Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Egenskapene

 Image0284
                                      Egenskapene
 
    Egenskapene til mennesker med den nevrotiske tilpasningsformen, er slett ikke irrasjonelle.
 Sett fra deres bakgrunn er de helt naturlige.
   De blir selvgode,men ikke selvtrygge.
   De griske,men ikke egoistiske/selviske
   De blir moralske/etiske, men uten evne til en livsbejaende ansvarlighet.
   De blir uforutsigbare,men uten evne til forandring.
 
                           Selvgode,men ikke selvtrygge
    De blir selvgode fordi de tror at viljen til å flytte makten fra sitt eget,indre liv over til
 enhetens hode og til å innordne seg etter enhetens mønster, er uttrykk for høy moral og
 etikk. De stiller derfor i en langt høyere klasse enn dem som bare gir etter for "sine
 naturlige lyster"
   Derimot blir de ikke selvtrygge. Tilpasningsformen gir dem bare mulighet til å gjøre
 erfaringer med sin evne/manglende evne til å innordne seg som en del av enheten, ikke med
 hvem de er i seg selv som personer ut fra egne følelser og drivkrefter. Jo mer de forsøker å
 oppnå en form for selvfølelse/selvbevissthet gjennom innordning, jo mindre blir erfaringer  
 med eget, indre liv som grunnlag for en ekte selvbevissthet. Troen på sin egen, beundrings-
 verdige vilje slår også sprekker. De når aldri frem til den totale omskapningen etter enhetens
 mønster som troen på den fullkomne viljen skulle ha gjort mulig. Tvert imot erfarer de at
 selv om de bruker viljen så mye at de blir fullstendig utslitte, så blir de bare svake og
 destruktive.
 
                              Griske,men ikke egoistiske/selviske
   Mennesker med den nevrotiske tilpasningsformen blir griske fordi de må ha noe å fylle en
 indre tomheten med. Griskheten kan vende seg utover mot hensynsløs jakt på makt og
 eiendom. Enda farligere er den når den retter seg mot andre mennesker i et forsøk på å
 overta makten og eiendomsretten over dem-- tilpasse dem som en del av den vegeterende
 enheten. Pressmidlet er erstatningskrav for "den uselviske kjærligheten" og "den store
 godheten".
    Derimot er de ikke selviske/egoistiske. De har solgt retten til å fungere ut fra sitt selv/ego
 for å kunne kjøpe seg sjelelige nødløsnigner. En lem på en organisme må styres utenfra, og
 kan ikke ha noe eget,indre maktsenter i et selv/ego. Det å fungere fra eget, indre liv får
 derfor negative uttrykk som selviskhet og egoisme.
 
                            Moralske/etiske, men uten en livsbejaede ansvarlighet
   Det å være moralske/etiske betyr å vise vilje til å innordne seg etter enhetens regler og
 mønster. De viser lydighetsansvarlighet.
  Derimot mister de evnen til en livsbejaende ansvarlighet. Ved å selge makten over seg selv,
 blir de fremmede for sitt eget,indre liv og dermed livet rundt seg. Resultatet er at de hater
 det livet som har sviktet dem, i stedet for å føle ansvar for det. Men fordi de ikke kan
 ødelegge troen på sin egen moral og etikk, angriper de livet selv i den gode saks navn. Dette
 kan skje ved å tråkke på og ydmyke dem som ikke følger "skjemaene".
 
                             Uforutsigbare,men uten evne til forandring
   Mennesker med den nevrotiske tilpasningsformen kan være uforutsigbare. Det er ikke
 tilfeldig at de som kan se mest prektige ut, kan være de mest voldelige. Plutselig blir
 sprengkreften av destruksjon bak den ytre,vakre formen for stor, og alt brister.
   Derimot mangler de evnen til forandring. En død,formbar leirklump har ikke noe i seg selv
 som kan forandres. Bare levende skapninger kan forandres. De er i stadig forandring mens
 de vokser og modnes ut fra sin iboende egenart.