Nevrotikeren gjør opprør
 
Maktens trekant Gave Mangelsykdom Makt/frihet Begrepene Tiplasningsformene Frihet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

"Bra oppførsel"

 Image0485
                                    "Bra oppførsel".
 

 Det som kalles bra oppførsel, kan ha to helt motsatte årsaker:

 
 1. Mennesker bruker viljen sin til å vise lydighet mot moralske og etiske normer og
     prinsipper.
 
 2. Mennesker er sjelelig sunne 
 
 De to årsakene til "bra oppførsel" utelukker hverandre gjensidig:
 
 Når mennesker bruker viljen sin til å trosse sitt indre liv og la ytre regelverk overta
 kontrollen, blir de til slutt fremmede for seg selv. De får ikke lenger gjøre erfaringer med
 det som er ekte og levende i dem, og som bevisstheten om seg selv er avhengig av. Det
 er selvbevisstheten som utgjør grunnlaget for de sjelelige funksjonene.
 
 Hvis mennesker er sjelelig sunne, fungerer de tvert imot ut fra egne, indre drivkrefter som
 frie og helhetlige enkeltindivider. Dermed kan de gjøre de erfaringene med seg selv som
 personer som en ekt, trygg selvbevissthet er avhengig av. De kan tilfredsstille sine sjelelige
 behov på en ekte måte, og er ikke avhengige av å skaffe seg nødløsninger ved å vise
 lydighet mot ytre prinsipper og normer. Det eneste de bøyer seg for,
 er demokratisk valgte lover.
 
 "Bra oppførsel" i form av lydighet mot prinsipper og normer, er det bare maktmennesker og
 maktgrupper som har glede av. "Bra oppførsel" som et resultat av sjelelig sunnhet,
 underbygger livskreftene i tilværelsen:
 
 De som vil at andre mennesker skal bruke viljen til å flytte makten fra eget, indre liv over
 til ytre regelserk, er bare ute etter deres bruksverdi som redskaper, ikke etter deres
 egenverdi som personer. For å kunne forme og kontrollere dem etter sine egne interesser,
 må de sette maktkonkurrenten -- deres indre liv, ut av spill. Makten må flyttes innenfra og
 ut. En slike brutal depersonifisering blir alltid sminket med drøssevis av vakre ord.
 De snakker kanskje om kjærlighet, men det tomme skallet som blir tilbake når det indre
 liv-- selvet og naturen, er satt ut av funksjon, kan ikke elskes.
 
 Sjelelig sunne mennesker er immune mot maktmennesker og maktgruppper. De kan
 tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte, og er ikke avhengig av de nødløsnigene
 de lydige lokkes med. De gjennomskuer de falske glassperlene som kastes til de lydige.
 Friheten til å fungere på egne premisser og leve ut sitt eget, indre liv, setter dem i stand til
 å oppleve livet rundt seg som en del av sin egen virkelighet. Det å ta vare på sitt eget liv, og
 å ta vare på livet rundt seg, blir dermed to sider av samme sak.