Nevrotikeren gjør opprør
 
Frhet Det tredje alternativet Ekstremisme Frihet og rettferdighet Frihet 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Det tredje alternativet

 Image0002
                                 Det tredje alternativet
 
 Både sosialismen og kapitalismen er livsfiendtlige ideologier. De gir makten til små eliter
 som bruker samfunnet eller kapitalen som maktbaser i stedet for å fordele den til
 befolkningen, de ofrer naturens bærekraft for å demonstrere sin egen fortreffelighet, og
 de behandler mennesker som gjenstander og ikke som helhetlige personer.
 
 1. Sosialismen og kapitalismen stjeler makten fra menneskene og flytter den over til
 samfunnet eller kapitalen. For å kunne forsvare et slikt maktrøveri må samfunnet
 eller kapitalen nærmest betraktes som guder. Hvis mennesker ydmykt og lydig
 underkaster seg deres ledelse, skal gudene en gang føre dem til det forgjettede land.
 Sosialismen depersonifiserer mennesker til tannhjul i det store samfunnsmaskineriet.
 Slike tannhjul har ingen sjel, så sosialismen slipper å bekymre seg over det sjelelige
 behovet for frihet. De har heller ingen egenverdi. Hvis bruksverdien forsvinner dvs. at
 de ikke lenger er nyttige ut fra helhetens interesser, er det derfor ingen grunn til å ha
 skrupler med å kassere dem.
 I kapitalismen er egenverdien overført til kapitalen. Mennesker skal derfor formes og
 styres etter kapitalens behov. Det er den som skal ha frihet, ikke menneskene.
 Kapitalismen betrakter det derfor ikke som noe demokratisk problem at de små elitene
 som kontrollerer kapitalen har en enorm innflytelse over samfunnets utforming og
 menneskenes liv.
 I det tredje alternativet får ikke de små elitene lenger drive sitt narrespill ved å gi
 gudestatus til samfunnet eller kapitalen. De reduseres til middel som skal tilpasses
 etter menneskenes fysiske og sjelelige behov.
 
 2. Hverken sosialismen eller kapitalismen tar hensyn til naturens langsiktige bærekraft.
 Det har de ikke "råd til", for de må hele tiden demonstrere at de selv er best. Dermed
 kaster de seg grådig over alle naturressuser og forsøker å utnytte dem så raskt og
 effektivt som råd. Det å løfte blikket og tenke på fremtidige generasjoner kan de
 ikke tillate seg. Tomme oljefelt og mineralminer, en atmosfære full av klimagasser, en
 jord med giftige avfallsstoffer, midlertidig lagret høyradioaktivt avfall fra
 atomkraftverk osv. vil nok ikke skape stor takknmelighet hos dem som kommer
 etter oss.
 I det tredje alternativet sitter vi ikke lenger og sager over den greinen vi selv sitter på,
 men forsøker i stedet å gjødsle treet røtter. Mennesker er meningssøkende skapninger,
 og de er derfor villige til å ofre noe hvis det gir dem tro på fremtiden. Bøndene i det
 gamle bondesamfunnet fant mening i tilværelsen ved å overlevere gården til neste
 generasjon i en bedre forfatning enn da de overtok den. Vi må finne mening ved å
 gjøre det samme med vår felles jord.
 
 3. Sosialismen og kapitalismen kan ikke forklare at mennesker viser utilfredshet
 til tross for at alle de fysiske behovene er trygt dekket. De er maktideologier, og
 kan derfor ikke tro på sjelen som en levende realitet. Da ville ikke makten lenger
 kunne forsvares.
 a) Hvis mennesker skal kunne tilfredsstille det sjelelige behovet for mening, kan ikke
 sosialismens og kapitalismens rasering av naturen fortsette.
 b) Hvis det sjelelige behovet for frihet skal tilfredsstilles, må de ha størst mulig
 kontroll over egen livssituasjon. Det betyr at både samfunnsmakt og kapitalmakt
 må fordeles bra.
 c) Mennesker er sosiale skapninger. De har behov for å stå i et kreativt og berikende
 samspill med hverandre. Samfunnet må derfor organiseres slik at dette blir mulig
 i stedet for å være så effektivt som råd på samfunnets eller kapitalens premisser.
 
                                 Det tredje alternativet
 I det tredje alternativet er ikke menneskene lenger husmenn under stobøndene
 samfunnet eller kapitalen. De har erobret sin egen teig. Dermed får de frihet til å
 leve i samsvar med naturen i seg selv og naturen rundt seg. Slike mennesker vil
 være effektive på sine egne premisser.
 a) Fordi de har frihet til å fungere ut fra sin egenart og skaperkraft, vil de forme et
 samfunn like allsidig og fargerikt som det de selv er. Når de depersonifiseres til
 middel for samfunnsmakt eller kapitalmakt ender de i en robottilværelse. De
 samfunnene som utvikles blir derfor sterile og golde, tilpasset roboter og ikke
 mennesker.
 b) Når menneskene får frihet til å fungere i forlengelsen av seg selv i stedet for
 på tvers av seg selv, vil store mengder energi og tiltakslyst frigjøres.
 
 Er slike tanker bare tomme drømmer, eller har de støtte i erfaringer fra historien?
 Historien lærer oss at i oppbruddstider der kaos råder, skjer det likevel en
 oppblomstring på alle områder. Men snart har revolusjonen spist sine egne barn.
 Nye maktgrupper overtar og skviser ut alt liv. Når mennesker har overtatt makten
 over seg selv slik at det ikke lenger finnes noen som kan "spise barna", vil den
 skapende blomstringstiden fortsette.