Nevrotikeren gjør opprør
 
Prosessen Farlige ord Menneskesyn/psykologi Relevant spørsmål Det fascistiske menneskesynet Kjærlighet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Kjærlighet

 Image0001
                                         Kjærlighet
 
 Alle uklare ord har en dobbeltbetydning. På den ene siden betyr ordene virkningene av
 den bevisste (sunne) tilpasningsformen, og på den andre siden viljen til å innordne seg
 i den førbevisste (nevrotiske) tilpasningsformen. Ordet kjærlighet har en slik
 dobbeltbetydning.
 
 
 I den bevisste tilpasningsformen betyr ordet kjærlighet konsekvensene av å knyttes
 sammen med andre ut fra bevisstheten om seg selv.
 - Resultatet er tilfredsstillelse av behov og dermed berikelse. Selvbevisstheten river
   mennesker ut av den store helheten og gjør dem ensomme. Sammenknytningen ut
   fra bevisstheten om seg selv gjenoppretter helheten.
 - Fordi mennesker gjenforrenes med helheten, opplever de livet rundt seg som en del av
   egen virkelighet. Dette skaper en naturlig ansvarfølelse.
 
 I den førbevisste tilpasningsformen betyr ordet kjærlighet viljen til å innordne seg som
 en del av en enhet. Hodet viser kjærlighet gjennom viljen til å kontrollere legemet og
 ta ansvar for legemets fysiske behov. Legemet viser kjærlighet gjennom viljen til å
 bekjempe alt i seg selv og i sin natur og underkaste seg hodets utforming og kontroll.
 
 
 Den bevisste formen for kjærlighet gir ekte sjelelig behovstilfredsstillelse.
 - Samspillet ut fra bevisstheten om seg selv gir de erfaringene med eget, indre liv som
    en ekte selvbevissthet er avhengig av.
 - Samspillet gjenoppretter helheten med selve livet, ikke bare med den andre personen.
 - Behovet for mening tilfredsstilles gjennom å støtte opp under livskreftene.
 
 Den førbevisste kjærlighetsformen gir sjelelige nødløsninger.
 - Fordi viljen til å gi avkall på eget, indre liv og innordne seg etter enhetens mønster
    roses som kjærlighet, moral og etikk, oppnår mennesker en form for selvfølelse.
 - Ved å utgjøre en del av enheten, får de en form for fellesskap.
 - Det å arbeide for at enheten skal bli stor og mektig, gir en form for mening.
 
 
 Den bevisste kjærlighetsformen fører til frihet og likestilthet.
 - Mennesker elskes for sin egenart. Kjærligheten oppmuntrer dem derfor
    til fritt å gi uttrykk for seg selv. Den eneste begrensningen av friheten er
    kompromisser mellom motstridende interesser.
 - Egenart kan ikke måles og veies og kvalitetssorteres. De blir derfor likestilte.
 
 Den førbevisste kjærlighetsformen fører til ufrihet og rangering.
 - Kjærligheten er ikke lenger betingelsesløs, men betinges av viljen til å innordne seg i
    enheten. Friheten til å gjøre egne valg innenfor kompromissenes rammer forsvinner.
 - Mennesker vil sorteres oppetter en vertikal skala avhengig av hvor godt de tilpasser
   seg etter enhetens behov.
 
 
 Den bevisste formen for kjærlighet skaper trygghet.
 - Siden mennesker elskes for sin egenart, kan grunnlaget for kjærligheten aldri forsvinne.
 - Gjennom denne kjærlighetsformen opplever mennesker hverandre som hele
    personer. De har derfor evne til å oppdage indre problemer, og de vil handle ut fra sine
    livskrefter.
 
 Den førbevisste formen for kjærlighet fører til utrygghet.
 - Mennesker elskes for sin bruksverdi som deler av enheten, ikke for sin egenverdi som
    personer. Hvis bruksverdien forsvinner, faller derfor grunnlaget for kjærighet bort.
 - Bruksverdien brytes ned hele tiden. Den mishandlingen av eget, indre liv som er nødvendig
    når de skal sette alt i seg selv ut av spill slik at de kan smeltes inn i enheten,
    gjør dem svake og destruktive.
 - Svakheten og destruksjeonen betraktes ikke som et resultat av virkelige skader, men
    som dårlig bruk av viljen, mangel på moral og etikk. Forventningene om at de skal gå i
    ett med enhetens mønster forutsetter jo troen på at de gjennom viljen har en slik
    mulighet. Hvis noen oppdager hvem de virkelig er bak den blanke fasaden, så vil
    derfor kjærligheten erstattes av forrakt og hat.
 
 
 Kjærlighet er et behov, og alle mennesker viser derfor så mye kjærlighet som de har
 forutsetning for. Oppgaven er å øke forusetningene. Det går ut på å bekjempe
 frykt. Frykten er et resultat av at vi enda ikke helt har lært oss å leve med det siste
 trinn i evolusjonen, evnen til å fungere ut fra eget bevissthetsliv som frie og
 helhetlige enkeltindivider.
 
 Når mennesker oppfordres til å vise mer kjærlighet, er det alltid den førbevisste,
 destruktive formen for kjærlighet de er ute etter. Oppfordringene rettes mot viljen,
 og viljen kan bare skape lydighet. Det de seier er derfor i virkeligheten: Du skal vise
 større vilje til å innordne deg som en del av enheten.