Nevrotikeren gjør opprør
 
Behovstilfredsstillelse Husk at - Humanistisk el.fascistisk kristendom Hva er frihet? Hjelp
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Hjelp

Image0001 
                               Hvilken form for hjelp trenger nevrotikere?
 
 Nevrotikere må oppdage at sunne mennesker har et helt annet reaksjonsmønster enn det de
 har gjort erfaringer med, de må få hjelp til å innse at de ikke har noe å bebreide seg selv for,
 og det er også nyttig å bli bevisst på hva forskjellen er mellom den sunne og den nevrotiske
 tilpasningsformen.
 
 A) Nevrotikere har ikke bruk for det som finnes i andre menneskers hjernebark. Slike
 kunnskaper kan de selv lese seg til i bøker. Det de trenger er å gjøre den revolusjonerende
 oppdagelsen at sunne mennesker har et helt annet reaksjonsmønster enn oppdragerne. De
 har ikke drivkrefter i seg mot å bryte ned alt i dem selv og i deres natur for å få makt over
 dem slik at de kan tilpasses etter egne nødløsninger, men søker tvert imot utbytte av det
 de er i seg selv som personer. De enorme forsvarsverkene av selvbeskyttelse blir derfor
 ikke lenger nødvendige.
 
 B) Nevrotikere trenges også hjelp til å forstå at alle selvbebredelsene er grunnløse.
 
 1. De fortjener ikke bebreidelse fordi de havnet i den nevrotiske tilpasnigsformen, for de
 hadde ikke noe valg. Det eneste de har erfart at ble verdsatt var viljen til å bekjempe alt i
 seg selv og i sin natur og la seg formes og styres utenfra. Bare gjennom en slik tilpasning
 kan de derfor gjøre seg håp om å gjøre seg verdige til kjærlighet. Tilpasningsformen gir 
 nødløsnigner som erstatning for virkelige nødløsinger. Selvbeskyttelsen var helt nødvendig
 for å unngå å bli tilintetgjort i seg selv. De slåss ikke mot oppdragerne hele tiden i en fryktelig
 maktkamp fordi de var vanskelige av natur, men for å redde selve livet - sitt indre sjelsliv.
 
 2. De fortjener heller ingen bebreidelser for de indre, destruktive drivkreftene. Alle livsformer
 ender i destruksjon når de mishandles, og sjelslivet er intet unntak. De måtte skaffe seg
 nødløsnigner fordi de aldri fikk erfare av virkelige løsninger var mulig, og nødløsingene innebar
 at de måtte mishandle sitt indre liv. De destruktive kreftene er derfor et resultat av virkelige
 skader, ikke mangel på moral og etikk eller ettergivenhet for djeveler.
 
 3. De må lære seg at de ikke har noen grunn til å skamme seg over den indre svakheten. Selv
 verdens sterkeste mann ville bli svak hvis kroppen hans ikke fikk de næringsstoffer den
 trenger. Selv mangler de sjelelig næring, bevissthetsskapende erfaringer. Skjult bak
 selvbeskyttelsen kunne de ikke stå i et bevissthetsskapende samspill med omgivelsen. De
 ble fremmede for seg selv og fremmede i verden, vandret i et tåkeland uten faste
 orienteringspunkter.
 
 4. De må få hjelp til å innse at de ikke har grunn til å skamme seg over at de mangler
 integritet og spiller falskt hele tiden. Ingen ville påta seg disse enorme og livsødeleggende
 anstrengelsene hvis de kunne unngå det. Det eneste verktøyet de har i forsøket på å
 tilfredsstille behov, er viljen til  å skape seg om i andres mønster. Men viljen kan de
 konstruere en ytre fasade som ligner på mønsteret, men viljen kan ikke skape et indre
 reaksjonsmønsteter som tilsvarer det ytre bildet. Dermed brytes samsvaret mellom det ytre
 og det indre liv i stykker.
 
 C) Det kan også være nyttig at nevrotikere bevisstgjøres om hva som er det avgjørende
 skillet mellom den sunne og den nevrotiske tilpasningsformen.
 Forskjellen er hva mennesker gjør med selvbevisstheten. Sunne mennesker tar
 konsekvensene av den og fungerer ut fra sitt bevissthetsliv og sin natur som frie og
 helhetlige enkeltindivider. Nevrotikere flykter fra selvbevisstheten og forsøker å tilpasse
 seg som depersonifiserte deler av førbevisste enheter, går inn i rollen som lemmer
 på en organisme.
 
 Det er ikke underlig at mennesker ofte ender opp i den nevrotiske tilpasningsformen, for
 selvbevisstheten er en evolusjonsmessig nyvinning som vi enda ikke helt har lært oss å
 leve med. Alle livsformer forsøker å vende tilbake til tidligere utviklingsfaser når det oppstår
 alvorlige problemer. Når det gjelder mennesker, innebærer dette at de flykter fra
 selvbevisstheten.