Nevrotikeren gjør opprør
 
Moralforest. Moral/fascisme Moral/etikk 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Moralforest.

 Image0305
                      Moralforestillingen
 
        Hvis en tar utgangspunkt i mennesket som en helhetlig personlighet,
 må en komme til den konklusjonen at moral/etikk- forestillingen bare er
 et rått, sjelelig maktmiddel. Hensikten med den er å takle og manipulere
 mennesker utenfra som objekter. Den indre dynamikken i sjelslivet sees
 derfor aldri i sammenheng med moral/etikk-forestillingen.
 
    Menneskers ytre handlingsmønster kan være et resultat av egne drivkrefter,
 eller de kan styres av den bevisste viljen. Hvis egne drivkrefter ligger bak,
 er moral/etikk-forestillingen overflødig, for det er lettere å gi etter for
 drivkreftene enn å trosse dem. Hvis drivkreftene mangler og det er nødvendig
 å sette inn den bevisste vijen, blir resultatet at menneskers integrietet brytes
 istykker. Det finnes ikke lenger samsvar mellom det ytre og det indre liv. Den
 eneste praktiske virkningen moral/etikk- forestillingen kan ha, er derfor å
 bryte istykker menneskers integritet.
 
    Hos sjelelig sunne mennesker er drivkreftene konstruktive og livsbejaende.
 De går - som hos alle andre livsformer, ut på å virkeliggjøre iboende egenart
 gjennom vokster og modning. Mennesker har dessuten behov for å leve et
 meningsfullt liv. Vårt språk inneholder stor visdom, for bare ord og uttrykk
 som vi intuitivt oppfatter som riktige, kan overleve over tid. Når menneskelig
 --lik mennesker, har blitt et positivt ord, viser dette tiltro til menneske-
 naturen. Egne drivkrefter kan derfor gi gode resultater.
 
    Først når egne drivkrefter mangler, får moral/etikk-forestilligen innflytelse.
 Den presser mennesker til å utføre handlinger de ikke har dekning for i seg
 selv. Et slikt integritetsbrudd fører til stor skade både for dem selv, og for
 andre. Det er fryktelig slitsomt å måtte handle i strid med egne drivkrefter,
 og resultatet blir at de blir stadig mer fremmede for seg selv og fremmede
 i verden. Men også de som lar seg presse til å bryte med sin integritet, søker
 sitt eget beste i alle ting. De venter full erstatning for de store ofrene, og
 driver andre inn i en fryktelig, ubetalelig takknemlighetsgjeld.
 
    Hvis vi skraper glassuren av uttrykkene moral og etikk, vil vi derfor oppdage
 at de ikke er annet enn rep til å slavebinde mennesker sjelelig. Gode
 egenskaper betraktes nærmest som produkter på ei hylle som de skal bruke
 sin vije til å hente ned og inkorporere i personligheten. Deretter kan
 mennesker kvalitetssorteres etter hvor identiske de er med "de ideelle
 fordringer", slik en kvalitetssorterer andre produkter. Mennesker har
 produktverdi, ikke egenverdi. De er middel, ikke mål. En er ute etter en
 standardverdi, ikke deres egenverdi.
 
      Dette brutale maktmidlet bør derfor avvepnes, slik at all makt kan flyttes
 inn i den enkelte selv. Da fungerer mennesker på sitt beste. Gjennom friheten
 til å leve i samsvar med sitt eget, indre liv, blir livet rundt dem en del av
 deres egen virkelighet, og derfor noe som angår dem. Det å forløse og verne
 om livskreften i eget liv og i det som omgir dem, blir to sider av samme sak.
 
 
 
    Noen vil si at det som angripes er moralismen, og ikke den virkelige moralen
 og etikken. Med moralisme mener de da regelslaveriet, og med den virkelige
 moralen og etikken de egenskapene som sjelelig sunne og sterke mennesker
 utvikler. Men moralforestillingen kan ikke skape sjelelig sunnhet, og de
 egenskapene som blir konsekvensene. Tvert imot stjeler den den indre
 friheten som er forutsetningen for å bli sjelelig sunn.
 
   Noen vil si at vi trenger moral/etikk-forestillingen for å bekjemte livsfiendtlige
 holdninger. Et slikt synspunkt er logisk sett på bakgrunn av det totalitære
 menneskesynet, ikke det humanistiske.
 
     Det totalitære menneskesynet oppfatter mennesket som et tomt råstoff
 med en fullkommen vilje. Mennesket kan derfor  totalt tilpasses etter et
 ytre mønster. Alle avvik fra mønsteret må skyldes dårlig bruk av viljen. Det
 er derfor all grunn til å bruke moral/etikk- forestillingen til å stramme opp
 viljen.
 
     Det humanistiske menneskesynet vil si at mennesket oppfattes som en
 levende skapning som fungerer etter de samme grunnprinsippene som alle
 andre livsformer. Fremgangsmåten når resultatene ikke er bra, blir derfor
 en helt annen. Vi kan sammenligne med en blomst.
     Når en blomst henger med bladene og holder på å visne og forgå, vet vi
 at årsaken enten er manglende tilfredsstillelse av behov, eller mishandling.
 Drivkreftene er det intet i vegen med. Det gjelder derfor å vanne og gjødsle,
 luke vekk ugress, fjerne snyltedyr osv. Staks nye livsvilkår er på plass, vil
 blomsten igjen livne til og vise hva som bor i den. Mennesker er villige til å
 påta seg slikt arbeid for å oppnå gleden ved å få del i blomstens egenart.
 
      Når det gjelder mennesker vil det å tilfredsstille behov og å fjerne
 mishandling i begge tilfeller si å gir mennesker indre frihet:
      Et menneske som har indre frihet, har også evne til å tilfredsstille sine
 andre sjelelige behov. Det kan knyttes sammen med andre ut fra bevisstheten
 om seg selv, og det kan skaffe seg livsinnhold ved å leve ut sitt eget, indre
 liv i samspill med livet rundt.
     Den som har indre frihet kan heller ikke utsettes for sjelelig mishandling.
 Det er ikke lenger behov for de nødløsningene det er mulig å oppnå ved å la
 seg takles og manipuleres som personlighetsløse gjenstander.
 
      Mennesker skal settes i frihet ved at alle sjelelige maktmiddel ryddes av
 veien. Farligst av dem er moral/etikk-forestillingen, for den har et så
 besnærende, vakkert ytre. Men den er en tjuv. Den stjeler menneskers indre
 frihet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formattera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. När du är klar trycker du på knappen "Spara" för att spara dina förändringar.