Nevrotikeren gjør opprør
 
Psykologiens irrasjonalitet Å forebygge Årsaker Lakkmustesten De farligste ordene Snaren Moral/etikk-f. Frihet gir sunnhet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Frihet gir sunnhet

 Image0001
                                           Frihet gir sunnhet
 
 Årsaken til den nevrotiske tilpasningsformen er at barnet har oppdragere som forsøker å
 løse sine egne sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv.Mennesker som flykter fra seg
 selv, mister evnen til å leve gjennom seg selv.Oppdragerne vil derfor forsøke å tilpasse
 barnet som en del av den førbevisste enheten de flykter inn i for å kunne leve gjennom det.
 Den nevrotiske tilpasningsformen er en nøyaktig tilpasning til de forventningene et slikt
 barn har møtt hos oppdragerne.
 
 Barnet får problemer av to årsaker.
 
 1) Det kan ikke lære å kjenne hvem det er i seg selv som person gjennom oppdragere som
 flykter fra seg selv, og oppdager derfor ikke at det har egenverdi i kraft av seg selv. Fordi
 det blir fremmed for seg selv, kan det ikke fungere ut fra seg selv som en helhetlig person.
 
 2) Når barnet skal tilpasses som en del av den førbevisste enheten, må det depersonifiseres.
 Alt det er i seg selv og av natur må knuses og settes ut av kraft. Bare tom leire kan formes
 og styres utenfra og tilpasses enhetens behov.
 
 Depersonifiseringen av barnet skjer gjennom utpressing og undergraving.
 
 1) Oppdragerne tror at viljen til å flykte fra seg selv, sette eget,indre liv ut av spill og la seg
 formes og styres utenfra, er et uttrykk for stor godhet, for høy moral og etikk. De mener
 de har rett på full erstatning for de store ofrene det er å selge makten over seg selv. Erstat-
 ningskravene rettes mot barnet.
 Men barnet føler ingen takknemlighet. "Godheten" har jo ikke noe med barnets behov å
 gjøre. Tvert imot hindrer den barnet i å tilfredsstille behovet for å lære seg selv å kjenne som
 person ved å stå i et ekte samspill med oppdragerne ut fra seg selv.
 I stedet for å føle takknemlighet, havner barnet derfor i en fryktelig, ubetalelig takknemlig-
 hetsgjeld. Erstatningskravene kan ikke oppfylles, for det kan ikke redde oppdragerne fra
 dem selv ved å gå inn i en enhet med dem.
 Oppdragerne blir derfor aldri tilfreds med barnet, og det utsettes for en konstant utpressing.
 I stedet for å tilfredsstille deres ønsker, må det slåss mot dem hele tiden for å redde seg
 selv. Det ander at det er livsfarlig å slippe dem innpå seg. Da vil de skaffe seg kontroll også
 over de siste rester av eget, indre liv, og det vil miste seg selv.
 
 2) Når barnet er "utakknemlig og vanskelig" og ikke gir dem den forventede erstatningen
 for all "godheten", vil de i stedet satse på å undergrave barnets motstandsevne mot
 selvovergivelse. Undergravingen kamufleres som oppdragelse. Virkelig oppdragelse og
 undergraving kan imidlertid skilles fra hverandre gjennom forskjellige kjennetegn.
 
 a) Mens oppdragere bare vil sette ytre rammer rundt barnets oppførsel, vil undergraverne
 ha kontroll over hele personligheten. Det er ikke det barnet gjør som først og fremst er
 feil, men det barnet er. Det er ikke den skapningen de har kjøpt seg gjennom sin store
 godhet.
 
 b) Mens oppdragere setter foten ned og er ferdige når grensene er markert, driver
 undergraverne med en uendelighet av småhakking. Målet er jo å hakke barnets egne, indre
 stukturer ned til et tomt råsfott som de fritt kan forme til og kontrollere etter enhetens
 behov.
 
 c) Mens oppdragere reagerer nøytralt eller med sinne når barnet bryter de ytre reglene,
 reagerer undergraverne med hat når de oppdager at barnet ikke er den skapningen de
 føler det har plikt til å være. De har ofret så mye, og det eneste de får tilbake er et vanskelig
 og trassig barn.
 
 d) Mens oppdragernes ytre rammer er klare og forutsigbare slik at barnet vet når det tråkker
 over streken og derfor er forberedt på reaksjoner, er undergravernes angrep helt
 overraskende og uforutsigbare. Barnet har intet sted der det kan føle seg trygt. Men det
 må beskytte seg selv så godt det kan, for det er livsfarlig å vise svakhet og sårbarnet. Da
 vil oppdragerne utnytte situasjonen og knuse den lille  trassige indre motstanderen.
 
 e) Fordi oppdragere bare markerer ytre rammer, utgjør de ingen trussel mot banrets
 selvrespekt og selvfølelse. De respekterer det som naturlig at barnet prøver ut de ytre
 rammene, og oppfatter det ikke som ondt av den grunn. Frihetsrommet innenfor rammen
 gir barnet nok av tumleplass til å gjøre de erfaringene med seg selv som person som er
 nødvendige for å bygge opp en ekte selvfølelse.
 Undergraverne truer barnets selvrespekt fordi det settes i en situasjon hvor det er dømt
 til å mislykkes hele tiden. Det kan ikke redde oppdragerne fra dem selv. Fordi barnet ikke
 har noe eget, frihetsrom for seg selv og aldri har erfart at det kan stå i et ekte samspill
 med andre ut fra seg selv, får det ikke gjøre de erfaringene som er nødvendige for å bygge
 opp en ekte selvfølelse og selvbevissthet.
 
 Fordi barnet ikke kan oppnå en ekte selvfølelse gjennom føling med selvet (eller selvbevissthet
 gjennom bevissthet om selvet), må det ty til surrogater. En form for selvfølelse/
 selvbevissthet må alle ha. Resultatet er at barnet havner i akkurat den samme tilpasings-
 formen som oppdragerne. Det eneste det har erfart at ble verdsatt var viljen til å fungere
 på oppdragernes premisser, og dette er derfor også det eneste som kan gi en form for
 selvfølelse.
 For å oppnå nødløsninger må derfor barnet forsøke å låse fast alt i seg selv og i sin natur og
 la seg formers og styres utenfra. Salget av makten tror barnet er et uttrykk for høy moral
 og etikk siden det var dette oppdragerne ønsket.
 
 a) I stedet for ekte selvfølelse gjennom erfaringer med selvet, oppnår det en form for
 selvfølelse når når det selger makten over seg selv og lydig innordner seg under andres
 regelverk. Siden det var dette oppdragerne ønsket, tror det at det er uttrykk for høy moral
 og etikk.
 
 b) I stedet for ekte fellesskap ved å knyttes sammen med andre ut fra bevisstheten om
 seg selv, kan det gjøre seg håp om å bli verdige til fellesskap når det fungerer på oppdragernes
 premisser. En eller annen gang må vel den moralsk/etiske viljen til å vise lydighet bære
 frukter.
 
 c) I stedet for ekte livsinnhold ved å leve ut sitt eget, indre liv i samspill med livet rundt dem,
 oppnår de en form for livsinnhold når salget av makten over seg selv og lydig innordning
 under ytre regelverk roses som moral og etikk. Da kan de drømme om store erstatninger
 for ofrene en eller annen gang i fremtiden.
 
 Det er derfor moral/etikk- forestillingen som fører til at den nevrotiske tilpasningsformen
 belønnes med nødløsninger. Uten den står de bare tilbake med et fryktelig, livsødeleggende
 strev, og de ville bli nødt til å velge et alternativ.
 
 Men det å bekjempe moral/etikk-forestillingen er vanskelig, for det er i alle maktgruppers
 interesse å beholde den. Uten den kan de ikke narre mennesker til å tro  at det vil lønne
 seg for dem selv å selge makten over sitt eget, indre liv og la seg kontrolleres av deres
 interesser og behov.
 De vil si at det å fjerne moral/etikk-forestillingen er å fjerne viktige verdier, og det har de
 selvsagt helt rett i. Spørsmålet er verdier for hvem?  Moral/etikk-forestillingen er en viktig
 verdi for dem som vil ha kontroll over andre mennesker, ikke for dem som skal underkaste
 seg denne kontrollen. De sitter bare tilbake med tomme illusjoner.
 
 1) Moral/etikk - forestillingen hevder at vi ikke skal stjele. Selv er den den farligste tjuven
 av alle tjuver. Den stjeler det viktigste et menneske har, den indre friheten. Når mennesker
 mister frihten mister de også sin iboende egenart, og dermed den egenverdien de har i
 kraft av seg selv som personer. Tilbake står bare den bruksverdien de kan oppnå ved å
 la seg formes og styres av andres regelverk.
 
 2) Mennsker som ikke er ute etter å misbruke andre mennesker som slike depersonifiserte
 nyttegjenstander, ønsker ikke at de skal vise moral/etiks lydighet. De har tvert imot som
 mål å gi dem indre frihet slik at de kan gi uttrykk for sin iboende egenart. Da faller
 maktgruppenes moral/etiske regelverk sammen i tusen biter, og tilbake står en eneste
 universell regel: Alt som forløser livskrefter er godt, og alt som låser dem fast er ondt. Alle
 andre regler er tids- og stedsbestemte rimelige kompromisser mellom motstridende
 interesser.
 
 Mye av psykologien står på feil side. Den kjennetegnes av at den ikke har som mål å gi
 mennesker indre frihet slik at de kan tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte. Da
 vil ikke livskreftene lenger låses fast gjennom livsfiendtlige nødløsinger, og kan starte med
 gjenoppbyggingen. De vil i stedet, som de oppdragerne som bryter ned sine barn sjelelig,
 forsøke å få dem til å bruke viljen til å forme råstoffet etter et ytre mønster. For anledningen
 kalles mønsteret for "sunnheten".
 
 Siden utgangspunktet er irrasjonelt, må maktpsykologien kjøre et irrasjonelt løp hele veien.
 
 1) De kaller seg psykologer eller sjeleleger, men tror ikke på sjelen som en levende realitet.
 Da ville de bli nødt til å innse at grunnlaget for sjelslivet er menneskers bevissthet om seg
 selv, og at bevissthet er avhengig av erfaringer. For å kunne gjøre bevissthetsskapende
 erfaringer med hvem de er i seg selv, må de ha frihet til å fungere ut fra seg selv. Men
 ordet sjel er for dem bare en tom frase. De tror ikke det finnes noe i mennesket selv som
 kan brytes ned og påføres virkelige skader  hvis makten flyttes ut til ytre regelverk.
 
 2) For å kunne kalle seg leger, må de tro at det er snakk om virkelige skader. Bare livs-
 kreftene kan fjerne virkelige skader. Oppgaven er derfor å forløse livskreftene ved å finne
 årsaken til å de låses fast, og så fjerne den. Men disse psykologene er ikke interesserte i
 årsaker, bare virkninger. De kan derfor ikke tro det er snakk om virkelige skader.
 
 3) Fremgangsmåten er å bevisstgjøre uheldige egenskaper. Hensikten kan bare være at
 de da skal fjerne disse egenskapene med viljen, for de har ikke noe annet verktøy. Men
 viljen kan bare skape lydighet, ikke rette opp virkelige skader.
 En slik fremgangsmåte er fryktelig brutal. De har å gjøre med mennesker som bare har
 erfart å ha verdi gjennom å skape seg om i andres billede. I forsøket på å nå et slikt mål,
 måtte de mishandle sitt indre liv, og den indre mishandlingen utløser destruktive drivkrefter.
 Men forventingene om at de skulle skape seg om etter ytre bilder, forutsatte at de hadde en
 slik mulighet gjennom viljen. Destruksjonen betrakes derfor som dårlig bruk av viljen, som
 noe de fortjener bebreidelse for, og ikke som virkelige skader. For å kunne gjøre seg håp om
 engang å bli verdige til kjærlighet, må den skjules som en farlig hemmelighet.
 Gjennom bevisstgjøringen ødelegger psykologene denne nødløsningen, men gir dem ikke en
 virkelig løsning som erstatning. Da ville nødløsningen blitt overflødig, og de ville ha kvittet
 seg med den frivillig. De sparker krykkene fra dem, i stedet for å gi dem forutsetning for
  å gå selv.
 
 4) Noen psykologer vil innse de absurde i å skulle skape sjelelig sunnhet ved å appellere til
 personens egen vilje. Hvis viljen var brukbar, hadde de selvsagt forlengst brukt den. De
 lever ikke i det nevrotiske helvete for moro skyld. Forklareingen på de problemene de har
 havnet i, må i stedet være at de er ekstra dumme og derfor ikke forstår sitt eget beste.
 Psykologen skal derfor tålmodig skritt for skritt gi dem den nødvendige livsorienteringen.
 Men ingen ting tyder på at nevrotikere er dummere enn andre mennesker.
 
 5) For å slippe å konfronteres med sin egen irrasjonelle tankegang, velger maktpsykologien
 i stedet å kalle skadede menneskenens følelser for irrasjonelle. Men dermed maler de seg
 enda trangere inn i kroken. Det å skulle forske i noe som er irrasjonelt, som mangler indre
 logikk og sammenheng, er selvsagt i seg selv irrasjonelt.
 
 
 Psykologene er intelligente mennesker, men intelligens kan brukes på to forskjellige måter:
 Til å grave seg dypere ned i virkeligheten, eller til å kamuflere egne fordommer og
 maktholdninger.
 
 Hva er definisjonen på gode psykologer? Gode psykologer står på parti med livskreftene
 i dem de behandler. Det oppleves derfor ikke som nødvendig å bruke selvforsvar mot dem.