Nevrotikeren gjør opprør
 
Utilfredsstilte behov Menneskesynet Menneskesyn/psykolog Guds kjærlighet Makt og frihet Demokrati/sunnhet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Guds kjærlighet

 Image0523
                             Gudens kjærlighet
 
   Det finnes to former for kjærlighet. Den ene går ut på å elskes for sin
 egen skyld,for alt en er i seg selv og av natur,og den andre består
 tvert imot av å elskes for viljen til å gi avkall på alt i seg selv og la seg
 formes og styres utenfra. Den første formen kan derfor kalles for
 personifiserende kjærlighet,og den andre formen for depersonifisernde
 kjærlighet eller uselvisk kjærlighet.
 
   Den personifiserende kjærligheten får mennesker til å fungere på
 sitt beste:
 
 a) Den gir mennesker frihet til å fungere ut fra drivkreftene i seg selv
 og i sin natur. Dermed kan de gjøre de erfaringene en ekte selvbevisst-
 het er avhengig av. Tilfredsstillelse av behov er en avgjørende
 forutsetninge for en god utvikling hos alle livsformer.
 
 b)Fordi ekte behovstilfredsstillelse gjør det unødvendig å kjøpe seg
 nødløsninger ved å mishandle seg selv,undergraves ikke livskreftene.
 
 c) Gjennom friheten til å fungere ut fra sitt eget,indre liv blir mennsker
 i stand til å stå i et ekte samspill med livet rundt seg. Dermed blir det
 livet som omgir dem en del av deres egen virklighet og derfor noe de
 identifiserer seg med. De utvikler evnen til en livsbejaende ansvarlighet.
 
 
   En skulle tro at hvis det finnes en gud som har skapt menneskene, så
 ville han elske hele sitt skaperverk og vise en slik sunnhetsskapende
 personkjærlighet. Men det finnes religiøse tradisjoner hvor gudens
 kjærlighet er av den typen som depersonifiserer mennesker, ikke
 personifiserer dem.
 
  Det heter her at mennesker er onde i seg selv og av natur. Da kan de
 ikke elskes for sin egen skyld, for ingen kan selvsagt elske noe som er
 ondt. Det guden elsker er tvert imot viljen til å gi avkall på hele sitt
 indre liv, og la seg formes og styres utenfra.
  Gudens kjærlighet er derfor ikke betingelsesløs. Betingelsen for
 kjærlighet er intet mindre enn fullkommenhet. Men den som bare kan
 elske det fullkomne,kan ikke elske i det hele tatt. Det fullkomne er dødt
 og livløst. Bare tom leire kan bli fullkomment identisk med en ferdig,
 ytre form.
   Fordi guden bare kan elske det fullkomne,og mennesker ikke har
 mulighet til å nå en slik fullkommenhet,må det ekstraordinære
 løsninger til. Guden må sørge for sitt eget synsbedrag ved at mennesker
 skjuler seg i en fullkommen forsoner.
 
   Hva gjør slike holdninger med menneskers selvtillit og selvfølelse?
 Det å vite at de bare kan elskes hvis andre får et falskt bilde av dem
 selv, gir ikke et godt grunnlag for selvrespekt. Slik den personifiserende
 kjærligheten bygger opp, slik bryter den depersonifiserende "kjærlig-
 heten" ned:
 
 a) Siden de må gi avkall på sitt eget,indre liv får de ikke lenger gjøre
 de erfaringene en ekte selvbevissthet er avhengig av. De mister
 muligheten til å tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte.
 
 b) Fordi de ikke oppnår ekte selvfølelse,må de skaffe seg en form for
 selvfølelse gjennom destruktive nødløsinger. De stiller kanskje
 umenneskelig høye krav til seg selv,tråkker på andre for å komme opp
 i sola osv.
 
 c) Fordi de må bekjempe sitt indre liv blir de fremmede for seg selv og
 for livet rundt seg, og mister evnen til identifisering. Uten evne til
 identifisering og med farlige drivkrefter etter den indre mishandlingen,
 kan resultatet bli katastrofalt.