Nevrotikeren gjør opprør
 
Erfaringer Svarte og hvite verdier Psykologer Forebygging,makt/frihet Flukten fra seg selv Slavedriver Nevroser
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Flukten fra seg selv

 Image0578
                                       Flukten fra seg selv
 
 Grunnlaget for sjelslivet er menneskers bevissthet om seg selv. Selvbevisstheten er en
 nyvinning i evolusjonen, og vi har enda ikke helt lært oss å leve med den. Alle livsformer
 forsøker å løse alvorlige problemer ved å vende tilbake til tidligere stadier i utviklingen.
 Når det gjelder sjelslivet betyr dette at mennesker flykter fra selvbevisstheten og forsøker
 å tilpasse seg som deler av førbevisste,vegeterende enheter.
 
 Oppdragere bryter ned sine barn sjelelig fordi de forsøker å løse sine egne,sjelelige problemer
 ved å flykte fra selvbevisstheten. Den samme flukten fra selvbevisstheten finner vi også
 igjen i ideologier og i flere av religionene. Fordi drivkraften er den samme når det gjelder
 oppdragerne, ideologiene og religionene, er også kjennetegnene de samme.
 
                                                         1. 
 Mennesker som flykter fra selvbevisstheten mister evnen til å leve gjennom seg selv. De
 tilpasser seg derfor i stedet som deler av førbevisste enheter, og forsøker å leve gjennom
 dem. Slike enheter fungerer på den samme måten som andre organismer. De har et hode
 som skal ha all kontroll, og et legeme som ureflektert skal underkaste seg.
 
                                                         2.
 For å kunne bli en del av en større enhet, må mennesker depersonifiseres. Lemmene
 på en organisme må styres av hodet, og kan ikke ha noe eget, indre maktsenter. Alt 
 det mennesker er i seg selv og av natur må derfor knuses og settes ut av spill.
 Oppdragerne depersonifiserer barne gjennom en uendelighet av aggressiv og uberegnelig
 småhakking. Alt kamufleres som oppdragelse.
 Ideologiene og religionene har det depersonifiserte mennesket som menneskesyn.
 Et menneske er ikke mer enn en tom "masse" eller leire. Hvis det likevel skulle finnes
 noen inne i leirklumpen som forsøker å gjøre opprør, betraktes dette som mangel på
 moral og etikk og ettergivenhet for djevelske krefter.
 
                                                          3.
 Hodet og legemet i organismer utgjør deler av den samme enheten, og er derfor gjensidig
 avhengige av hverandre. Det er derfor naturlig at hodet, som andre hoder, viser omtanke
 for legemets fysiske behov. Noen mistolker dette og tror det er et utslag av omsorg
 og kjærlighet.
 
                                                           4.
 Førbevisste enheter er avhengige av troen på det totalitære menneskesynet. Det er
 nødvendig å tro at mennesket er et tomt råstoff med en fullkommen vilje.
 
 a) Bare et tomt råstoff kan formes etter en hvilken som helst ytre form, og kan derfor
 fullstendig tilpasses som en del av organismen.
 
 b) Et tomt råstoff har intet i seg selv som kan komme til skade under utformingen.
 Hvis sluttproduktet ikke blir slik pottemakeren ser for seg, så er det derfor leiren
 som mangler de riktige kvalitetene.
 
 c) Tom leire har ingen egenverdi i kraft av seg selv. Den kan bare få bruksverdi hvis
 den lar seg formes etter pottemakerens mønster. Det er derfor ingen grunn til å ha
 skrupler med å kassere produkter som avviker fra standardmodellen.
 
 d) Når mennesker skal tilpasses som deler av førbevisste enheter, er det også nødvendig
 å tro på den fullkomne viljen. Bare da kan de tillegges all skyld for alle avvik fra det ytre
 mønsteret. Det å snakke om virkelige skader kan avvises som falsk bortforklaring, for
 et tomt råstoff kan ikke påføres virkelige skader.
 
                                                           5.
 Når mennesker skal tilpasses som deler av førbevisste enheter, er det nødvendig å tro
 på moral/etikk- forestillingen. Den trenges til å fastslå hvilket mønster produktene skal
 formes etter, og den er nødvendig som motivasjon for å gjøre mennesker villige til
 å la seg presses inn i mønsteret.
 
 a) Det mønsteret leirklumpen skal formes etter, legges inn i moral/etikk-forestillingens
 normer og prinsipper. Oppdragerne, ideologiene og religionene har litt forskjellige
 ønsker når de vil skape mennesker om i sitt eget billede. Innholdet i normene og
 prinsippene blir derfor også litt forskjellige.
 
 b) Ingen lar seg depersonifiseres og presses inn i et ytre mønster som et tomt
 råstoff uten å tro at det vil lønne seg for dem selv. Når en slik vilje roses som
 moral og etikk, oppnår de belønning i form av sjelelige nødløsninger.
 - I stedt for ekte selvbevissthet/ selvfølelse gjennom frihet til å handle ut fra egne
 drivkrefter slik at de kan gjøre erfaringer med dem, oppnår de en form for selvfølelse
 gjennom illusjonen om av viljen til innordning og lydighet fortjener ros.
 - I stedet for ekte fellesskap ved å knyttes sammen med andre ut fra bevisstheten
 om seg selv, oppnår de en form for fellesskap ved å tilhøre og arbeide for enheten.
 - I stedet for ekte livsinnhold ved å leve ut eget, indre liv i samspill med livet rundt dem,
 oppnår de en form for livsinnhold i drømmene om at alle ofrene en gang skal gi høy
 belønning. Drømmenes innhold er at de skal slippe bort fra selvbevissthetens
 besværligheter, for den som gir avkall på seg selv kan ikke oppnå glede gjennom
 seg selv.
 
 Hvis mennesker tar konsekvensene av selvbevisstheten og fungerer ut fra sitt indre
 liv som helhetlige enkeltindivider, blir moral/etikk-forestillingen overflødig.
 
 a) Det er ikke nødvendig med et ytre mønster av prinsipper og normer, for alle
 livsformer har sitt eget, indre mønster.
 
 b) Den er ikke nødvendig for å motivere mennesker til å følge sitt eget, indre mønster.
 Alle livsformer har egne drivkrefter mot å virkeliggjøre iboende egenart gjennom
 vokster og modning.
 
 c) Den er ikke nødvendig for å lage ytre rammer rundt utfoldelsen innenfra. Mennesker
 som får frihet til å vokse seg sterke, har stor evne og vilje til å inngå slike kompromisser.
 I tillegg har vi samfunnets lover. Det å begrense mennskers frihet mer enn til å lage
 kompromisser mellom motstridende interesser, kan ikke forsvares hvis en tror at
 mennesker har egenverdi gjennom sin egenart.
 
 Moral/etikk-forestillingen er ikke bare overflødig, men livsødeleggende. Den flytter
 makten i feil retning. I stedet for at mennesker får frihet til å fungere ut fra sitt
 indre liv, depesonifiseres de slik at de kan formes og styres utenfra. Dermed presser
 moral/etikk-forestillingen dem inn i den destruktive tilpasningsformen.
 
 a) Den maktforflytningen som moral/etikk-forestillingen står for, fører til at mennesker
 mister den egenverdien de har gjennom sin egenart, og bare kan få bruksverdi
 ved å la seg formes og styres av andre.
 
 b) Maktforflytningen fører til at de mister sin integritet. Det ytre handlingsmønsteret er
 ikke lenger en konsekvens av egne,indre drivkrefter, men tvert imot av at de bruker
 viljen til å trosse alt i seg selv. Til slutt blir de så fremmede for seg selv at de risikerer
 å miste seg selv.
 
 c) Maktforflytningen fører til at de blir sine egne,verste fiender.
 - De lærer seg å fordømme seg selv for den indre destruksjonen. Den kan ,med det
 totalitære menneskesynet som moral/etikk-forestillingen bygger på, bare forklares
 som dårlig bruk av viljen, ikke som et resultat av virkelige skader.
 - De fordømmer seg selv fordi de må spille falskt hele tiden. Viljen har ingen skaperkraft
 og kan ikke skape indre drivkrefter som tilsvarer det ytre handlingsmønsteret som de
 pålegges å følge.
 - De fordømmer seg selv for de negative egenskapene de har "fortrengt". I vikeligheten
 har de slett ikke fortrengt dem. De kan bare ikke se dem i øynene, for da ville
 livsregnskapet havne under nullpunktet, og det kan ingen tåle. De ville miste den eneste
 formen for verdi som de noen gang har erfart å ha, bruksverdien ved å gå i ett med
 andres mønster.
 
 Mer