Nevrotikeren gjør opprør
 
Ideologi Religion Psykologi 1 Psykologi 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Ideologi

 Image0284
                               Ideologiene
 
     Ideologiene er verdslige religioner. Forskjellen er at mens vanlige
 religioner tror på et gudsrike i det hinsidige, tror ideologiene på et 
 lykkerike på jorden. Dette lykkeriket er i begge tilfeller Edens Hage, det
 førbevisste "paradis". Der skal menneskene slippe bort fra selvbevisst-
 hetens besværligheter. De skal ikke frelses til seg selv, men fra seg selv.
 Alt skal bli ett.
 
       (Noen bruker uttrykket ideologi om forsøk på langsiktig tenkning. Men
 her dreier det seg bare om et spesielt verdisyn, og hypoteser om hvordan
 dette verdisynet kan fremmes, ikke om en helhetlig lære. I virkelige
 ideologier har teoriene egenverdi. I dette tilfellet har de bare bruksverdi.
 Hypotesene skiftes ut straks det viser seg at de ikke bidrar til å gi
 menneskene bedre livsvilkår, sette dem i stand til bedre å tilfredsstille
 fysiske og sjelelige behov).
 
      Fordi de virkelige ideologienes tiltrekningskraft ligger i drømmene om
 det førbevsste paradis, har de en irrasjonell lære, selve samfunnet
 fungerer som en vegeterende enhet, de bygger på det totalitære
 menneskesynet og de beveger seg langs blodstier.
 
                        Den irrasjonelle læren
    Ideologiene stiller med en ferdigkonstruert samfunnsmodell. Den som
 kjenner alle sannheter i utgangspunktet om noe så komplisert som selve
 samfunnet, noe så komplisert som mennesket, og enda vanskeligere--
 hvoran alt skal kunne fungere sammen på en god måte, må være
 bortimot en gud.
   Fordi læren skal lede til det forjettede land, får den egenverdi. Det skal
 ikke stilles spørsmål ved den. Enten er du for oss, eller så er du mot oss.
 Den som bekjemper læren med rasjonell tenkning, er en samfunnsfiende.
 
                        Den vegeterende enheten
    Slik oppdragerne forsøkte å gå inn i en vegeterende enhet med barnet
 med rollene hode og legeme, slik gjør ideologisamfunnene det også.
    Organismens hode skal, som andre hoder, stå for all tenkningen. Dette
 kalles for "demokratisk sentralisme". Det å gi hodet en slik makt,
 forsvares ved at det som andre hoder viser omtanke for legemets fysiske
 behov. De er jo deler av den samme enheten.
    Legemet skal, som andre legemer, lydig underkaste seg hodets
 kontroll. All egen tankevirksomhet er av det onde. Det er oppvigleri som
 kan få enheten til å bryte sammen.
 
                      Det totalitære menneskesynet
     Når mennesker skal smeltes inn som deler av førbevisste enheter, er
 også her det totalitære menneskesynet nødvendig. En må tro at
 mennesket i utgangspunktet bare er tom leire med en fullkommen vilje.
     Den tomme leiren kalles i deologiene for "masse". "Massen" skal
 formes etter samfunnets behov, ikke samfunnet etter menneskenes
 behov. Menneskene er til for samfunnets skyld, ikke samfunnet for
 menneskenes skyld.
    En slik tom masse har ikke plass til noen sjel. Troen på sjelen som en
 levende realitet, ville ha vært katastrofal. Da måtte en også erkjenne
 det sjelelige behovet for frihet, og hele enheten ville begynne å gå i
 oppløsning.
    Troen på den fullkomne viljen er nødvendig, for bare da finnes det ingen
 unnskyldning for ikke helt å la seg formes etter enhetens behov og
 styres av enhetens hode. Et hjelpemiddel for å oppmuntre til innordning
 og lydighet, er å rose alle de lydige som moralske og etiske.
 
             Ideologiene beveger seg langs blodstier
    Det er ikke tilfeldig at ideologiene beveger seg langs blodstier. Tom
 formbar masse kan ikke ha noen egenverdi i kraft av seg selv. Den kan
 bare ha bruksverdi ved å la seg formes utenfra etter samfunnets behov,
 og styres av samfunnets hode.
    Hvis bruksverdien forsvinner og menneskene ikke lenger tjener
 helhetens formål, er de derfor ikke noe å spare på. Enda verre er det
 hvis lemmene begynner å "gå sine egne veier". Da truer de helheten
 med oppløsning, og det er nødvendig å amputere dem.
 
      For å skjule den rå, primitive kjernen i ideologiene, må de kamufleres
 med drøssevis av vakre ord. En god måte å avsløre ordenes falskhet
 på, er å be dem som bruker dem om å definere dem. Bare ord og uttrykk
 som kan defineres,er virkelige begreper.