Nevrotikeren gjør opprør
 
Ideologi Religion Psykologi 1 Psykologi 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Psykologi 1

 Image0283
                                           Psykologi
 
      En del av psykologien viser gjennom sin fremgangsmåte at den har akkurat det samme
 menneskesynet som de destruktive oppdragerne hadde, og inntar akkurat de samme
 holdningene. Den skal bare være oppdragernes forlengede arm, og fullføre løpet.
 
     Også disse psykologene oppfatte mennesket som et tomt råstoff med en fullkommen
 vilje. Hvis råstoffet ikke har den riktige formen, er det derfor viljen det er noe i vegen med.
 Det egentlige problemet er at de har "valgt lystprinsippet i stedet for realitetsprisnippet",
 og derfor har fortrengt de uheldige egenskapene i stedet for å påta seg omkostningene
 med å bruke viljen til å fjerne dem. De har sopt søpla under teppet i stedet for å skikke
 sitt hus på anstendig vis.
 
     Men psykologen skal nok ikke la dem "få dø i synden". Han skal fjerne teppet slik at
 søpla kommer frem. Da vil de nok skamme seg og bruke sin fullkomne vilje til å ordne opp.
 
    Disse psykologene er ikke noe annet et et moderne presteskap. Det er bare ordene som
 er forskjellige.
     I stedet for å snakke om synder, snakker de om skader.
     I stedet for å snakke om syndserkjennelse, snakker de om bevisstgjøring.
     I stedet for å snakke om å bli nye skapninger, snakker de om det sunne mennesket.
 
      Det er disse psykologene selv som trenger bevisstgjøring, og ikke de skadede. De
 skadede kjenner i virkeligheten utmerket godt til alle de egeskapene som psykologene
 forsøker å bevisstgjøre. Problemet er at de ikke kan se dem i øynene, for de ville de havne
 under nullpunktet i livsregnskapet, og det kan ingen tåle. De har aldri gjort erfaringer med
 sin egenverdi som personer, og har bare sine ytre egenskaper å holde seg til. Alle avvik
 fra "de ideelle fordringer" har de lært å se på som dårlig bruk av viljen-- som mangel på
 moral og etikk, ikke som virkelige skader.
    Hvis psykologene hadde hatt nok å legge på den positive siden av livsregnskapets
 skålvekt, ville de sett at alle forsøkene på "bevisstgjøring" er helt overflødige. De skadede
 vet alt sammen selv i utgangspunkte. Men det å se virkeligheten i øynene om egne
 egenskaper har uansett ingen hensikt.Det er snakk  om virkelige skader og nødløsninger,
 og de kan derfor ikke fjernes med viljen.
 
             Det er psykologene som trenger bevisstgjøring ,ikke de skadede.
 
    Psykologene må bevisstjøres om hvilket menneskesyn de bygger på. Er mennesket et
 tomt råstoff med en fullkommen vilje, eller er de levende skapnininger som følger alle
 andre livsformers grunnprinsipper?
 
   De må bevisstgjøres om at de bare kan kalle seg leger, hvis de tror at det er snakk om
 virkelige skader. Da nytter det ikke å tro at de kan appellere til viljen, for viljen kan
 selvsagt ikke lege noe som helst. Den som appellerer til viljen, er en moralist og ikke
 en lege.
 
   De må bevisstgjøres at hvis de skal kunne kalles seg sjeleleger (psykologer), må de
 tro at det er sjelen det er noe i vegen med. For å være kvalifiserte for yrket sitt, må de
 derfor ha laget seg klare tanker om hva sjelen egentlig er.
 
   De må bevisstgjøres om at det bare er livskreftene som kan fjerne virkelige skader. Det
 eneste de kan gjøre, er derfor å forsøke å finne ut hva det er som skal til for å forløse
 livskreftene.
 
    De må bevisstjøres om at skal de forløse livskrefter, er det årsaken til problemene de
 må fjerne. Virkninger av bare av interesse i den grad de bidrar til å finne årsaken.
 
   De må bevisstgjøres om at grunnlaget for sjelslivet er menneskers selvbevissthet, og
 at bevissthet bare kan skapes gjennom erfaringer. For å kunne gjøre ekte, bevissthets-
 skapende erfaringer, må mennesker ha indre frihet. Bare da kan impulsene innenfra i
 samspill med omgivelsen skape ekte bevissthet.
   Et eksperiment viser at dette stemmer. Når de bevissthtsskapende erfaringene fjernes
 ved at mennesker plasseres i kroppsvarmt vann i mørke rom, blir de desorienterte og
 viser tegn til sinnslidelse.
 
   De må bevisstgjøres om at den fremgangsmåten de bruker, er livsfarlig, at de i
 virkeligheten er sjeledrepere og ikke sjelens livreddere. Hvis de lykkes å presse mennesker
 helt ned i den formen de velger å kalle sunnheten, er det ikke mer levende og ekte igjen
 å knytte selvbevisstheten til, og de vil miste seg selv.
 
    De må bevisstgjøres om at de ikke er noe annet enn pottemakere, som forsøker å
 produsere hensiktsmessige produkter for andre. Et råstoff formet av viljen kan ikke ha
 egenverdi i kraft av seg selv og være mål i seg selv. Det kan ikke være til for sin
 egen skyld.
 
     Mange psykologer føler seg kvalifiserte for arbeidet bare fordi de har skaffet seg god
 innsikt i virkningene etter skadene. Slik innsikt har ingen verdi. Virkningene er et resultat
 av virkelige skader, og virkelige skader er det bare livskreftene som kan gjøre noe med.
 De vet selv hva som skal til. Virkningsekspertene er helt ukvalifiserte.
 
   Bare mennesker med evne til å sette andre i frihet, har noe å fare med. De skadede må
 oppdage at de i seg selv har alt som skal til for å fungere på den sunne måten, fungere ut
 fra sitt eget,indre liv som frie og helhetlige enkeltindivider.