Nevrotikeren gjør opprør
 
Moralforest. Moral/fascisme Moral/etikk 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Moralforestillingen

 Image0283
                                Moral/etikk- forestillingen
 
     Moral/etikk- forestillingen brukes om to helt forskjellige forhold-- om livsbejaende
 ansvarlighet, og om lydighetsansvarlighet. Den livsbejaende ansvarligheten er en
 naturlig konsekvens av den sunne tilpasningsformen, mens lydighetsansvarligheten
 hører hjemme i den nevrotiske tilpasningsformen.
 
      Den stunne tilpasningsformen, det å fungere ut fra eget, indre liv som frie og
 helhetelige enkeltindivider, skaper en livsbejaende ansvarlighet. I samspillet mellom
 eget indre liv og livet rundt dem, blir livet rundt dem en del av deres egen virkelighet.
 Det å ta ansvar for livet rundt dem og å ta ansvar for seg selv, blir dermed to sider
 av samme sak. Siden den livsbejaende ansvarligheten er et naturlig resultat av deres
 tilpasningsform, skapes det egne drivkrefter. Det er ikke nødvendig å dytte på dem
 utenfra med en moral/etikk- forestilling.
 
     Den nevrotiske tilpasningsformen er derimot avhengig av den lydighetsansvarlig-
 heten som moral/etikk- forestillingen gir. Skal førbevisste, vegeterende enheter
 fungere, må lemmene tilpasses etter enhetens behov og lydig underkaste seg
 enhetens hode. Hodet må ta ansvar for å holde enheten sammen, og førd den mot
 "de store mål".
   Selve limet som holder enheten sammen, er moral/etikk- forestillingen. Bare når
 lemmene tror at innodningen er et uttrykk for høy moral og etikk, gir lydigheten
 sjelelige nødløsninger. Lydigheten gir en form for selvøelse, håp om å bli verdig til
 fellesskap i enheten, og en form for mening i det å arbeide for enheten og i drømmer
 om stor erstatning for ofrene en gang i fremtiden. Hodet får også en form for tilfreds-
 stillelse når utøvelsen av makt oppfattes som et uttrykk for moral og etikk - som
 omsorg for de små og svake.
 
   Men hvis mennesker viser lydighetsansvarlighet for å oppnå en form for erstatning,
 fortjener de ikke ros. Hvis de ikke fortjener ros, blir det absurd å kalle lydigheten for
 moral og etikk. Limet i vegeterende enheter, er derfor svakt. Det tåler ikke en
 enkel analyse.
 
    At moral/etikk- forestillingen bare er et rått, sjelelig maktmiddel, ser vi også fra
 ytre forhold. Jo sterkere moral/etikk-forestillingen står i et samfunn, jo større er
 vanligvis klasseforskjellene. Alle store tyranner har meget høye tanker om sin egen
 moral og etikk.
 
    At moral/etikk- forestillingen bare er et sjelelig maktmiddel, ser vi også av at
 ordene ikke kan defineres. Filosofien har erkjent at bare ord og uttrykk som kan
 defineres, er virkelige begreper. Det beste forsøket på definisjon er at moral og etikk
 er det som regnes som bra på et gitt sted til et gitt tidspunkt. Men hvem har mulighet
 til å påvirke hva som skal regnes som bra? Det er selvsagt de sterkeste i samfunnet.
 I tillegg til ytre makt og eiendom, oppnår de dermed også sjelelig makt ved at
 innordnignen under egne interesser roses som moral og etikk.
 
    Moral/etikk- forestillingen er avhengig av troen på en gud. Hvem skulle ellers ha
 autoritet til å bestemme hvordan normene og prinsippene skulle være? Hvordan
 skulle et annet menneske kunne vite hva som er best både for seg selv og andre?
 Den som tror noe slikt, er jo så virkelighetsfjern at han allerede i utgangspunktet
 har diskvalifisert seg selv.
 
     Den lydighetsansvarligheten som moral/etikk- forestillingen fører til, er farlig.
 
      Når mennesker styres utenfra av ytre regelverk, i stedet for av egne, indre
 drivkrefter, blir de fremmede for seg selv. Mennesker som er fremmede for seg selv,
 blir også fremmede for livet rundt seg. Dermed ødelegges evnen til en livsbejaende
 ansvarlighet. Ingen kan føle ansvar for noe de ikke vet hva er eller føler at de har
 del i. Tvert imot fører det å føle seg utestengt til bitterhet og livshat.
 
     Mennesker som blir fremmede for seg selv, må finne noe annet å knytte selvbe-
 visstheten/selvfølelsen til. De knytter den nettopp til illusjonen om at viljen til
 lydighet fortjener å roses som moral og etikk. Resultatet er at mennesker havner på
 forskjellige nivåer på en vertikal skala avhengig av i hvilken grad de viser lydighet
 mot reglene. Siden det å rose seg av viljen til lydighet ikke kan gi noen ekte
 selvfølelse, må de karre seg stadig høyere. For å komme seg oppover, må de tråkke
 på dem som er under på klatrestanga. De blir meget opptatte av andres svakheter,
 feiler og "synder".
    Men det å nå helt til topps i den vertikale klatrestanga er livsfarlig. Da finnes det
 ikke mer ekte og levende igjen i dem selv å knytte selvbevisstheten til, og de
 vil miste seg selv.
    Når den moralsk/etiske klatrestanga faller i grus, havner alle mennesker på det
 samme plan. Her sprer de seg imidlertid ut i alle variasjoner. Den indre friheten gir
 dem mulighet til å gi uttrykk for sin individuelle egenart.
 
     At den lydighetsansvarligheten som moral/etikk-forestillingen fører til, er livsfarlig,
 ser vi f.eks. et grelt eksempel på fra 2. verdenskrig. Politiet i Norge fulgte den
 innlærte lydigheten og samlet inn jøder som skulle sendes til konsentrasjonsleirene.
 Tyskerne kunne utføre de grusomste ting fordi de lot sine menneskelige reaksjoner
 bli overkjørt av lydighet mot høyere maktinstanser. Selv kirkens ledelse ble Hitler
 medløpere. Det å lære mennesker lydighet, er det farligste en kan gjøre.
 
       Moral/etikk- forestillingen er helt overflødig i den sunne tilpasningsformen.
 
    Moral/etikk- forestillingen lager regler, men den har ingen skaperkraft. Den kan
 ikke skape drivkrefter bak disse reglene. Dermed vil resultatet hele tiden være at
 menneskers integritet brytes i stykker. I den sunne tilpasningsformen derimot skapes
 det egne drivkrefter mot å ta vare på det livet som omgir dem. Det utgjør en del av
 deres egen virkelighet. Siden det er lettere å gi etter for sine drivkrefter enn å trosse
 dem, er det nok med egeninteresser bak de konstruktive holdningene.
 
   Moral/etikk- forestilligen trenges ikke til å låse fast menneskers indre liv, selvet og
 naturen. Det er jo tvert imot det som er ekte og levende i dem selv som gir dem
 deres egenverdi, og som bør få nye livsbetingelser.
 
   Moral/etikk- forestillingen trenges ikke til å lage et ytre mønster av prinsipper og
 normer. Bare tom leire trenger en ytre form å formes etter. Alle livsformer har sin
 egen form i sin iboende egenart.
 
   Moral/etikk- forestillingen trenges ikke for å få mennesker til å gå i ett med sin egen
 indre form. Alle livsformer har iboende drivkrefter mot å virkeliggjøre sin iboende
 egenart gjennom vokster og modning.
 
    Moral/etikk- forestillingen trenges ikke til å fjerne uheldige egenskaper. Slike
 egenskaper er resultat av sjelelige skader og sjelelige nødløsninger, og kan bare 
 fjernes ved å skape nye livsvilkår. Selve språket borger for at resultatet da vil bli bra.
 Det å være human, menneskelig - lik mennesket, er positive begreper.
 
  Moral/etikk- forestillingen trenges ikke for å få mennesker til å fungere i et
  demokratisk samfunn. Mennesker som fungerer ut fra sitt eget, indre liv som
  helhetlige enkeltindivider, utvikler en "demokratisk personlighet". Det koster dem
  lite å tilpasse seg etter rimelige kompromisser. Fordi de opplever seg som en del av
  livet rundt seg, har de evne til å se spørsmålene også fra andres synsvinkler, og
  fordi de ikke er avhengige av sjelelige nødløsniger er det ikke så viktig å fremheve
  ytre egenskaper. De kan ha et mer avslappet forhold til makt og eiendom,