Nevrotikeren gjør opprør
 
Utilfredsstilte behov Menneskesynet Menneskesyn/psykolog Guds kjærlighet Makt og frihet Demokrati/sunnhet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Demokrati/sunnhet

 Image0523
                         Demokrati/sunnhet
 
 Forholdet mellom mennesker på samfunnsplan og på det individuelle plan er
 i virkeligheten det samme. Mennesker kan forholde seg til hverandre som
 deler av organismer, eller som frie og helhetlige enkeltindivider. Den nevrotiske
 og den sunne tilpasningsformen kan derfor belyses ved å se på forskjellene
 mellom organismesamfunnene og det demokratiske samfunn.
 
 Det demokratiske samfunn tar ugangspunkt i at mennesker har samme verdi,
 og derfor skal ha den samme innflytelsen over samfunnet. Samme verdi kan
 mennesker bare få når de betraktes ut fra sin egenverdi som personer, ikke
 ut fra sin nytteverdi. Mennesker får sin egenverdi gjennom sin egenart, og
 skal de fullt ut få gitt uttrykk for sin egenart må de ha frihet. Egenart kan
 ikke måles og veies og kvalitetssorteres, og mennesker blir likestilte. De sprer
 seg ut i en uendelighet av variasjoner på samme plan. Hvis vi derimot
 betraktes ut fra vår nytteverdi som verktøy, blir verdien derimot høyst
 forskjellig.
 Siden mennesker i det demokratiske samfunn betrakes ut fra den egenverdien
 de har gjennom seg selv som personer, blir alle former for makt og
 underkastelse forkastelig. Maktbruk hindrer den egenarten som gir dem
 egenverdi i å komme til uttrykk. Den eneste innskrenkningen av frihet som
 kan forsvarer er ytre rammer i kompromissene mellom motstridende
 interesser. Slike ytre rammer tar de ingen skade av. Frihetsrommet innenfor
 rammene gir de erfaringene som en trygg og ekte selvbevissthet er
 avhengig av.
 Den sunne tilpasningsformen og det demokratiske samfunn har derfor de
 samme kjennetegn. Mennesker skal fungere ut fra sitt indre liv som frie og
 helhetlige enkeltindivider,og de blir likestilte fordi de har egenverdi i kraft av
 sin egenart.
 
 Organismesamfunnene og den nevrotiske tilpasningsformen har også de
 samme kjennetegnene. Organismesamfunnene består - som andre organismer,
 av et hode som skal ha full kontroll og av et legeme som ureflektert skal
 underkaste seg denne kontrollen. Til gjengjeld skal hodet - som andre hoder,
 ta hensyn til legemets fysiske behov.
 
 Det finnes tre hovedtyper av organismesamfunn. De er i virkeligheten
 eneggede trillinger. Det er bare klesdrakten som er forskjellig. Forskjellen
 i klesdrakt skyldes at de bygger på forskjellige samfunnsgrupper.
 Nasjonalimen bygger på den høyeste samfunnsklassen, nasjonalsosialismen på
 middelklassen, og sosialismen på arbeiderklassen.
 
 De som tar utgangspunkt i arbeiderklassen fremstiller seg selv som store
 idealister, men de er akkurat like primitive som de som tilhører de andre
 gruppene.
 Soslialismen deler mennesker i to grupper, et hode som skal ha kontrollen
 og et legeme "massen" som skal la seg formes og kontrolleres av hodet.
 Et hode og et legeme kan aldri bli likestilte. Legemet ,"massen", kan heller
 ikke ha noen egenverdi. En slik tom "masse" eller leire, kan bare få
 bruksverdi gjennom å la seg formes etter andres mønster og underlegge seg
 andres kontroll. Hodet trenger heller ikke å ta hensyn til sjelelige behov, for
 en "masse" har ikke noen sjel.
 
 Mennesker blir nevrotiske fordi de har møtt de samme holdningene som dem
 organismesamfunnene viser. De har hatt oppdragere som har forsøkt å
 tilpasse dem som deler av en organisme. For å kunne formes og kontrolleres
 etter organismens behov, måtte de depersonifiseres til tom leire. En
 organisme kan ikke ha flere maktsenter. Dermed fikk de ikke gjort de
 erfaringene med eget,indre liv som en ekte selvbevissthet er avhengig av,
 men måtte skaffe seg en form for selvfølelse ved å rose seg av viljen til å
 ïnnordne seg i enheten.
 Forsvaret for å depersonifisere mennesker på denne måten, er påstanden om
 at mennesker er onde i seg selv og av natur. Det å knuse menneskers indre
 liv og sette det ut av kraft, er derfor en edel gjerning. Alt som har med
 menneskets bevissthetssenter, egoet/selvet, får negative uttrykk som
 egoisme og selviskhet. Ved å bryte ned mennesker på denne måten, får de
 "bevis" på at egne teorier er riktige. De indre ødeleggelsene gjør dem
 destruktive og "onde".
 
 For å oppnå ny sunnhet, trenger både organismesamfunnene og nevrotikerne
 frigjøring. Makten må flyttes utenfra og inn til den enkeltes bevissthetsliv.
 Bare når mennesker er sentrum i sitt eget liv, kan de gjøre de erfaringene
 som selvbevisstheten er avhengig av.
 
 Hvordan oppnå frigjøring? Det heter at desillusjonering vil skape oppløsning,
 og det er helt riktig. Organismeforhold på samfunnsplan og på individuelt
 plan kan bare holdes sammen ved å bruke illusjoner som lim. Uten et slikt
 liv vil organismene løses opp i sine enkelte faktorer dvs. at menneskene vil
 frigjøres som enkeltindivider.
 
 Hvordan knuse illusjonene? Den beste kverna er å ta utgangspunkt i filosofiens
 erkjennelse av at bare ord som kan defineres er virkelige begreper. Alle de
 "vakre ord" som brukes som lim i organismene må hives opp i definisjons-
 kverna slik at alle illusjoner skvises ut.
 Vi vil da se at "de vakre ord" har helt forskjellig innhold avhengig av om de
 er knyttet opp mot organsimer eller brukes om frie og helhetlige enkeltindivider.
 
 1) Moral/etikk
  a) Organismefellesskap  
      Her betyr moral og etikk viljen til å flytte makten fra eget, indre liv over til
      organismens hode. Mennsker er moralske og etiske når de bekjemper alt
      sitt eget, og i stedet bruker viljen til å forme seg selv etter enhetens
      mønster. En slik vilje til depersonifisering roses som selv-oppofrelse og
      u-selv-isk kjærlighet. De får ros for å gi avkall på det som skiller mennesker
      fra andre dyr, evnen til å fungere ut fra eget bevissthetsliv. Men den som
      lar seg maktstjeles på denne måten, følger selvsagt sine egeninteresser
      som alle andre. De har bare latt seg narres til å selge det virkelige liv for
      et fatamorgana i det fjerne.
 
 b) Frie,helhetlige enkeltindivider
      Mennesker som fungerer fra sitt indre liv som helhetlige enkeltindivider
      har ikke bruk for noen moral/etikk-forestilling. De har ikke bruk for noe
      ytre mønster for de har sitt iboende mønster i sin egenart, og de trenger
      ikke å oppfordres til å følge det indre mønsteret for alle livsformer har
      egne drivkrefter mot å virkeliggjøre sin iboende egenart.
      Når egen utfoldelse kommer i konflikt med andre menneskers interesser,
      blir oppgaven å finne frem til mest mulig rimelige og balanserte kompro-
      misser. Sjelelig sunne og frie mennesker har stor evne og vilje til å inngå
      slike kompromisser. Siden resultatene blir forskjellige fra gang til gang,
      nytter det ikke med allemgyldige prinsipper. I tillegg kommer det demo-
      kratiske samfunns lover inn for å veie opp for forskjellige maktforhold.
      Noen bruker likevel ordene moral og etikk i denne sammenheng. Da
      fungerer de som en beskrivelse,ikke som en oppfordring. De beskriver
      de konstruktive og livsbejaende egenskapene som sjelelig sunne og sterke
      mennesker utvikler.
 
 2) Godhet
 a) Organismefelleskap
      Her betyr godhet det å gi avkall på sine egne,individuelle interesser og ofre
      seg for helheten. Dette ser vakkert ut overfladisk sett, men det er egen-
      interessene som styrer her som i alle andre sammenhenger. Erstatningen
      for ofrene er en form for selvfølelse ved å kunne rose seg av sin godhet, og
      drømmer om en gang å helt kunne smeltes inn i enheten og bli kvitt
      selvbevissthetens besværligheter.
      En slik form for godhet er spesielt farlig på det individuelle plan. Erstatnings-
      kravene for ofrene låser andre fast i takknemlighetsgjeld og stjeler det
      mest verdifulle de har - den indre friheten.
 
 b) Frie,helhetlige enkeltindivider
     Godhet er her en konsekvens av friheten til å fungere ut fra eget, indre liv.
     Da vil mennesker oppleve livet rundt seg som en del av sin egen virkelghet
     og derfor som noe som angår dem. Det å ta vare på egne behov og på
     andres behov blir to sider av samme sak. Siden de følger sine egne, indre
     drivkrefter og det å gi etter for drivkreftene er lettere enn å trosse dem,
     venter de ingen erstatning. De utgjør ingen trussel mot andres frihet.
 
 3) Kjærlighet
 a) Organismefellesskap
      Mennesker elskes for sin bruksverdi, ikke for sin egenverdi. En kan jo ikke
      tro at mennesker har verdi i seg selv når det indre liv skal knuses til tom
      masse som skal formes etter enhetens behov. Det å elskes for sin
      bruksverdi er ikke sunnhetsskapende, men gjør situasjonen hele tiden
      vanskeligere. De får ikke den kjennskap og tiltro til det de er i seg selv som
      en ekte selvbevissthet er avhengig av. De må derfor hele tiden forsøke å
      skaffe seg kjærlighet gjennom sin bruksverdi, sin vilje til å tilpasse seg
      etter enhetens behov og la seg lede av den. Men jo mer de forsøker å
      skaffe seg en slik form for kjærlighet, jo lenger fjerner de seg fra målet.
      Mishandlingen av det indre liv skaper en destruksjon som gjør avstanden
      til det ytre mønsteret stadig større. Bak den fine,perfekte fasaden hersker
      det et indre kaos. Dette må de skjule som en livsfarlig hemmelighet, for
       hvis noen oppdager at også bruksverdien er borte, er de ikke mer å spare
       på. Da vil de støtes ut i isolasjonens mørke.
 
 b) Frie,helhetlige enkeltindivider
      Mennesker elskes for sin egenverdi, ikke for sin bruksverdi. Egenverdien
       har to kilder. Når mennesker fungerer ut fra sitt eget, indre liv har de evne
       til å knyttes sammen med andre ut fra bevisstheten om seg selv, og de
       kan gjensidig tilfredsstille hverandres behov for å gjenforenes med helheten
       ut fra eget bevissthetsliv. Ved å gi uttrykk for sin egenart får de også verdi
       ved å bidra til det menneskelige mangfold. De mister derimot all sin
       bruksverdi. Selv-styrte mennesker kan ikke brukes som verktøy i andres
       hender.
 
 4) Integritet/harmoni
 a) Organismefellesskap
      Integritet betyr å være helt integrert som en lem på organismen, og fungere
      i harmoni med den melodien hodet spiller. Men det aner dem at det er
      livsfarlig å kjøre dette løpet helt til ende. Da vil det ikke være noe tilbake
      å knytte selvbevisstheten til, og de vil miste seg selv. De må derfor sette
       i gang den lyssky virksomheten å snike unna et rom innerst i seg selv hvor
       restene av det de er i seg selv kan overleve.
 
 b)Frie og helhetlige enkeltindivider
    Siden den ytre atferden er en konsekvens av egne, indre drivkrefter er det
    ytre og det indre liv naturlig integrert i hverandre og derfor i harmoni. Bare
    når makten befinner seg inne i den enkelte selv, er integritet og harmoni
    mulig. Det å skulle bruke viljen til å skape seg om etter et ytre mønster er
    ikke mulig, for viljen har ingen skaperkraft. Den kan ikke skape følelser og
    reaksjonsmåter som tilsvarer det ytre mønsteret.
 
 5) Egoisme/selviskhet
 a) Organismefellesskap
      Her er egoisme og selviskhet meget negative uttrykk. En organisme kan
      ikke ha flere maktsenter, for da vil den gå i oppløsning. Føttene kan ikke
      gå sine egne veier. Lemmenes indre maktsenter må knuses og settes ut
      av funksjon slik at alt kan styres av enhetens hode.
 
 b) Frie og helhetlige enkeltindivider
      Her er egoisme og selviskhet positive ord. De betyr jo at mennesker
      fungerer ut fra sin egen vesenskjerne, egoet eller selvet.
      Når egoisme og selviskhet kan oppfattes som negativt også her, bunner
      det i en misfortåelse. Mennesker som mangler indre frihet til å fungere ut
      fra selvet/egoet slik at de kan bygge opp en ekte selvbevissthet, må ty
      til nødløsninger. De må knytte en form for selvfølelse til sine ytre
      egenskaper. Siden de bare oppnår surrogater,blir de aldri tilfreds. Dessuten
      kan de bli hensynsløse fordi de er fremmede for sitt eget, indre liv og
      derfor mangler evne til å identifisere seg med andre.