Nevrotikeren gjør opprør
 
Erfaringer Svarte og hvite verdier Psykologer Forebygging,makt/frihet Flukten fra seg selv Slavedriver Nevroser
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Forebygging,makt/frihet

 Image0578
                                       FOREBYGGING
 
 Sjelelige problemer er, som uttrykket sier, problemer med sjelen. Grunnlaget for
 sjelslivet er menneskers bevissthet om seg selv.Selvbevisstheten er en evolusjons-
 messig nyvinning, og det oppstår lett problemer med den. Når levende organismer
 får problemer, er en av strategiene for å løse dem å vende tilbake til en tidligere
 utviklingsfase. I sjelelig sammenheng betyr dette å flykte fra selvbevisstheten og
 forsøke å tilpasse seg som en del av en førbevisst enhet.
 
 Et barn som får sjelelig problemer har hatt oppdragere som forsøkte å løse problemene
 med selvbevisstheten ved å flykte fra seg selv. Barnet får problemer av to årsaker. Det
 får aldri erfare hva betingelsesløs kjærlighet er, og det lærer at det eneste som
 verdsettes er viljen til total lydighet.
 
 1. Oppdragere som forsøker å løse sine sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv,
 blir fremmede for sitt indre liv. Dermed mister de evnen til å knyttes sammen med
 barnet ut fra bevisstheten om seg selv. De kan ikke la seg berikes i et ekte samspill
 med barnet. Barnet oppdager derfor ikke at det har egenverdi i kraft av seg selv.
 Det får aldri gjøre erfaringer med betingelsesløs kjærlighet dvs. kjærlighet som rettes
 mot barnet som person og derfor ikke er betinget av ytre egenskaper.
 
 2. Oppdragere som forsøker å løse egne sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv
 kan bare elske det fullkomne, for bare det fullkomne kan fullt ut smeltes inn i den
 førbevisste enheten. Barnet erfarer derfor at betingelsen for kjærlighet er
 fullkommenhet. Den nevrotiske tilpasningsformen er forsøk på å gjøre seg verdig til
 en slik form for kjærlighet.
 
 Grunnlaget for ny sunnhet ligger i ett av de samme to punktene. Mennesker kan gjøre
 de erfaringene med betingelsesløs kjærlighet som oppdragerne ikke kunne gi dem,
 eller de må innse at strategien med å forsøke å gjøre seg verdig til kjærlighet på
 oppdragernes premisser aldri vil føre frem, og at de må velge friheten.
 
 Betingelsesløs kjærlighet.
 Det er lite sannsynlig at mennesker med en slik erfaringsbakgrunn vil møte betingelses-
 løs kjærlighet. Sunne mennesker oppdager ikke hvem de er i seg selv som personer. De
 ser bare den blanke fasaden som de produserer gjennom viljen. Restene av det de er
 i seg selv ligger skjult bak sterke forsvarsverk.
 
 a) For å bli verdige til oppdragernes form for kjærlighet måtte de sette hele sitt indre
 liv ut av funksjon, og etter beste evne bruke viljen til å skape seg om i deres billede.
 Deler av en vegeterende enhet kan ikke ha et eget, indre maktsenter, men må
 tilpasse seg helt etter enhetens behov. Sunne mennesker klarer ikke å se gjennom
 denne falske,blanke fasaden.
 
 b)Samtidig som de må bekjempe alt i seg selv for å bli verdige til kjærlighet, må de
 også slåss en veldig kamp for å redde restene av seg selv for å unngå å miste seg selv.
 De må derfor bygge opp sterke beskyttelsesmurer mot oppdragernes selvknusende
 holdninger. Denne selvbeskyttelsen gjør det enda vanskeligere for sunne mennesker
 å nå frem til dem som personer.
 
 Gjennomskue egen strategi.
 Den andre muligheten er å stanse opp og lytte til anelsen om at det må være noe som
 ikke stemmer. Jo mer de strever med å foredle seg selv ved å gå i ett med det ytre
 bildet, jo svakere og mer destruktive blir de. Desperasjonen og fortvilelsen gir dem
 kanskje mot nok til å forsøke å finne ut hva det er som ikke stemmer.
 Da vil de innse at det fryktelige strevet ikke fortjener ros. De var drevet av sine egne
 interesser, ikke av omtanke for andre. Hvis det ikke fortjener ros, gir det ingen 
 nødløsninger. De oppnår ingen form for selvfølelse, intet håp om å bli verdige til
 kjærlighet og fellesskap og ingen drømmer om stor erstatning en gang i fremtiden.
 Ingen selger det mest verdifulle de har, sitt eget, indre liv, uten noen form for erstatning.
 Innsikten fører til at de velger friheten.
 
 Men spranget over til friheten er meget skremmende, for de har aldri erfart at det
 finnes noe alternativ. De har aldri oppdaget at de har egenverdi i kraft av seg selv
 som personer, og at det de er i seg selv er noe å satse på.
 
                                  Forebygging
 For å unngå slike lidelser og kriser, er det viktig å forebygge at mennesker forsøker å
 løse sine sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv. Dette kan skje ved å gjennomskue
 og uskadeliggjøre sjelelige maktmiddel. Førbevisste enheter er avhengige av sjelelig
 makt. Organismens hode må ha kontroll over lemmene hvis ikke alt skal gå i oppløsning.
 
 Sjelelig makt kan bekjempes på tre områder:
 
 1. Det kan påvises at ingen som ønsker en slik makt har gode hensikter, og derfor aldri
 vil gi erstatning for viljen til lydighet.
 
 2. Ingen som underkaster seg ytre makt fortjener ros og erstatning. Personligheten
 foredles ikke, men blir svak og destruktiv.
 
 3. "De vakre ordene" må gjennomskues. Slike ord fungerer som sjelelige maktmiddel
 fordi de inneholder en dobbeltbetydning. På den enes siden betyr ordene de konstruktive
 og livsbejaende egenskapene til mennesker med indre frihet, og på den andre siden
 betyr ordene viljen til å underkaste seg ytre makt. Dermed kan de positive resultatene
 av frihet kaste et falskt, vakkert lys over viljen til å underkaste seg ytre makt.
 
 Vi kan se nøyere på de vakre ordene kjærlighet, godhet, moral/etikk og uselviskhet.
 
 
 MER