede.
 - De vil erfare at sunne mennesker ikke er ute etter å knuse alt i dem selv og i
   deres natur, men tvert imot søker utbytte av det de er i seg selv.
 - De vil oppdage at de har egenverdi i kraft av seg selv, og at de kan tilfredsstille
   alle sine sjelelige behov på en ekte måte ved å fungere ut fra eget, indre liv.
 
 Om en slik hjelper vil de si: Du gjorde meg hel og levende igjen.
 - De blir hele fordi de ikke lenger må tilpasse seg som deler av større enheter, men
   kan fungere ut fra sitt indre liv som helhetlige enkeltindivider.
 - De blir levende fordi sjelslivet har fått nye livsvilkår. De kan tilfredsstille sine
    behov på en ekte måte, og de slipper å mishandle seg selv.
 
 
 Nevrotikere er derfor gjennomført rasjonelle hele veien sett på bakgrunn av de
 erfaringer de har gjort, og enda viktigere - de erfaringene de aldri fikk mulighet
 til å gjøre. Når psykologien snakker om irrasjonalitet er det derfor bare som et
 rent selvforsvar. Psykologene vil unngå å avsløre hvor lite de vet, og skjule at de
 bygger på et primitivt, totalitært menneskesyn.
 Tenk hvis vanlige leger sa det samme: Den sykdommen din er egentlig irrasjonell.