Nevrotikeren gjør opprør
 
Erfaringer Svarte og hvite verdier Psykologer Forebygging,makt/frihet Flukten fra seg selv Slavedriver Nevroser
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Flukten a

 Image0579
                                                                    5
 Når mennesker forsøker å løse sine sjelelige problmer ved å flykte fra selvbevisstheten,
 blir resultatet alltid vold og brutalitet.
 
 a) Det å depersonifisere menneser slik at de kan formes og styres som deler av førbevisste
 enheter, er i seg selv en grov form for vold. Depersonifiseringen ødelegger det viktigste
 mennesker har: Den egenverdien de har gjennom sin egenart, og den indre friheten som
 er nødvendig hvis de skal kunne tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte.
 
 b) Når mennesker er depersonifiserte til tom leire, vil de også påføres andre former for vold.
 Lemmer på en organisme har ingen verdi i kraft av seg selv, og de vil derfor amputeres hvis
 de ikke lenger tjener helhetens interesser.
 - Den vanligste formen for amputering er utfrysing. Mennesker som ikke er villige til å
 innordne seg, "setter seg selv utenfor". "Den som ikke er med oss, er mot oss".
 - I ideologiene og religionene kan amputeringen også være bloddryppende. For å holde det
 felles legeme hellig og rent, må all "ondskap" ryddes ut.
 
 
 Oppdragerne, ideologiene og religionene vil hevde at de forvalter store verdier.
 Verdier for hvem?  Bare hensynsløse maktmennesker er interesserte i depersonifiserte
 mennesker som de kan forme og styre slik det passer dem selv. De snakker om
 kjærlighet, men hva mener de med det?  Det er ikke mulig å elske andre som personer
 samtidig som de forsøker å knuse og tilintetgjøre alt de er i seg selv og av natur. Det
 eneske de kan elske er drømmene om hvordan produktene skal bli fullkomment
 utformet i eget billede.
 
 
 
                                         PSYKOLOGIEN
 I psykologien finnes det to hovedretninger avhengig av hvilket menneskesyn de bygger
 på og derfor hvilke holdninger de inntar. Vi kan kalle dem for maktpsykologien og
 frigjøringspsykologien.
 
 Maktpsykologien står på samme side som oppdragerne, ideologiene og religionene. Den
 ser det som sin oppgave å få mennesker til å presse det tomme råstoffet ned i en ytre
 form. Den eneste forskjellen er at nå har formen skiftet navn. Den heter ikke lenger
 "det moralske eller etiske mennesket", men "det sunne mennesket".
 
 Frigjøringspsykologien oppfatter mennesker som en levende skapning både med kropp
 og sjel. Mennesker fungerer derfor etter de samme grunnprinsipper som alle andre
 livsformer.
 Grunnlaget for sjelslivet er menneskers bevissthet om seg selv. Ingen kan ha bevissthet
 om noe de ikke får gjøre erfaringer med gjennom sansene. Oppgaven er derfor å sette
 mennesker i stand til å oppnå indre frihet slik at de kan gjøre de erfaringene med egne
 drivkrefter som selvbevisstheten er avhengig av.
 
                                         Maktpsykologien
 Maktpsykologien er i virkeligheten ingen psykolog, men nymoralisme. Den tror ikke på
 menneskers sjel, og den tror ikke på virkelige skader. Problemene skyldes dårlig bruk
 av viljen.
 
 a) At maktpsykologien ikke tror på menneskers sjel, ser vi av at den ikke har laget seg
 en eneste klar tanke om hva denne sjelen måtte være, og hvilke behov den har. Ingen
 kan gjøre seg håp om å lege noe som de ikke engang tror på.
 
 b) At maktpsykologien ikke tror det er snakk om virkelige skader, ser vi av at den
 bare er opptatt av virkninger, ikke av årsaker. Med det menneskesynet den bygger på
 er årsaken selvinnlysende. Mennesker har manglet vilje til å presse råstoffet helt ned i dem
 riktige formen kalt "sunnheten".  Andre årsaker finnes ikke, for et tomt råstoff kan ikke
 påføres virkelige skader.
 Hvis de hadde vært leger og ikke nymoralister, hadde de innsett at virkninger bare er av
 interesse i den grad de bidrar til å finne årsaken til problemene. Først når årsaken er
 fjernet kan livskreftene forløses, og bare livskreftene kan fjerne virkningene etter
 virkelige skader. Bare de har skaperkraft, og de vet selv hva som skal til.
 
 c) At maktpsykologien ikke tror det er snakk om virkelige skader, ser vi også av den
 fremgangsmåten den bruker. Fremgangsmåten er å "bevisstgjøre" uheldige egenskaper.
 Tanken kan bare være at de da skal fjerne disse egenskapene med viljen, for det finnes
 ikke noe annet de kan bruke. Men viljen kan selvsagt ikke fjern virkelige skader.
 Det de egentlig tror, men som de kanskje ikke våger å si, er at problemene skyldes at
 disse menneskene har fulgt lystprinsippet i stedet for realitetsprinsippet. De har derfor
 valgt å fortrenge uheldige egenskaper, i stedet for å påta seg omkostningene ved å
 bruke viljen til å fjerne dem. I stedet for å rydde sitt hus på anstendig vis, har de sopt
 søpla under teppet. Men psykologen skal ikke la dem få "dø i synden". Han skal gradvis
 trekke teppet til side slik at de blir tvunget til å se uhumskhetene. Da vil de nok skamme
 seg og bruke sin fullkomne vilje til å ordne opp.
 
 Maktpsykologien er livsfarlig. Den inntar de samme holdningene som oppdragerne,
 ideologiene og religonene, og driver mennesker derfor enda lenger bakover mot det
 førbevisste utviklingsnivået. Jo mer psykologene lykkes med å presse mennesker ned
 i den ytre formen, jo mer fremmede blir de for alt det de er i seg selv og av natur. Til
 slutt finnes det ikke lenger noe ekte og levende å knytte selvbevisstheten til , og de
 vil miste seg selv, dø i seg selv.
 Inntil videre knytter de selvbevisstheten til illusjonen om at de fortjener ros for viljen
 til å la seg depersonifiseres og formes og styres utenfra. Men dette blir stadig vanskeligere
 etterhvert som den indre destruksjonsprosessen går sin gang.
 
 
 - Mer -