Nevrotikeren gjør opprør
 
Angst Hat Selvforakt Prestasjonsangst
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Angst

 
 Image0243
                                   Angst
 
        Angst er en gjennomgripende og fryktelig følelse. Den er følelsen av at hele
 tilværelsen er ved å bryte sammen. De som aldri har hatt en slik følelse, har
 ikke den fjerneste anelse om hva det dreier seg om. De er som blindfødte som
 ikke har forutsetning for å forstå hvordan fargene er.
       Bakgrunnen for angsten er at den selvbevisstheten som evolusjonen har
 gitt oss, er ved å bryte sammen. Bevissthet er avhengig av erfaringer, og de
 skadede har aldri gjort ekte erfaringer med hvem de er i seg selv som personer
 ut fra egne følelser og drivkrefter. Oppdragere som flykter fra seg selv, har
 ingen egne til å gi andre erfaringer med hvem de er i seg selv. De ønsker
 tvert imot å bryte ned barnets selv, slik at de kan forme det som en leirklump
 i sitt eget billede som en del av den store enheten. Den selvbeskyttelsen som
 måtte bygges opp, hindret de skadede i å gjøre nye erfaringer med andre.
 Dessuten går det etterhvert løs på sitt eget selv og blir selvdestruktive. En slik
 vilje var det eneste de erfarte at ble verdsatt, og de må derfor bruke den i
 sine nødløsninger. De forsøker å redde selvet ved å tilintetgjøre det.
 
     1. Et menneske kan bare lære seg selv å kjenne som person i et ekte
         samspill med andre ut fra sitt eget bevissthetsliv. Opplevelsen blir
         positiv fordi de gjensidig tilfredsstiller hverandres behov for å knyttes
         sammen med helheten ut fra seg selv. De lærer seg selv å kjenne, og
         de forstår at dette selvet må være bra siden de kan tilfredsstille andres
         grunnleggende behov gjennom seg selv. Oppdragere som flykter fra seg
         selv kan ikke gi barnet en slik erfaring. Det eneste barnet gjør erfaring
         med, er en blank, ytre fasade skapt gjennom viljen.
 
      2. Oppdragere som flykter fra seg selv, vil bruke barnet som en del av
          den store, førbeivsste enheten. Da må de bryte det ned til tom leire som
          de kan forme ut i sitt eget billede.Hjelpemidlet er en uendelighet av
          aggressiv småhakking kamuflert som oppdragelse. Barnet har intet
          fristed for seg selv. Det kan angripes når som helt og hvor som helst på
          en helt uberegnelig måte. Selv en solid murblokk til tilslutt smuldre opp
          når den utsettes for en uendelighet av små slag.
 
      3. For å berge selvet, må barnet bygge opp en sterk bastion av
          selvbeskyttelse. Men selvbeskyttelsen hindrer samtidig barnet i å gjøre
          nye og helt avgjørende erfaringer.Det oppdager ikke at mennesker med
          en sunn tilpasningsform inntar helt forskjellige holdninger i forhold til
          oppdragerne. I stedet for å ønske å knuse selvet, søker de utbytte
          gjennom det andre er i seg selv. Selvbeskyttelsen hindrer det også i å
          gjøre andre erfaringer med omgivelsen. Den gjør det til en fremmed
          i verden.
 
       4. Det eneste barnet har erfart at ble verdsatt, var viljen til å bekjempe
           selvet og naturen og la seg omskapes etter et ytre billede. Det er
           derfor en slik vilje det må ty til når det skal forsøke å løse problemene.
           Fordi det forsøker å løse problemene med det som skaper problemen,
           blir situasjonen hele tiden verre. Det er som å drikke saltvann mot tørste.
           Det føles godt i første omgang, men gjør tørsten enda verre etterhvert.
 
       Angst er derfor ingen irrasjonell frykt. Frykten er helt rasjonell. Selvet er
 virkelig ved å bryte sammen av mangel på ekte erfaringer, og på grunn av
 stadige angrep både utenfra og innenfra. Situasjonen oppleves som å bevege
 seg i et tåkeland uten et eneste fast punkt å orientere seg etter. Det er som
 å svømme i et endeløst hav. Kreftene er ved å ta slutt, og de kjenner
 dragsuget fra avgrunnen. Men angsten for intetheten får det til å kave
 videre så lenge det går.
     Angsten for den sjelelige død kan være verre en angsten for den fysiske
 død.Frykten for å opp som levende døde, som tomme, blanke skall, er
 uutholdelig.
 
 
       Mange sjeleleger forstår ikke at det ser selve sjelen som er i krise. De
 tror det er spesielle, skremmende opplevelser som ligger bak fryktreaksjonene.
 Så viser det seg ofte at de skadede slett ikke har opplevd noe som er spesielt
 skremmende. Oppdrageren som bryter ned sine barn sjelelig, er jo ofte
 meget morask høyverdige og perfekte.
     Siden sjelelegene ikke forsår noe som helst av det fryktelige dramaet som
 finner sted bak den glansede overflaten, har de lett for å begatellisere de
 skadedes problemer.
     Men tyder da ikke de forskjellige fobiene på at sjelelgene likevel har rett?
 Fobiene blir bard forståeleige hvis de ikke betraktes som et resultat av
 konkrete hendelser, men fortolkes som symboler på den tilstanden som de
 skadede befinner seg i.
 
        1. Ett av fobiene er frykt for åpne sletter. Det er helt usannsynlig at alle
            dem som har en slik frykt, har opplevd noe spesielt skremmende på en
            åpen slette. Dyr som jages av rovdyr, er også redde for åpne sletter
            fordi de ikke har noe som kan beskytte dem. Barnet  var som et jaget
            vilt. Det ble hele  tiden angrepet på en uberegnelig og uforutsigbar måte.
            Den åpne sletten er symbolet på at det ikke finnes noe å søke dekning
            bak.
 
         2. Et annet av fobiene er frykt for trange rom. Situasjonen er den samme
             her. Også jagede dyr er redde for trange rom. Det finnes ingen
             fluktveier hvis de blir angrepet. Slik er også barnet redd for å mangle
             fluktveier når det angripes sjelelig. Den fysiske omgivelsen er symbol
             på den sjelelige tilstanden.
 
         3. Et av fobiene er frykt for det urene. Resultatet kan bli vaskemani.
             Det å rense med vann, brukes også som et symbol i religionen. De
             skadede føler seg syndige og urene, og har behov for rensing. De
             destruktive indre kreftene etter  mishandlingen blir i vår kultur
             fremstilt som mangel på moral og etikk, eller som ettergivenhet for
             djevler og demoner.