Nevrotikeren gjør opprør
 
Frhet Det tredje alternativet Ekstremisme Frihet og rettferdighet Frihet 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Frihet og rettferdighet

 Image0002
                                        Frihet og rettferdighet
 
 Den som skal slåss for frihet og rettferdighet skal ikke bruke kuler og krutt.                         
 En nøtteknekker er det riktige våpenet. Med den knekkes alle de vakre ordene. 
 Det innholdet som kommer til syne, er ikke alltid vakkert. Sammen med de
 vakre ordene forsvinner de sjelelige maktmidlene. Mennesker kan ikke lenger
 narres til å tro at lydighet vil lønne seg for dem selv. Når de oppnår indre frihet,
 vil de etterhvert også skaffe seg ytre frihet. Bare demokratiets lover skal sette
 rammer for friheten. De bygger ikke på makt, men på kompromisser.
 
 La oss forsøke å knekke ordene frihet, kjærlighet, moral og verdier og
 undersøke hva de inneholder.
 
 Frihet
 Ordet frihet har helt forskjellig betydning avhengig av hvilket menneskesyn som
 ligger i bunnen.
 Hvis vi tror at mennesker har egenverdi gjennom sin egenart, blir alle likestilte.
 Egenart kan ikke måles og veies og kvalitetssorteres. Maksimal frihet for
 likestilte mennesker finnes innenfor sterke, demokratiske lover. Slike murer
 hindrer ubudne gjester i å trampe inn på vårt eget frihetsområde.
 Hvis vi derimot tror at mennesker har bruksverdi gjennom sine prestasjoner,
 får ordet frihet et annet innhold. Da må murene mest mulig jevnes med jorden
 slik at de sterkeste fritt kan toge frem. Det at mange blir overkjørt av "toget"
 er bare slik verdne er skrudd sammen. Lave prestasjoner gir lav verdi.
 
 Kjærlighet
 Alle som vil ha makt over andre mennesker slår rundt seg med ordet kjærlighet
 i hytt og pine. De sier du skal vise kjærlighet, men mener i virkeligheten at du
 skal vise lydighet. Oppfordringen appellerer til viljen, og viljen kan selvsagt
 ikke skape kjærlighet.
 Hvis det virkelig var kjærlighet de var ute etter, ville de ha brukt motsatt strategi.
 Da ville oppgaven ha vært å hogge over alle bånd som slavebinder mennesker
 sjelelig. Bare i frihet kan mennesker stå i et ekte, kjærlighetsskapende samspill
 med hverandre.
 
 Moral
 Ordet moral er et meget nyttig hjelpemiddel for alle som vil ha makt over
 andre mennesker. Når lydigheten roses som moral gir den belønning gjennom
 en falsk form for selvfølelse, og illusjoner om erstatning i fremtiden.
 Filosofien hevder at bare ord som kan defineres er virkelige begreper.
 Den klarer ikke å definere ordet moral. Hva skulle da være mer logisk enn
 å trekke den konklusjonen at ordet moral ikke er noe begrep?
 Filosofien erkjenner indirekte at ordet moral bare er et rått manipuleringsord.
 Den sier at moral er det som regnes som bra på et gitt sted til et gitt
 tidspunkt. Hvem er det som har "definisjonsmakt" til å avgjøre hva som skal
 regnes som bra? Det er selvsagt de sterkeste gruppene i samfunnet.
 Resultatet er at de i tillegg til ytre makt også kan skaffe seg sjelelig makt.
 Når lydighet mot egne interesser og regler kan roses som høy moral,
 forsterkes og konsolideres egen maktposisjon.
 
 Verdier
 Ordet verdier har en dobbelt betydning. Vi kan kalle alternativene for
 maktverdier og livsverdier.
 Maktverdiene er alle de vakre ord og formuleringer, normer og prinsiper
 som brukes for å narre mennesker til å vise lydighet. Maktverdiene
 bygger alltid på det totalitære menneskesynet. Det er nødvendig å tro
 at mennsker i utgangspunket er et tomt råstoff. Bare da kan de formes
 og kontrolleres utenfra som redskaper for andre.
 Hva livsverdier er, sier seg selv. Livsverdier er alt som setter mennesker
 i stand til å fungere ut fra sitt indre liv som frie,helhetlige enkeltindivider.
 Da trenges det ikke normer og prinsipper til å bygge en ytre form slik en
 må med et tomt råstoff, for de har sin egen form i sin iboende egenart.
 Det er heller ikke nødvendig å lokke dem med vakre ord og dytte på dem
 med moralforestillingen, for alle livsformer har egne drivkrefter mot å
 virkeliggjøre sin iboende egenart.
 
 Når de vakre ordene er knekt og innholdet har kommet til syne, kan de
 ikke lenger brukes til å narre mennesker til å selge friheten. Den indre
 friheten fører til sjelelig sunnhet. De får gjøre de erfaringene med eget,
 indre liv og livet rundt seg som en ekte selvbevissthet er avhengig  av.
 Fordi de kan tilfredsstille sine behov på en ekte måte, slipper de å mishandle
 sitt indre liv for å kjøpe seg nødløsninger. Dermed kan livskreftene i dem
 overta og bygge dem opp igjen.
 
 Psykologien går motsatt vei. I stedet for å analysere de sjelelige maktmidlene
 som gjør det mulig å begå sjelelige maktovergrep, analyserer den skadevirkningene
 etter de sjelelige maktovergrepene. Den forsøker å fjerne virkninger i stedet
 for årsaker.
 En slik framgangsmåte blir bare logisk hvis den bygger på det totalitære
 menneskesynet. Et tomt, formbart råstoff kan ikke påføres virkelige skader,
 og det trenger derfor ikke å leges. Det er derfor heller ikke nødvendig å lete
 etter årsaker og forsøke å fjerne dem. Problemet er at formen på råstoffet
 er feil. Psykologene mener de sitter med den riktige formen. De kalle den
 for "sunnheten". Ved å analysere og bevisstgjøre alle avvik fra denne
 formen, vil nok klientene bruke vilje til igjen å skape formlikhet.
 Psykologene er ute etter kon-form-itet, ikke etter  å forløse livskreftene ved
 å skape nye livsbetingelser.
 Hva er det som får dem til å tro at mennesker fungerer etter helt andre
 grunnprinsipper enn andre livsformer?