Nevrotikeren gjør opprør
 
Behovstilfredsstillelse Husk at - Humanistisk el.fascistisk kristendom Hva er frihet? Hjelp
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

"Gode gjerninger"

 Image0001
                           "Gode gjerninger"
 
 Det finnes to helt forskjellige former for "gode gjerninger". Drivkreftene bak
 dem er forskjellige, og virkningene både på den som utfører "de gode
 gjerningene" og dem som mottar dem er helt motsatte.
 
 Drivkreftene:
 
 a) "De gode gjerningene" kan være et resultat av egne, indre drivkrefter.
 Slike drivkrefter oppstår bare gjennom identifisering. Alle mennesker søker
 sitt eget beste i alle ting. Gjennom identifisering oppleves andre som en del
 av egen virkelighet. Det å forsøke å tilfredsstille deres behov og egne behov
 blir dermed to sider av samme sak.
 
 b) "De gode gjerningene" kan også drives frem av viljen til å vise moral/
 etisk lydighet. Valget av gjerningene vil da styres av ytre normer og
 prinsipper, ikke av en innlevelse i og reaksjon på andres utilfredsstilte
 behov.
 
 Virkningene på de som utfører "De gode gjerningene"
 
 a) Når "de gode gjerningene " er et resultat av egne, indre drivkrefter
 opprettholdes integriteten. Det er fremdeles samsvar mellom det indre
 og det ytre liv. Dessuten vil mennesker som utfører slike "gjerninger" få
 styrket personligheten gjennom bevissthetsskapende erfaringer. De får
 gjøre erfaringer med sine egne, konstruktive drivkrefter, og med den andres
 reaksjoner på det de er i seg selv som personer.
 
 b) Når "de gode gjerningene" drives frem av viljen til moral/etisk lydighet,
 blir virkningene helt motsatte. Integriteten brytes i stykker fordi de må
 trosse sine drivkrefter i stedet for å følge dem. Alle integritetsbrudd gjør
 mennesker svakere i seg selv. De mister kontakt med sitt eget, indre
 liv og dermed også evne til å sanse livet rundt seg gjennom seg selv.
 
 Virkningene på dem som mottar "De gode gjerningene"
 
 a) "Gode gjerninger" skapt av egne drivkrefter utgjør ingen trussel mot
 andres indre frihet. Det er lettere å gi etter for sine drivkrefter enn å trosse
 dem, og ingen forventer erstatning for å velge den letteste veien.
 Slike "gode gjerninger" styrker også  andres selvfølelse og selvtillit. Når
 noen reagerer på deres behov på denne måten, viser det at de anerkjenner
 deres egenverdi som personer.
 
 b) "Gode gjerninger " skapt av vilje til å vise moral/etisk lydighet har
 motsatte virkninger. Ingen trosser egne drivkrefter uten å vente full
 erstatning for ofrene. "Godheten" må derfor betales med blodpenger, salg
 av den indre friheten.
 Resultatet er også at  andres selvfølelse trampes på. De kan ikke oppfattes
 som mye verdt når den andre må trosse egne drivkrefter for å kunne gjøre
 noe for dem.
 
 
 Det er ikke alltid lett å skille de konstruktive og de destruktive "gode
 gjerningene" fra hverandre når de betraktes utenfra. Forskjellen kan
 likevel klart avleses gjennom mottagerens reaksjoner. Hvis handlingene
 er skapt av egne, indre drivkrefter blir resultatet takknemlighet, og hvis
 de drives frem av moral/etisk lydighet reagerer andre med
 takknemlighetsgjeld.
 
 
 Konklusjon:
 
 Gjør aldri mer godt enn det du har lyst til, for bare da ligger det egne
 drivkrefter bak. Vilje til å vise moral/etisk lydighet er  bare til makt-
 menneskers fordel.
 For å "gjøre verden bedre" trenges det derfor ikke "moralsk opprustning",
 men å sette mennesker bedre i stand til å identifisere seg med
 hverandre. Grunnlaget for identifisering er indre frihet og kunnskaper.
 
 * Bare mennesker som har indre frihet har evne til å tre inn i et ekte
 samspill med andre slik at de kan oppdage at de utgjør deler av den
 samme virkeligheten, oppdage det fellesmenneskelige.
 
 * Når direkte kontakt ikke er mulig, må identifiseringen skapes gjennom
 kunnskaper. Kunnskaper gir innlevelse og fellesmenneskelig ansvar.