Nevrotikeren gjør opprør
 
Prosessen Farlige ord Menneskesyn/psykologi Relevant spørsmål Det fascistiske menneskesynet Kjærlighet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Det fascistiske menneskesynet

 Image0001
                    Det fascistiske menneskesynet
 
 Det finnes bare to menneskesyn, det humanistiske og det fascistiske.
 
 1) Det som tror på det humanistiske menneskesynet ser på mennesker som
      en livsform. I likhet med alle andre livsformer skal de vokse og modnes for
      å virkeliggjøre sin iboende egenart.
      Når noe ikke fungerer bra, må årsaken være den samme for alle livsformer.
      De har ikke fått tilfredsstilt grunnleggende behov og/eller de har blitt
      utsatte for mishandling.
 
 2) De som bygger på det fascistiske menneskesynet forutsetter at mennesker
      i utgangspunktet er et tomt råstoff, eller at de er onde i seg selv og av natur.
      De skal derfor bruke viljen til å forme seg etter et ytre mønster.
      Når noe ikke fungerer bra, må årsaken være at de har brukt viljen på feil måte.
 
 Mye av psykologien viser gjennom sin fremgangsmåte at den bygger på det
 fascistiske menneskesynet.
 
 1) Psykologien stiller ikke spørsmål ved hvilke grunnleggende behov som ikke
      ble tilfredsstilt når det er nødvendig for noen mennesker å ty til livsødeleggende
      nødløsninger.
 
 2) Psykologien stiller heller ikke spørsmål ved hva mishandlingen går ut på når
      noen mennesker blir svake og destruktive. Hva er det som låser livskreftene
      fast siden de ikke kan sette i gang med gjenoppbyggingen etter skadene? Da
      måtte psykologien ha beskjeftiget seg med sjelelige maktmiddel, forsøkt å
      avsløre og uskadeliggjøre dem.
 
 3) Psykologien er derimot opptatt av å kartlegge og bevisstjøre avvik fra det
      mønsteret som den velger å kalle "sunnheten". Hensikten kan bare være at
      klintene skal bruke viljen til oppnå mønsterlikhet. Viljen kan ikke fjerne vikelige
      skader. Et tomt råstoff kan da heller ikke påføres virkelige skader.
 
       Gjennom denne fremgangsmåten driver psykologien mennesker lenger inn
       i den nevrotiske tilpasningsformen. De blir enda mer fremmede for sitt eget,
       indre liv, enda mindre i stand til å gjøre de erfaringene med seg selv som en
       ekte selvbevissthet er avhengig av.
 
 
 Alle andre samfunnsformer enn demokratiet bygger på det fascistiske menneske-
 synet. De er organismesamfunn hvor noen utgjør samfunnsorganismens hode,
 mens andre skal utgjøre legemet.
 Hodet skal - som andre hoder, ha full kontroll over legemet. På samme måte har
 det også ansvar for legemets fysiske behov. Legemet skal uten egne refleksjoner
 underkaste seg hodets utforming og kontroll.
 Demokratiet bygger på det humanistiske menneskesynet, på troen på menneskers
 egenverdi gjennom sin egenart. Deres frihet skal derfor begrenses minst mulig.
 Den eneste begrensningen ligger i kompromisser mellom motstridende interesser.
 
 
 Det fascistiske menneskesynet ligger i bunnen av fundamentalistisk kristendom.
 Mennesker betraktes som onde i seg selv og av natur. Deres indre liv må derfor
 etter beste evne knuses og tilintetgjøres. I stedet skal de formes etter et nytt
 bilde, bli helt nye skapninger.
 Avvik fra bildet kan derfor ikke skyldes virkelige skader etter indre mishandling.
 Forklaringen kan bare være dårlig bruk av viljen, mangel på moral og etikk.
 
 
 All systematisk grusomhet bygger på det fascistiske menneskesynet. Hvis
 mennesker ikke er noe i seg selv, men bare et ytre mønster formet til av
 viljen har de ingen egenverdi. Det er derfor grunn til å betrakte avvikere fra
 det riktige mønsteret som ugress som bør lukes bort.
 
 
 Moral/etikk-forestillingen er alfa og omega når det gjelder det fascistiske
 menneskesynet.
 - Den konstruerer det ytre mønsteret som råstoffet skal formes etter.
 - Den legaliserer makten til hodet i organismen. Hodets regler kan fremstilles
    som rosverdig moral og etikk.
 - Den motiverer legemet til underkastelse og lydighet. Når lydigheten roses som
    moral og etikk gir den håp om erstatning med renter en gang i fremtiden.
 
 Noen bruker også ordene moral og etikk om de positive konsekvensene av
 sjelelig sunnhet. Det er absurd. Ingen ville finne på å rose konsekvensene av
 fysisk sunnhet på denne måten. Alle mennesker ønsker å være sunne både
 fysisk og sjelelig siden de da har det best selv. Det å rose noen fordi de har
 hatt flaks er smør på flesk.