Nevrotikeren gjør opprør
 
Maktens trekant Gave Mangelsykdom Makt/frihet Begrepene Tiplasningsformene Frihet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Begrepene

 Image0478
                                         Begrepene
 
 Hvis mennesker oppnår indre frihet blir de sjelelig sunne, for da får de gjøre
 de erfaringene en ekte selvbevissthet er avhengig av. De selger den indre
 friheten for å kjøpe seg sjelelige nødløsninger, for de har aldri erfart at
 ekte løsninger er mulig.
 
 Hvis vi rydder opp i begrepene, vil det å selge friheten ikke lenger kunne gi
 nødløsninger, og mennesker settes i frihet. Det er skremmende siden de
 aldri har erfart at det finnes noe alternativ, men friheten forløser livskreftene,
 og gjenoppbyggingen er i gang.
 
 Årsaken til at begreper fungerer som slaveverktøy, er at de har en dobbelt-
 betydning. De samme ordene brukes både om viljen til å underkaste seg ytre
 makt, og om konsekvensene av det å ha indre frihet. Dermed kan de positive
 konsekvensene av indre frihet knyttes opp mot det å underkaste seg ytre
 makt. En slik underkastelse kan dermed fremstilles som noe mennesker
 fortjener ros for, og dermed gir underkastelse en form for selvfølelse som
 erstatning for den ekte selvfølelsen. De selger seg selv for å redde seg selv.
 
 De viktigste ordene med dobbeltbetydning er ordene moral og etikk. De betyr
 både viljen til å underkaste seg ytre makt, og konsekvensene av sjelelig
 frihet.
 Når mennesker flykter fra seg selv og forsøker å smelte inn i vegeterende
 enheter, er det nødvendig med sjelelige maktmiddel. Hodet må ha kontroll
 med lemmene, for ellers kan ikke enheten fungere. Både hodets vilje til
 kontroll og lemmenes vilje til underordning, roses som moral og etikk. Hodets
 vilje til kontroll kalles kjærlig omsorg for de små og svake, og lemmenes vilje
 til underodning kalles uselvisk kjærlighet. "Kjærligheten" er u-selvisk dvs.
 uten et eget selv, for ingen kan tjene to herrer. Ingen kan styres utenfra av
 hodet samtidig som de styres innenfra av det de er i seg selv og av natur.
 
 Slike enheter vil  gå i oppløsning hvis viljen til lydighet ikke kan roses som
 moral og etikk. Da vil ikke ofrene med innordningen lenger gi noen form for
 erstatning. Verken hodet eller lemmene vil få noen form for selvfølelse, noen
 form for fellesskap av verdi, og ikke henfalle til store drømmer om å bli kvitt
 den besværlige selvbevisstheten.
 
 Den nevrotiske tilpasningsformen har derfor et meget svakt punkt. Den er
 avhengig av illusjonen om at viljen til lydighet fortjener å roses som moral
 og etikk. For å kunne gjennomskue denne illusjonen, er det nødvendig å se
 på forskjellene mellom viljen til lydighet og konsekvensene av indre frihet.
 
 1. Bare ord som kan defineres, er virkelige begreper. En kan be dem som
     bruker ordene moral og etikk om å definere dem. Det klarer de ikke. Da
     er det grunn til å påpeke: Når du ikke engang vet hva ordene moral og
     etikk står for, så kan du umulig vite hvilket innhold som skal legges inn
     i dem.
 
 2. Forskjellen mellom moral/etikk som vilje til lydighet og konsekvensene av
     frihet, kan avsløres gjennom forventningene om erstatning. Den som viser
     lydighetsmoral venter alltid erstatning. Ingen påtar seg ofrene med å flytte
     makten fra eget, indre liv over til ytre utforming og kontroll uten å tro at det
     vil lønne seg for dem selv. De som viser frihetsmoral, venter aldri noen
     erstatning. Friheten til å handle ut fra egne drivkrefter er et privilegium, ikke
     et offer. De som utsettes for lydighetsmoralen havner derfor i takknemlig-
     hetsgjeld, mens frihetsmoralen fører til takknemlighet. Vi føler takknemlig-
     het mot dem som støtter opp under livskreftene i oss.
 
 3. Lydighetsmoralen bygger på det totalitære eller fascistiske menneskesyent.
     Det er nødvendig å tro at mennesket er tom leire med en fullkommen vilje,
     for bare da kan det fullt ut tilpasse seg som en del av den vegeternde
     enheten og totalt styres som en lem av organismens hode. Frihetsmoralen
     bygger på det humanistiske menneskesynet. Mennesker med indre frihet
     fungerer ut fra seg selv og egenarten i sin natur som helhtelige enkelt-
     individer.
 
 4. Lydighetsmoralen sorterer mennesker oppetter en vertikal stige. De får  
     forskjellig verdi avhengig av hvor identiske de er med det mønsteret leiren
     skal formes etter, og hvor lydige de er mot enhetens hode. Produktene har
     forskjellig kvalitet. Frihetensmoralen fører til en uendelighet av variasjoner
     på det vertikale planet. Den indivdiduelle egearten gir alle slags variasjoner,
     men egenart kan ikke måles og veies og kvalitesstemples.
 
 5.Lydighetsmoralen gir mennesker bruksverdi. Siden de skal tømmes fra alt
    i seg selv og i sin natur slik at de kan formes og styres utenfra, kan de ikke
    ha noen verdi i kraft av seg selv. De får verdi gjennom å kunne brukes av
    andre til andres formål. Frihetsmoralen gir mennesker egenverdi. De får
    verdi i kraft av sin individuelle egenart.
 
 De som sier at alt vil gå i oppløsning uten moral/etikk-forestillingen, har helt
 rett. Alle vegeterende enheter vil gå i oppløsning, og mennesker vil begynne
 å fungere som frie og helhetlige enkeltindivider. I stedet for å basere
 samspillet seg imellom på makt, vil de basere det på likestilte kompromisser.