Nevrotikeren gjør opprør
 
Psykologiens irrasjonalitet Å forebygge Årsaker Lakkmustesten De farligste ordene Snaren Moral/etikk-f. Frihet gir sunnhet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Moral/etikk-f.

 Image0001
                               Moral/etikk-forestillingen
 
 Moral/etikk-forestillingen brukes i tre sammenhenger. Den utgjør et nødvendig
 bindemiddel i førbevisste enheter, den brukes av maktgruppene i samfunnet for å
 oppnå innordning og lydighet, og den brukes som en beskrivelse av egenskapene til
 sjelelig sunne mennesker. I de første to tilfellene fungerer den på en brutal måte, og
 i det siste tilfellet er den overflødig.
 
 Mennesker som forsøker å løse sine sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv, er
 avhengige av troen på moral/etikk-forestillingen. Når de er villige til å påta seg ofrene
 ved å innordne seg i rollene hode og legeme, er det fordi dette gir sjelelige nødløsninger.
 Nødløsningene er avhengige av at de tror ofrene er et uttrykk for moral og etikk.
 Hvis "hodets" ønske om makt og kontroll over legemet ikke kan roses som moralsk
 og etisk omsorg for de små og svake, oppnår det ingen selvfølelse på denne måten.
 Hvis "legemets" vilje til å underkaste seg hodets kontroll ikke kan roses som et
 moral/etisk uttrykk for uselvisk kjærlighet, oppnår heller ikke det noen form for
 selvfølelse på denne måten.
 Hvis hode/legeme-enheten ikke fortjener ros for innordningen, gir det vegeterende
 fellesskapet de oppnår ingen verdi.
 Uten en slik ros forsvinner også drømmene om stor erstatning en gang i fremtiden.
 Slike drømmer er alltid sjelelige dødsdrømmer, drømmer om helt å slippe bort fra
 selvbevissthetens besværligheter. Ingen som gir avkall på seg selv kan håpe på å
 oppnå noe godt gjennom seg selv.
 
 Alle maktgrupper i samfunnet er også avhengige av troen på moral/etikk-forestillingen.
 Mennesker søker sitt eget beste i alle ting, og ingen ville derfor være interesserte i å
 underordne seg maktgruppenes kontroll hvis de ikke først var narret til å tro at dette
 var til deres eget beste. Narremidlet er moral/etikk- forestillingen. Når lydigheten
 roses som moral og etikk, tror de at den vil lønne seg for dem selv.
 Moral/etikk-forestillingen er et meget hendig verktøy. Det kan brukes til nesten hva
 som helst. Siden uttrykkene ikke kan defineres, står det maktgruppene fritt å legge
 det innholdet inn i dem som tjener deres interesser. Det er de som har innflytelse nok
 til å avgjøre hva som skal regnes som bra.
 
 Moral/etikk-forestillingen brukes også som en beskrivelse av de konstruktive og
 livsbejaende egenskapene til sjelelig sunne og sterke mennesker. Men like lite som
 mennesker blir fysisk sunne ved at noen beskriver hvordan en sunn kropp fungerer,
 like lite blir de sjelelig sunne av at noen beskriver kjennetegnene til sjelelig sunne
 mennesker.
 Alle mennesker ønsker både å bli fysisk og sjelelig sunne siden de da har det best selv.
 Drivkreftene er derfor ikke noe problem. Det er mulighetene som mangler. Moral/
 etikk-forestillingen er ikke løsningen, men problemet. Den stjeler den indre friheten
 som mennesker er avhengige av for å bli sjelelig sunne. Bare mennesker som har
 indre frihet kan gjøre de erfaringene med seg selv og sin natur som er nødvendige
 for å bygge opp et trygt bevissthetsliv.
 
 Moral/etikk-forestillingen er avhengig av et meget primitivt menneskesyn. Den
 forutsetter at mennesker fungerer som tomme roboter. Da er det nødvendig å finne
 ut hvilke styringsinnstrukser som skal mates inn på robotenes harddisker.  (Hvilke
 normer og prinsipper som skal internaliseres). Innstruksene må fremstilles som
 allmenmenneskelige og allmengyldige verdier. Dette er et stort narrespill. Det er
 selvsagt de som har makt til å mate inn programmet på "robotene" som velger
 verdier etter sine interesser, ikke etter "robotenes" interesser.
 
 Hvis mennesker derimot oppfattes som hele personer med et indre sjelsliv, blir
 moral/etikk-forestillingen forkastelig. Det eneste det er mulig å oppnå med den, er
 å bryte i stykker menneskers integritet. Mennesker som mister sin integritet skades
 selv, og i neste omgang vil de skade andre.
 
 Moral/etikk-forestillingen kan bare appellere til viljen, og viljen har ingen skaperkraft.
 Den kan ikke skape nye følelser og reaksjonsmåter. I frihet vil mennesker fungere ut
 fra sitt indre liv slik at det ytre liv blir en konsekvens av det indre. Det eneste det er
 mulig å oppnå med moral/etikk-forestillingen er derfor at denne sammenhengen
 brytes i stykker. Den fører til at det ytre liv formes av viljen i strid med det indre.
 
 Et slikt ingegritetsbrudd fører til at mennesker skades selv.
 - Bruddet fører til at de mister kontakten med sitt indre liv og ikke lenger får gjøre
 de erfaringene en ekte selvbevissthet er avhengig av.
 - Mishandling av alle livsformer skaper destruktive drivkrefter. Sjelslivet fungerer på
 samme måte. Det å bryte ned egne, indre drivkrefter slik at makten kan flyttes over
 til moral/etikk-forestillingens regelverk ,er en grov form for mishandling. Men de
 som støtter moral/etikk-forestillingen kan selvsagt ikke erkjenne at maktforflytningen
 fører til virkelige skader, for da ville forestillingens eksistens undergraves. I stedet
 hakker de løs på den indre destruksjonen etter skadene, og fremstiller den som mangel
 på moral og etikk.
 
 Mennesker som mister sin integritet på grunn av det brutale sjelelige maktmidlet
 moral/etikk-forestillingen,vil i neste omgang skade andre. Det er f.eks. dette som er
 bakgrunnen når oppdragere bryter ned sine barn sjelelig.
 -Ingen påtar seg ofrene med å flytte makten fra sitt eget, indre liv over til ytre
 regelverk hvis de ikke er narret til å tro at dette vil lønne seg for dem selv. De forventer
 derfor full erstatning for ofrene. Men maktforflytningen er bare til fordel for makt-
 gruppene, og utløser ingen takknemlighet. Resultatet blir derfor at de driver andre
 inn i en fryktelig, ubetalelig takknemlighetsgjeld.
 -Når mennesker ofrer sitt indre liv slik at makten kan flyttes ut til ytre regelverk,
 mister de evnen til å leve gjennom seg selv. De vil derfor forsøke å skaffe seg sjelelig
 makt over andre for å kunne leve gjennom dem. Makten forsøker de å skaffe seg
 gjennom erstatningskrav for "den store godheten", dvs. viljen til å ofre sitt indre liv.
 - Den indre destruksjonen som maktforflytningen fører til, trenger utløsing. Slike
 mennesker blir farlige.
 * Siden de er fremmede for sitt indre liv, reguleres de ikke lenger av sine egne
 livskrefter og en livsbejaende ansvarlighet.
 * Det er meget vanskelig å beskytte seg mot dem, for den ytre fasaden er blank og
 uangripelig. De destruktive drivkreftene får utløsning kamuflert som arbeid mot de
 høye moral/etiske mål.
 
 Hovedspørsmålet når det gjelder den nevrotiske tilpasningsformen er hvor makt-  
 senteret skal ligge. Skal det ligge inne i enkeltmenneskene, eller skal det ligge utenfor
 dem. Bare når mennesker har makt over seg selv kan de gjøre de erfaringene med
 drivkreftene i seg selv og i sin natur som er nødvendige for å bygge opp en ekte
 selvbevissthet. Hvis maktsenteret flyttes ut, får de bare gjøre erfaringer med sin evne
 til å vise lydighet. Den formen for selvbevissthet som bygger på slike erfaringer er
 råtten, og truer hele tidne med å bryte sammen.
 De som diskuterer moral/etikk-forestillingen regner som en selvfølge at maktsenteret
 skal ligge utenfor enkeltindividene. Ellers hadde det ikke vært nødvendig å diskutere
 handlings - og sinnelagsinstrukser i form av normer og prinsipper. Da ville den
 nødvendige reguleringen skjedd gjennom den enkeltes evne til identifisering i kombina-
 sjon med livskreftene, og gjennom ytre kompromisser mellom motstridende interesser.
 
 Når makten skal legges utenfor enkeltindividene må den legaliseres. En slik legalisering
 kan enten skje ved at enkelte mennesker løftes opp til skyene slik at de får den store
 oversikten og vet hva som er best for flere enn selg selv, eller ved å ty til religionene.
 Religionene er i utgangspunktet irrasjonelle, så de slipper å begrunne sitt ønske om
 makt. Heller ikke religionene er en sikker kilde til visdom, for mye brutalitet har skjedd
 i religionenes navn opp gjennom historien.
  
 Det store målet må være at all makt flyttes inn i enkeltindividene. Bare da kan de gjøre
 de erfaringene som er nødvendige for å bli sjelelig sunnne og sterke og bli i stand til å
 ta ut sitt potensiale som personer. Den indre friheten gir dem føling med  egne
 livskrefter, og de vil derfor utvikle en livsbejaende ansvarlighet. Det å skille mellom det
 onde og det gode blir enkelt. Mennesker er i den samme situasjonen som alle andre
 livsformer: Alt som forløser livskrefter er godt, og alt som låser dem fast er ondt.
 
 Moral/etikk-forestillingen havner på den onde siden av det store vannskillet. Den flytter
 makten feil vei, innenfra og ut i stedet for utenfra og inn. Dermed får mennesker
 bruksverdi som nyttegjenstander, ikke egenverdi som personer. Nyttegjestandene må
 styres etter regelverk. Resultatet er at den livsbejaende ansvarligheten erstattes av
 den samme formen for ansvarlighet som barn har, ansvaret for å vise lydighet mot
 andres regler. Det at regelverkene får honnørordene moral og etikk, gjør ikke
 situasjonen bedre.
 For dem som støtter moral/etikk- forestillingen er  sjelen bare et abstrakt pynteord,
 ikke en levende realitet. De oppfatter det derfor ikke som en grov form for
 sjelelig mishandling å stjele den indre friheten.
 
 Musikeren Sting har forstått den dypeste livsvisdommen: "If you love someone,
 set them free".