Nevrotikeren gjør opprør
 
Frhet Det tredje alternativet Ekstremisme Frihet og rettferdighet Frihet 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Ekstremisme

 Image0001
                                      Ekstremisme
 
 All ekstremisme har den samme psykologiske bakgrunnen. Den er resultat av at mennesker
 flykter fra den individuelle selvbevisstheten og forsøker å tilpasse seg som deler av større
 enheter. Alle former for ekstremisme har derfor akkurat de samme kjennetegnene. Det er
 mer  eller mindre tilfeldig om mennesker ender opp som venstreekstremister,
 høyreekstremistereller religiøse ekstremister.
 
 1. Alle ekstremister er villige til å ofre menneskeliv. Årsaken er at den enheten de flykter inn
     i overtar egenverdien, mens menneskene selv bare får bruksverdi. Det betraktes derfor
     som riktig å ofre mennesker for enhetens skyld.
 
 2. Alle ekstremister bygger på det totalitære menneskesynet dvs. troen på at hele
     personligheten er et produkt av viljen. Et slikt menneskesyn er nødvendig, for eller kan
     det ikke kreves at mennesker går helt i ett med enhetens mønster. Ekstremister viser
     derfor aldri respekt for følelser. Negative følelser fortjener bebreidelse fordi de da har
     brukt viljen feil.
 
 3. Alle ekstremister er opptatte av "renhet" dvs. ensartethet. Delene i enheten må ha
     felles kjennetegn, og oppfylle sin rolle. Celler i organismen som følger sitt eget mønster 
     er farlige kreftceller som uten skånsel må skjæres bort.
 
 4. Alle ekstremister har en streng seksualmoral. Frihet er farlig, for den kan gi mennesker
     en så sterk føling med sine egne livskrefter at de kanskje våger å bryte ut av enheten.
     Seksuallivet må derfor begrenses til formering. Homoseksualitet blir en vederstyggelighet
     for alle ekstremister.
 
 5. Ekstremister likestiller ikke menn og kvinner. Også kvinner har verdi fordi de utgjør en
     nødvendig del av helheten, men de skal ha en annen rolle. Mennene skal være hodet,
     mens kvinnene skal være legemet. Slik legemet ubevisst underkaster seg hodets ledelse
      i en fysisk kropp, slik skal det også være her.
 
 6. Ekstremister snakker kanskje mye om kjærlighet, men de knytter ordet til makt og ikke
     til frihet. Mennesker viser kjærlighet når de gir avkall på alt i seg selv og i sin natur og
     underkaster seg ytre makt, ikke når de forsøker å fremelske og la seg berikes av det
     ekte og levende i andre som personer.
 
 7. Ekstremister har ingen sans for humor. Humor forutsetter indre trygghet, og dermed
     frihet til nye og overraskende tankesprang. Den enheten mennesker flykter inn i, må
     holdes sammen av et stort, irrasjonelt tankenettverk. Dette er veldig krevende, og
     de kan ikke la seg avspores av tankeutflukter.
 
 8. Ekstremister lever i drømmer om fremtiden, ikke i det virkelige liv i nåtiden. En gang
      skal de bli de store seierherrene som rikelig belønnes for alle de offer og forsakelser
      som de har tatt på seg. Da blir alle de som tok ut godene etterhvert stående tomme
      og fattige tilbake.