Nevrotikeren gjør opprør
 
Kjærlighet 1 Kjærlighet 2 Kjærlighet 3 Egoisme/selviskhet Fascisme Kortversjon 1 Kortversjon 2 Kongitiv t.
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Fascisme

 
 
 
                                   Fascimse
 
   Fascisme har to grunnleggende kjennetegn som den kan avsøres på.
 
 1. Mennesker respekteres ikke som selvstyrte,helhetlige enkeltindivider.
     De skal tilpasse som deler av større enheter.
 
  2. Fascisme bygger på det totalitære menneskesynet. Mennesker betraktes som
      en tom masse med en fullkommen vilje, ikke som levende skapninger som

      fungerer etter de samme grunnprinsipper som alle andre livsformer. Bare

      tom masse kan fullkomment tilpasse som deler av enheten, og bare hvis
      mennesker har en fullkommen vilje finnes det ingen unnskyldning for ikke
      helt å underkaste seg enhetens hode.
 
 
      Fascisme finnes i hele skalaen fra de minste enheter til de største.
 
  1. I forholdet mellom to mennesker kalles fascismen for sado/msochisme.
       Sadisten er organismens hode,og masochisten er legemet. Begge er
       gjensidig avhengige av hverandre. Problemet er ikke ondskap,men at de
       søker nødløsninger ved å flykte fra seg selv. Når barn ender opp som
       nevrotikere, er årskaen at de har hatt oppdragere som har forsøkt å presse
       dem inn i slike enheter.
 
  2. Fascisme kan også finnes i ungdomsgjenger og menigheter. Lederne
      påberoper seg en udiskutabel autoritet--gitt av en ideologi eller guddom,
      og opptrer som hodet. Legemsdelene må ureflektert underkaste seg eller
      bli amputert--støtes ut i mørket.
 
 
   3. I samfunnet finnes det tre former for fascisme avhengig av hvilken
       samfunnsgruppe som utgjør fundamentet--sosialisme, nasjonalsosialisme
       (nazisme) og nasjonalisme. At sosialistiske samfunn er slike organismeenheter,
       viser også de uttrykkene som brukes. Det skal være "demokratisk sentralisme"
       dvs. samspill mellom hjernecellene i organismens hode. Menneskene ellers
       skal være "masse" dvs. tomt råstoff som fritt kan tilpasses som lemmer på
       organismen, og uten hindreinger underkastes organismens hode.
 
 
    4. Fascisme finnes også på verdensbasis. Tidligere president Bush så verden
        som en slik vegeterende enhet. USA skulle være enhetens hod, og alle
        andre land skulle være legemet som underkastet seg. "Den som ikke er
        med oss,er mot oss".