Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Årsak

 Image0283
                                     Årsaken til problemene
  
   Årsaken til barnets problemer er at det har hatt oppdragere som selv hadde sjelelige problemer,
 og som forsøkte å løse dem ved å flykte fra seg selv. Et slikt barn vil få to hovedproblemer.
   1. Det kan ikke lære å kjenne hvem det er i seg selv som person gjennom oppdragere som
       flykter fra seg selv.
   2. Oppdragere som flykter fra seg selv, må ha noen å flykte sammen med. Vegeterende enheter
       består av hode og legeme. Oppdragerne vil bruke sjelelige maktmiddel for å presse barnet
       inn i en av disse rollene.
 
                                 Manglende erfaringer med seg selv som personer.
          Oppdragere som flykter fra seg selv, har ingen evne til å stå i et ekte samspill med barnet
   ut fra seg selv. Det finnes ingen resonansbunn i dem som barnet kan spille seg selv ut mot, og
   lære sin egen "melodi" å kjenne. Barnet oppdager ikke hvem det er i seg selv som person, og at
   det gjennom seg selv kan skape positive reaksjoner i andre. Det oppdager ikke at det gjennom
   seg selv har evne til å tilfredsstille alle sine grunnleggende sjelelige behov på en ekte måte. Alt
   det gjør erfaringer med, er en blank ytre fasade,skapt gjennom viljen. Uten erfaringer med seg
   selv, kan det ikke oppnå bevissthet om hvem det er i seg selv som person.
 
                                  Sjelelige maktmiddel
         Slike oppdragere vil forsøke å bruke barnet som en del av den førbevisste enheten. For å
     presse det inn i rollen, vil de bruke sjelelige maktmiddel. Maktmidlene er utpressing og
     undergraving.
          Utpressingen finner sted gjennom et konstant, hardt trykk av erstatningskrav for "den
    store godheten" dvs. egen vilje til å bekjempe alt i seg selv og sin natur og innordne seg som
    en del av enheten. Dette kalles for "uselvisk kjærlighet" dvs. kjærlighet uten et eget selv, et
    indre bevissthetssenter. Det som elskes har derfor ikke noe med barnet som person å gjøre.
    Det som elskes er drømmene om den store, absolutte enheten.
         Undergravingen skjer gjennom en uendelighet av aggressiv og uberegnelig småhakking
    kamuflert som oppdragelse. Barnet har ingen fredet plett for seg selv. Det kan angripes når
    som helst og hvor som helst.
 
          Det som gjør de sjelelige maktmidlene ekstra ødeleggende, er at det ikke er mulig å bygge
    opp et selvforsvar mot dem.Alt ser så vakkert ut. Oppdragerne viser slik stor "kjærlighet", og
    de små angrepene på uakseptabel oppførsel kan da ikke skade. Det finnes ikke noe selvforsvar,
    hverken fra andre mennesker eller fra egen samvittighet.