Nevrotikeren gjør opprør
 
Prosessen Farlige ord Menneskesyn/psykologi Relevant spørsmål Det fascistiske menneskesynet Kjærlighet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Relevant spørsmål

 Image0002
                               Relevant spørsmål
 
 Det finnes bare et eneste relevant spørsmål når det gjelder den nevrotiske
 tilpasningsformen: Hva er det som låser livskreftene fast slik at de ikke kan
 sette i gang med gjenoppbyggingen etter skadene?
 
 Mennesket er en livsform, og svaret må derfor være det samme som for alle
 andre livsformer. Årsaken må være manglende tilfredsstillelse av behov
 og mishandling.
 
 I sjelelig sammenheng er dette to sider av samme sak. Når mennesker ikke
 får tilfredsstilt sine grunnleggende sjelelige behov på en ekte måte, må de
 kjøpe seg nødløsninger ved å mishandle seg selv.
 
 Nevrotikere fikk ikke tilfredsstilt sine sjelelige behov på en ekte måte fordi
 de hadde oppdragere som forsøkte å løse sine egne, sjelelige problemer
 ved å flykte fra seg selv. Oppdragerne hadde derfor ingen evnet til å knyttes
 sammen med barnet ut fra seg selv.
 Ingen kan ha bevissthet om noe de aldri har gjort erfaringer med gjennom
 sansene. Barnet kan ikke oppnå ekte selvbevissthet når det aldri har erfart
 hvem det er i seg selv som person i et ekte samspill med et annet menneske.
 Fordi det ikke vet hvem det er i seg selv som person, vet det heller ikke at
 det har egenverdi i kraft av seg selv.
 
 Alle er avhengige av en form for selvbevissthet og selvfølelse. I mangel av
 ekte løsninger, må barnet ty til nødløsninger. Barnet må forsøke å oppnå en
 form for selvbevissthet og selvfølelse ved å tilpasse seg det som det har
 erfart at ble verdsatt.
 
 Oppdragere som flykter fra seg selv forsøker å tilpasse seg som hodet eller
 legemet i en førbevisst organisme. De ønsker derfor at barnet skal innta en
 av disse rollene. Barnet må forsøke å skaffe seg nødløsninger gjennom en
 slik tilpasning.
 
 Hvis barnet skal tilpasse seg rollen som legeme, må det forsøke å bryte ned
 sitt eget, indre liv. Hvis organismer skal kunne fungere, må makten flyttes
 over til hodet.
 
 Resultatet av denne nødløsningen, er at barnet fjerner seg stadig lenger fra
 virkelige løsninger.
 1) Det å bekjempe og tilintetgjøre eget, indre liv ble verdsatt, og det gir derfor
      en form for selvbevissthet og selvfølelse. Samtidig blir det stadig mer fremmed
      for seg selv og sin natur. Det kan ikke lenger hente inn ekte, bevissthets-
      skapende erfaringer, og risikerer å miste seg selv.
 2) Jo mer det forsøker å leve opp til og underkaste seg "hodets" mønster, jo
      lenger fjerner det seg fra dette mønsteret. Den indre mishandlingen gjør
      det svakt og destruktivt. Resultatene må skjules som en farlig hemmelighet
      siden det bare har erfart å ha bruksverdi ved å leve opp til andres mønster,
      ikke egenverdi i kraft av seg selv som person.
 
 
 Hvordan kan barnet komme ut av denne livsødeleggende bakevnen?  Barnet må
 oppdage at det kan tilfredsstille sine grunnleggende sjelelige behov på en ekte
 måte, og at de livsødeleggende nødløsingene derfor er overflødige. En slik
 oppdagelse kan skje direkte eller indirekte.
 
 1) Barnet kan møte et menneske med evne til å koble seg opp mot de svake
      restene barnet har klart å berge av seg selv. I et slikt samspill kan barnet
      gjøre de erfaringene oppdragerne ikke kunne gi det. Ved å speile seg selv i
      et annet menneskes sinn kan det oppdage seg selv som person, og at
      det gjennom seg selv har evne til å berike anre. Erfaringen av å ha egenverdi
      i kraft av seg selv gjør det unødvendig å kjøpe seg bruksverdi ved å
      mishandle seg selv.
 
 2) Den indirekte måten vil si å gjennomskue egen nødløsninger slik at de ikke
      blir brukbare lenger. Da vil barnet ikke lenger mishandle seg selv for å
      oppnå nødløsninger, og livskreftene vil våkne til live. Erfaringene med
      livskreftene beviser at svakheten og destruksjonen var et resultat av
      virkelige skader, ikke klandreverdig mangel på moral og etikk.
 
 Men den indirekte framgangsmåten er fryktelig hard. Barnet må gi avkall på alt
 det har holdt seg til før det kan vite om det finnes noe alternativ. Det er også
 fryktelig bittert å måtte erkjenne at alt det har lidt, stridt og kjempet ikke er
 verdt noe som helst, og aldri vil gi noen erstatning. Tvert imot skadet det både
 seg selv og andre på denne måten.
 
 - Det må erkjenne at viljen til å bekjempe alt i seg selv og i sin natur og la seg
    formes og styres utenfra, ikke var drevet av omsorg for andre, men av å
    oppnå egne fordeler. Maktforflytningen fortjener derfor ikke å roses som
    moral og etikk, og kan ikke lenger gi noen form for selvbevissthet og selvfølelse.
 
 - Ingen som vil ha makt over andre har gode motiver. De kan ikke verdsette
    dem for deres egen skyld som personer samtidig som de forsøker å bryte
    ned alt i dem selv og i deres natur for å kunne overta utforming og kontroll.
    Alle som vil ha makt over andre er derfor bare ute etter deres bruksverdi
    som nyttegjenstander. Når bruksverdien er borte, vil de kasseres som annet
    søppel. All erstatning for ofrene kan de se langt etter.
 
 
 
 Det å havne i og måtte arbeide seg ut av den nevrotiske tilpasningsformen er
 et helvete. Da er det langt bedre å forebygge at noen lar seg fristes til å
 flykte fra seg selv. Det betyr at illusjonene om det førbevisste paradis,
 Edens Hage, må fjernes.
 Alle illusjoner er avhengige av uklare ord. Forebygging betyr derfor å knuse alle
 uklare ord og sjekke innholdet i dem.
 
 De viktigste ordene som må knuses, er ordene moral og etikk. Maktforflytnignen
 fra eget, indre liv over til organismens hode gir ingen belønning hvis den ikke
 roses som moral og etikk. Salget av makt gir ikke lenger nødløsninger gjennom
 en form for selvbevissthet og selvfølelse.
 
 Men det å knuse ordene moral og etikk er ikke så enkelt, for de har en dobbelt-
 betydning. På den ene siden betyr de de postive konsekvensene av sjelelig
 sunnhet, og på den andre siden betyr de vilje til lydighet.
 
 Vi risikerer likevel ikke å slå barnet ut med badevannet om vi kvitter oss med
 disse ordene.
 Mennesker vi uansett velge å være sjelelig sunne hvis de har en slik mulighet,
 for da har de det best selv. Da får de de konstruktive og livsbejaende
 holdningene og drivkreftene gratis med på kjøpet.
 
 I praksis betyr derfor ordene moral og etikk alltid det å vise vilje til lydighet.
 Ingen bør være så naive at de går på limpinnen. Mennesker med gode hensikter
 bruker klare ord om sine interesser, og tyr ikke til disse glansede narreordene.