Nevrotikeren gjør opprør
 
Prosessen Farlige ord Menneskesyn/psykologi Relevant spørsmål Det fascistiske menneskesynet Kjærlighet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Menneskesyn/psykologi

 Image0001
                            Menneskesyn/psykologi
 
 Det finnes bare to tilpasningsformer, og derfor også bare to menneskesyn.
 I den ene tilpasningsformen tar mennesker konsekvensene av selvbevisstheten.
 Resultatet blir det humanistiske menneskesynet.
 I den andre tilpasningsformen flykter mennesker fra selvbevisstheten.
 Da blir det fascistiske menneskesynet nødvendig.
 
 Mennesker som tar konsekvensene av selvbevisstheten opplever livet rundt
 seg som en del av sin egen virkelighet. De forstår derfor at de selv er en del
 av naturen og følger de samme grunnprinsipper som alle andre livsformer.
 Når noe fungerer dårlig må derfor årsaken være den samme hos mennesker 
 som hos andre livsformer. De har ikke fått tilfredsstilt grunnleggende behov,
 eller de har blitt utsatt for mishandling.
 
 Når mennesker flykter fra selvbevisstheten, tilpasser de seg etter rollene
 som hode og legeme i førbevisste organismer. Hvis slike organismer skal kunne
 fungere, må makten flyttes fra legemet over til hodet. En organisme kan ikke
 ha to maktsenter.
 En slik maktforflytning kan bare forsvares på grunnlag av det fascistiske
 menneskesynet. Det er nødvendig å tro at mennesker - i motsetning til alle
 andre livsformer, enten i utgangspunktet er uten eget innhold, eller at de er
 onde i seg selv og av natur. Et tomt råstoff må formes etter et ytre mønster
 hvis det skal få verdi. Hvis mennesker er onde i seg selv og av natur, er det
 en god gjerning å forsøke å knuse og tilintetgjøre deres indre liv.
 Dette fascistiske menneskesynet skaper sin egen "sannhet". Når menneskers
 indre liv mishandles på denne måten, tømmes de for eget innhold og blir like
 destruktive av skadene som det ble hevdet at de i utgangspunktet var.
 
 
 Psykologien viser gjennom sin fremgangsmåte at den ikke bygger på det
 humanistiske menneskesynet. Brikkene faller bare på plass hvis en forutsetter
 at det fascistiske menneskesynet ligger i bunnen.
 
 1) Psykologien stiller ikke spørsmål ved hvilke grunnleggende behov det er
 som ikke er tilfredsstilt siden det er nødvendig å ty til livsødeleggende
 nødløsninger.
 
 2) Psykologien stiller heller ikke spørsmål ved hvilken mishandling mennesker
 har blitt utsatt for siden de er svake og har et destruktivt reaksjonsmønster.
 Hvorfor er livskreftene låst fast slikt at de ikke kan sette i gang med
 gjenoppbyggingen etter skadene? Da måtte den begynne å beskjeftige seg
 med sjelelige maktmiddel, forsøke å gjennomskue og uskadeliggjøre dem.
 
 3) Psykologien er derimot opptatt av å kartlegge, analysere og bevisstgjøre
 hva selve skadene går ut på. Hva skulle hensikten være med det? Virkelige
 skader forsvinner selvsagt ikke ved at de bevisstgjøres.
 
 Psykologiens fremgangsmåte blir bare rasjonell under forutsetning av
 at den bygger på det fascistiske menneskesynet. Den må anta at mennesket
 er et tomt råstoff som ved hjelp av viljen skal forme råstoffet etter et ytre
 mønster. Dette mønsteret har fått navnet "sunnheten".
 Oppgaven er derfor å kartlegge,analysere og bevisstgjøre avvikene fra
 det riktige mønsteret. Da vil klientene bruke viljen til å forme råstoffet
 på riktig måte.
 
 Psykologene er derfor ikke leger,men moralister. De forsøker ikke å forløse
 de gjenskapende livskreftene ved å tilfredsstille behov og fjerne mishandling,
 men å forme til et riktig produkt ved hjelp av viljen. Viljen kan  ikke fjerne
 skader.
 
 Hvorfor holder psykologien fast på et så primitivt menneskesyn? Det er fordi
 at uten et slikt menneskesyn ville alle hierarkiske maktstrukturer bryte
 sammen. "Hodene" ville miste sin makt for de kunne ikke lenger fremstille den
 som et uttrykk for idealisme, moral og etikk. "Legemene" ville ikke lenger se
 seg tjent med innordning og lydighet. De ville forstå at dette ikke fortjener ros,
 og aldri vil gi noen form for erstatning.