Nevrotikeren gjør opprør
 
Selvbevisstheten Psykologien er farlig Makt eller frihet Legedom Fundamentalisme
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Makt eller frihet

 Image0001
                                 Makt eller frihet
 
 Makt eller frihet, det er spørsmålet.
 Skal mennesker formes og styres utenfra, eller skal de formes og styres innenfra?
 I det første tilfellet ender de opp som nevrotikere, og i det andre tilfellet blir de
 sjelelig sunne.
 
 Mennesker som formes og styres utenfra får bare gjøre erfaringer med sin evne/
 manglende evne til å vise lydighet. Vilje til lydighet gir ikke grunnlag for ekte
 selvbevissthet/selvfølelse. Men fordi lydigheten roses som moral, gir den
 sjelelige nødløsninger.
 
 Mennesker som formes og styres innenfra, blir sjelelig sunne. Bevissthet er
 avhengig av erfaringer, og selvbevissthet er derfor avhengig av erfaringer med
 selvet. Slike erfaringer kan de bare gjøre hvis de har frihet til å fungere ut fra
 drivkreftene i seg selv og i sin natur.
 
 Når barnet viser lydighet, får det ros og håp om erstatning. Det heter: Nå var
 du snill og flink, nå.
 Når den voksne viser lydighet, skjer akkurat det samme. Det er bare terminologien
 som er forskjellig. Til den lydige voksne sies det: Nå var du moralsk, nå. Dermed
 gir lydigheten en form for selvbevissthet og store håp om erstatning.
 
 Moralforestillingen er derfor det store narremidlet som narrer mennesker til å
 selge den indre friheten for knapper og glansbilder. Narremiddel kan imidlertid
 avsløres gjennom rasjonell tenkning.
 - Moralforestillingen depersonifiserer mennesker. Den erstatter det de er i seg selv
   og av natur med sitt eget mønster.
 - Depersonifiserte mennesker mister sin egenverdi. Egenverdien kan bare ligge
    i den egenarten de har i seg selv og i sin natur.
 - Alle mennesker er avhengige av å oppleve at de har en form for verdi. Fordi
   depersonifiseringen ødelegger egenverdien, må de skaffe seg bruksverdi.
 - Bruksverdi kan de bare oppnå ved å gjøre seg til verktøy i andres hender.
 - Dette verktøyet får stadig mindre verdi. Fordi de må mishandle sitt eget, indre
    liv for å kunne vise lydighet, blir de svake og destruktive.
 - Alle verktøy kasseres når de ikke er nyttige lenger. Disse verktøyene fortjener
    ikke noe bedre, for de har brukt sin moralske vilje feil.
 
 Moralforestillingen er bare nødvendig i destruktive, livsødeleggende makt/
 underkastelsesforhold. Når mennesker oppnår indre frihet, vil de oppføre seg
 bra av naturlige årsaker.
 
 For alle som vil ha makt - både i det ytre og det indre, er moralforestillingen et
 uunnværlig universalverktøy.
 -  Alle som vil ha makt er avhengige av å bruke moralforestillingen som vakker
    kamuflasje. De må kle seg ut som tapre riddere for den gode sak. Ellers ville
    ville ingen bry seg om dem.
 -  De er også avhengige av å kunne fremstille det mønsteret de vil forme
    menneskeproduktene etter som høy moral. Ellers vil ingen tro at ofrene med
    å innordne seg vil lønne seg for dem selv. Det å kalle egne interesser for høy
    moral, går helt fint. Moralforestillingen er som en boks som et hvilket som helt
    innhold kan puttes oppi.
 -  Moralforestillingen tilintetgjør også skruplene med å fjerne dem som ikke lydig
     lar seg formes og kontrolleres. De har seg selv å takke siden de har brukt sin
     moralske vilje feil.
 
 De som viser lydighet blir også avhengig av moralforestillingen.
 -  Slike mennesker har aldri gjort erfaringer med sin egenverdi som personer. Når
     viljen til lydighet roses som moral får de bruksverdi, en form for selvbevissthet/
     selvfølelse.
 -  Fordi lydigheten gjør dem fremmede for sitt eget, indre liv og for livet rundt dem,
    må de erstatte livsverdiene med tomme drømmer. Når lydigheten roses som
    moral, kan de drømme om stor erstatning for ofrene.
 
 Når det brutale maktmidlet moralforestillingen er avslørt og sendt til de evige
 jaktmarker, oppnår mennesker indre frihet. Mennesker som har indre frihet vil
 oppføre seg bra av naturlige årsaker.
 - Fordi de har indre frihet, slipper de å mishandle seg selv. Dermed har de ikke
    lenger destruktive drivkrefter som de trenger utløsning for.
 - Fordi de har indre frihet kan de gjøre de erfaringene med seg selv og sin natur
   som en ekte selvbevissthet/selvfølelse er avhengig av. De slipper å ty til
   destruktive nødløsninger.
 - Fordi de har indre frihet kan de tilfredsstille behovet for mening med tilværelsen
   ved å støtte opp under livskreftene. De er ikke lenger fremmede for sitt eget,
    indre liv og livet rundt seg slik at all mening må ligge i virkelighetsfjerne
    drømmer.
 - Fordi de har indre frihet kan de tilfredsstille sine sosiale behov ved å knyttes
   sammen med andre ut fra bevisstheten om seg selv. Andre mennesker blir
   dermed en utvidelse av deres egen virkelighet, og det å skade dem oppleves
   som å skade seg selv.
 - Hvis alt dette ikke er nok, trer samfunnets lover inn.