Nevrotikeren gjør opprør
 
Ideologi Religion Psykologi 1 Psykologi 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Religion

 Image0283
                                Religionen
 
    Oppdragernes holdninger finnes også i religionene. Det er det lille
 barnets erfaringer med oppdragerne som utgjør grunnlaget for
 gudsforestillingen. Disse erfaringene forstørres og projiseres ut i
 det hinsidige.
    Også religionene trekker mennesker bakover mot det førbevisste
 utviklingsnivået hvor de skal utgjøre depersonifiserte deler av større  
 enheter. Guden viser det samme kjærlighetshatet som oppdragerne,
 og bruker de samme maktmidlene for å oppnå vijen sin.
 
                           Den store enheten
   I religionene skal ikke mennesker fungere ut fra sitt eget indre liv
 som frie og helhetlige enkeltindivider, men tilpasse seg som deler av
 større enheter. De skal være lemmer på et legeme, grener på et vintre,
 stener i et byggverk.
   Lemmer på en organisme må kunne formes etter enhetens behov og
 styres av enhetens hode. Det totalitære menneskesynet er derfor
 nødvendig. Mennesket må oppfattes som tom leire med en fullkommen
 vilje. Bare da kan det totalt smeltes inn i enheten og totalt underkaste
 seg hodets ledelse. Alle avvik kan betraktes som dårlig bruk av viljen,
 dvs. mangel på moral og etikk.
    Lemmer kan ikke ha et eget maktsenter i seg selv, for da ville hele
 enheten gå i oppløsning. Mennesker må derfor depersonifiseres. De
 skal oppgi seg selv og sin natur. "Den gamle Adam må druknes med
 daglig anger og bot".  Omvendelse vil ikke si å vende seg til seg selv,
 men å vende seg bort fra seg selv, totalt underkaste seg en ytre makt.
 Mennesker skal ikke frelses til seg selv,men fra seg selv.
    Det snakkes likevel om frihet. Men mennesker har bare "frihet" til
 å velge å gjøre seg selv til slaver. Alternativet er en fryktelig straff.
   Når mennesker er knust og tilintetgjort sjelelig, ender de opp som
 åndsvesener. Ånd kommer av ånde, luft, pust--ingenting.
 
                             Kjærlighetshatet
   Som oppdragerne elske guden menneskene meget høyt. Men heller
 ikke han elsker dem som personer, for det de er ut fra egne drivkrefter
 i seg selv og i sin natur. Det han elsker er drømmene om hva de skal
 bli til fullkomment utformet i eget billede, og fullkomment underlagt
 egen makt.
    En slik form for kjærlighet er allerede i utgangspunktet dømt til å
 ende i skuffelse,bitterhet og hat. I forsøket på å gjøre seg fortjent til
 en slik kjærlighet, brytes mennesker ned i seg selv og blir stadig
 svakere og mer destruktive-- fjerner seg stadig lenger fra det
 produktet som kan elskes.
    Resultatet av gudens skuffelse er et brennende hat. Bare evig
 lidelse er godt nok. Den som er forkastet, er forkastet for godt. Det
 finnes ingen mulighet for gjenopprettelse og ny begynnelse.
    Men siden guden bare kan elske det fullkomne, ville han stått helt
 ensom og forlatt tilbake. Det er nødvendig å finne en nødløsning.
 Nødløsningen er en fullkommen forsoner. Ved å se menneskene
 gjennom denne forsoneren, blir han likevel i stand til å elske dem.
    Gudens form for kjærlighet er sjeleldrepende og ikke sunnhets-
 skapende. Den gir ikke mennesker kjennskap og tiltro til seg selv som
 personer slik at de kan settes fri og begynne å fungere ut fra sitt indre
 liv som helhetlige enkeltindivider. Tvert imot lærer de at det de er og
 står for i seg selv, ikke fortjener kjærlighet. De kan bare elskes hvis
 de kler seg i en kamuflasjedrakt slik at guden ser noe helt annet enn
 de de virkelig er.
 
                        Utpressing, undergraving
     For å kunne tilpasse mennesker som depersonifiserte deler av
 enheten, bruker guden de samme maktmidlene som oppdragerne--
 utpressing og undergraving.
    Utpressingen skjer gjennom en konstant, hardt trykk av erstatnings-
 krav for "den store godheten" - for egen vilje til å gå inn som en del av
 enheten. Det heter: "Du har skapt oss til deg,vi er din eiendom".
   Undergravingen finner sted gjennom en uendelighet av påminning om
 menneskers svakheter og synder. De må for all del ikke tro at det
 finnes noe i dem selv som det er verdt å satse på.
 
                           Ytre konsekvenser
    Når mennesker depersonifiseres til tom, formbar leire, mister de sin
 egenverdi. De kan bare ha bruksverdi gjennom å være nyttige ut fra
 ytre formål. Dette skaper forutsetninger for vold og brutalitet.
   Når de lærer seg total underkastelse under en ytre makt, guddommen,
 kommer lett forskjellige maktmennesker inn i gudens sted og begynner
 å herse med og manipulere andre mennesker.
   Historien sier resten.
 
                           Innvendinger
    Mennesker med en helt annen erfaringsbakgrunn, vil ikke oppleve
 religionen på denne måten. Alle teorier som ikke er knyttet til
 erfaringer, er tomme og virkningsløse.
   Slike mennesker vil erstatte den fascistiske maktguden med en
 humanistisk gud. De vil si at gud skapte hele skaperverket, og
 derfor så vil han selvsagt elske alt det han har skapt-- også det
 mennesker står for i seg selv som personer. Målet hans er å skape
 gode livsvilkår slik at skaperverket blir opprettholdt.
   Men hvorfor skal han da skille menneskene i bukker og får?