Nevrotikeren gjør opprør
 
Utilfredsstilte behov Menneskesynet Menneskesyn/psykolog Guds kjærlighet Makt og frihet Demokrati/sunnhet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Makt og frihet

 Image0550
                            Makt og frihet.
 
    Mye av psykologien står på det totalitære menneskesynet og maktens side, ikke
 på det humanistiske menneskesynet og frihetens side.
 
   Siden psykologien står på det totalitære menneskesynet og maktens side, blir
 ikke problemstillingen om årsaker og virkninger relevant. Alle problemer kan bare
 være en konsekvens av at de ikke har brukt sin vilje rett. Bare ut fra et slikt
 grunnsyn blir da også psykologiens tankegang  og fremgangsmåte logisk. Oppgaven
 er å bevisstgjøre alle avvik fra det som kalles sunnheten. Hensikten må være at de
 skal fjerne disse avvikene med viljen,for det finnes ikke noe annet de kan bruke. Men
 viljen kan selvsagt ikke fjerne virkelige skader. Hvis det ikke er virkelige skader, hva
 er det da? Svaret kan bare være at de må tro at uheldige egenskaper skyldes
 dårlig bruk av viljen. Konklusjonen er klar: Det egentlige problemet må være mangel
 på moral og etikk, for hvis viljen er brukbar så burde de selvsagt forlengst ha
 brukt den.
 
    Mennesker som står på det humanistiske menneskesynet og frihetens side, vil
 derimot stille spørsmål om årsaker og virkninger. Slik kroppen fungerer dårlig hvis
 livsvilkårene er dårlige,slik må det også være med sjelslivet. Alle anstrengelser må
 derfor gå ut på å finne årsaken til at livsvilkårene er dårlige.
 
    Grunnlaget for sjelslivet er menneskers bevissthet om seg selv. Hvis mennesker
 skal oppnå en trygg selvbevissthet må de ha indre frihet, for bare da kan imulsene
 fra de forskjellige deler av hjernen nå det senteret hvor bevisstheten skapes.
 
    Oppgaven for den som står på det humanistiske menneskesynets side, er derfor
 å avsløre og uskadeliggjøre alt som stjeler den indre friheten. Når friheten er oppnådd
 går resten av seg selv. De sjelelige behov tilfredsstilles, de slipper å mishandle seg
 selv for å oppnå nødløsninger, og de gjenskapende livskreftene forløses.
 
   Men det å avsløre sjelelige maktmiddel vil ofte være upopulært. Mange vil se sine
 interesser truet. Fordi de ikke klarer å forsvare maktmidlene med rasjonelle
 argumenter, vil de ty til negative følelser og personangrep. De vil  f.eks. si at uten
 troen på autoritetene, moral/etikk-forestilligen, de eviggyldige verdier osv. så vil
 alt flyte ut. Det har de da også helt rett i. Alt vil flyte ut av alle maktgruppers og
 maktmenneskers hender. Men det vil bare flyte ut til naturens egne grenser. Alle
 andre former for natur holder seg innenfor sine egne grenser, så hvorfor skulle ikke
 dette også gjelde menneskene?  I stedet for å basere seg må makt vil sjelelig frie
 mennesker finne frem til kompromisser der interessene er motstridende.
 
   Slike mennesker vil dermed utvikle en demokratisk personlighet, og gjennom dette
 være den beste garantien for den demokratiske styreformen. Også den er basert
 på kompromisser mellom motstridende interesser. Ordet "radikal" vil si å rive opp
 med roten. Ingen styreform er så radikal som demokratiet fordi det river ytre makt
 og sjelelig makt opp med roten. Dette er ledestjernen. Det kreves hele tiden et
 omfattende arbeid for å gjøre demokratiet så reelt som råd.
 
    Samfunn som kalles radikale uten å ha enkeltindividenes frihet som mål, er i
 virkeligheten venstrefascistiske. Slike politiske fars- og morsfigurer som vil vise
 omsorg for barna "arbeiderne", er det virkelig ingen grunn til å stole på. Ingen som
 vil ha makt over andre vil dem godt. De er ikke ute etter å bruke deres egenverdi,
 men å misbruke deres nytteverdi. Egenverdien kan mennesker bare gi uttrykk for
 i frihet, for bare i frihet kan de vokse frem innenfra og ta i bruk egenarten i seg selv
 og i sin natur.
 
   Tror du den elsker blomster som forøsker å presse dem inn i en ferdig, ytre form
 slik at alt liv skvises ut av dem?
 
   Tror deu den elsker mennesker som tramper i stykker deres indre egenart, for å
 kunne forme dem som et råstoff i sin egen form?
 
   Tror du den elsker mennesker som låser dem fast på armer og føtter slik at de
 kan kontrolleres som slaver?
 
   Tror du den elsker mennesker som låser dem sjelelig på "armer og føtter" slik
 at de blir sjelelige slaver uten kontroll over egne liv?